logotype
การสรรหาสภาปฎิรูปแห่งชาติ

สภาปฏิรูปแห่งชาติสำคัญอย่างไร

สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน สังคม และอื่นๆ เพื่อให้การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ทำให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็วและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม

ที่มาของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติดำเนิน การคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิฯ (11 คณะ) โดยรายชื่อที่ส่งให้คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดๆ ละ 5 คน แล้วพิจารณาเหลือ จังหวัดละ 1 คน รวมจำนวน 77 คน ที่เหลือจากการคัดเลือก ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 250 คน

ใครสามารถทำงานเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

หากคุณคิดว่าสุขภาพดี สามารถร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ มีคุณสมบัติพร้อม มีความคิดดีๆ อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการวาดภาพของประเทศไทยให้แผ่นดินที่เคยงดงามกลับคืนมา และร่วมคืนความสุขแก่ประชาชนก็น่าจะลองเข้าสู่กระบวนการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 • จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
  • เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
  • เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
  • เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
  • เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
  • เคยต้องคำพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สิน เพิ่มขึ้นผิดปกติ
  • อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเคยถูกถอดถอนจากตำแหน่ง
  • เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก
  • เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ

เสนอชื่อได้เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร

 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้นิติบุคคลเสนอชื่อบุคคลได้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2557 - 2 กันยายน 2557 นี้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
 • โดย ระหว่างนี้สมาคม มูลนิธิ องค์กร มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆ ควรจะมีการประชุมคัดเลือกหรือพิจารณารายชื่อ 1-2 คน เพื่อที่จะเตรียมเสนอให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก เมื่อแบบฟอร์มการเสนอชื่อออกมา ก็เพียงแต่กรอกข้อความส่งที่สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง
 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอชื่อฯ

ขั้นตอนการเสนอชื่อของนิติบุคคลเป็นอย่างไร

 • นิติบุคคลซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรมาแบ่งปันกัน
 • นิติบุคคลเสนอได้ไม่เกิน 2 ชื่อ
 • นิติบุคคลต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
  • สำหรับส่วนราชการ ให้เสนอชื่อตามมติของ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ.กรม แล้วแต่กรณี
  • สำหรับรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ให้เสนอชื่อตามมติของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน
  • สำหรับ หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีคณะกรรมการเป็นผู้กำกับดูแลหรือบริหารงานให้เสนอ ชื่อ ตามมติของคณะกรรมการดังกล่าว ในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการเป็นผู้กำกับดูแล หรือบริหารงานให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้เสนอชื่อ
  • นิติบุคคลที่มีลักษณะเป็นสมาคม มูลนิธิ หรือสภาให้เสนอชื่อตามมติของคณะกรรมการสมาคมหรือมูลนิธิ หรือคณะกรรมการของสภา
  • นิติบุคคลอื่นที่มีคณะกรรมการเป็นผู้กำกับดูแลหรือบริหารงาน ให้เสนอชื่อตามมติ ของคณะกรรมการของนิติบุคคลนั้น
  • สถาบันการศึกษา ให้เสนอชื่อตามมติของสภาหรือคณะกรรมการสถาบัน
  • นิติบุคคลใดไม่มีคณะกรรมการเป็นผู้กำกับดูแลหรือบริหารงาน ให้ผู้มีอำนาจทำการแทน นิติบุคคลนั้นเป็นผู้เสนอชื่อ
 • นิติบุคคล เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด โดยต้องแนบเอกสารและหลักฐานของบุคคลผู้นั้น ดังต่อไปนี้
  • สำเนา ทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่น ของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้
  • เอกสารแสดงความประสงค์ของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อว่าจะปฏิรูปด้านใดด้านหนึ่ง
  • หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อจะทำหนังสือยินยอมให้มีการเสนอชื่อเกินหนึ่งฉบับมิได้
  • คำรับรองของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อว่าตนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

หมายเหตุ : เอกสารและหลักฐาน ให้บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อลงลายมือชื่อ เพื่อรับรองความถูกต้องด้วย

ขั้นตอนวิธีการสรรหา

 

รายชื่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

 


ที่มา http://www2.ect.go.th/home.php?Province=nrc2014