logotype
การรองรับแรงงานกัมพูชากลับเข้ามาทำงานอย่างถูกกฏหมาย

 

การรองรับแรงงานกัมพูชากลับเข้ามาทำงานอย่างถูกกฏหมาย

-: วัตถุประสงค์

 • เพื่อออกเอกสารหลักฐานให้กับแรงงานกัมพูชาสำหรับการเดินทางกลับเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมาย

-: ศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทำงาน

 • 26 มิ.ย. - 31 ต.ค. 57
  • จันทบุรี
  • สระแก้ว
 • 26 มิ.ย. - 25 ก.ค. 57 (ณ ปัจจุบัน ปิดศูนย์ประสานงานแล้ว)
  • ตราด
  • สุรินทร์

-: ระยะเวลาดำเนินการ

 • 26 มิถุนายน 57 เป็นต้นไป

-: ขั้นตอนดำเนินการ

I. นายจ้าง ผู้ประกอบการ

 • ผู้ที่ต้องดำเนินการ
  • นายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่เคยมีลูกจ้างแรงงานกัมพูชาแต่ได้เดินทางกลับประเทศและมีความประสงค์จะกลับเข้ามาทำงานใหม่
  • นายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีความต้องการแรงงานกัมพูชา
 • แจ้งความประสงค์
 • นายจ้างไปรับตัวแรงงานตามนัดหมาย
  • สำนักงานจัดหางานจังหวัด จะประสานงานกับศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทำงาน และจะแจ้งให้นายจ้างไปรับแรงงานต่างด้าวตามหมายกำหนด
 • นายจ้างพาไปขอใบอนุญาตทำงานชั่วคราว
  • ให้นายจ้างนำแรงงานกัมพูชาที่รับตัวมา ไปทำใบอนุญาตทำงานชั่วคราว ที่ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ในเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการของนายจ้างตั้งอยู่

II. คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่จะประสงค์เข้ามาทำงานในไทย

 • ผู้ที่ต้องดำเนินการ
  • แรงงานกัมพูชาที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย แต่ต้องการจะเข้ามาทำงาน ไม่จำเป็นว่าเคยทำงานในประเทศไทยมาก่อน
 • แจ้งความประสงค์
 • นายจ้างไปรับตัวแรงงานตามนัดหมาย
  • หากศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทำงาน ตรวจสอบแล้วว่าคนต่างด้าวที่แจ้งความประสงค์ไว้ ตรงกับลักษณะหรือบัญชีรายชื่อของนายจ้างที่แจ้งความประสงค์ไว้ ทางศูนย์ประสานฯ จะแจ้งให้นายจ้างมารับตัวบุคคลนั้น ตามศูนย์ประสานฯ ตามจังหวัดที่นายจ้างแจ้งไว้
 • รับใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราว อายุ 60 วัน
  • ทางศูนย์ประสานฯ จะออกใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราว อายุ 60 วัน ให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่นายจ้างมารับตัวและสามารถทำงานได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

III. คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยและทำงานโดยไม่ถูกต้องตามกฏหมาย

 • ผู้ที่ต้องดำเนินการ : คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา
  • เข้ามาหรืออยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมายหรือการอนุญาตนั้นสิ้นสุดแล้ว
  • ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย (ความประสงค์จะทำงานเป็นกรรมกร หรือรับจ้างทำงานด้วยกำลังกาย โดยไม่ได้อาศัยวิชาความรู้หรือการฝึกทางวิชาการ)
 • รายงานตัว
  • ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ตามพื้นที่ตั้งของสถานประกอบการของนายจ้าง (การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวในจังหวัดสมุทรสาครเป็นแห่งแรกและเริ่มทำการตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ส่วนการจัดตั้งในจังหวัดอื่นใดและเริ่มทำการเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศกำหนด)
  • ณ สำนักงานจัดหางานในเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการของนายจ้างตั้งอยู่
 • รับใบอนุญาตทำงานชั่วคราว สามารถใช้่ได้ถึง 31 มีนาคม 2558**
  • ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จะพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราวแก่คนต่างด้าวนั้น  สามารถทำงานได้ตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราว
 • รอตรวจสัญชาติ
  • คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานชั่วคราว (60 วัน) รอเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติภายใน 60 วันที่ได้รับใบอนุญาตชั่วคราว เพื่อการออกใบอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและใบอนุญาตทำงาน ระยะเวลา 1 ปี ตามที่กฏหมายกำหนดต่อไป

หมายเหตุ

 • สำหรับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวอายุ 60 วัน ของแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนไว้แล้วกับ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ทางคณะกรรมการนโยบายจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (กนร.) จะประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขและแจ้งให้ทราบต่อไป
 • ใบอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราวและใบอนุญาตทำงานชั่วคราวสิ้นสุดลงเมื่อคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
  • วิกลจริตหรือเป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดหรือเป็นผู้ที่สุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานโดยดุลยพินิจของแพทย์
  • ต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  • มีพฤติการณ์ที่เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือเป็นบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับ
  • มีพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่าเข้ามาเพื่อการค้าประเวณี การค้าหญิงหรือเด็ก การค้ายาเสพติดให้โทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากรหรือเพื่อประกอบกิจการอื่นที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

 

ศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

 • สามารถจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวได้วันละประมาณ 1,000 คน
 • ให้นายจ้างทำการนัดหมายกับทางศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จก่อนนำแรงงานเข้ามาขอดำเนินการฯ

-: เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนฯ

** ให้นายจ้างกรอกข้อมูลในแบบทะเบียนประวัติของคนซึ่งไม่มีสัญชาติในไทยให้ถูกต้อง ครบถ้วน
โดยใช้แบบทะเบียนประวัติ 1 ใบต่อคนต่างด้าว 1 คน เอกสารของนายจ้างให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบทุกหน้า **

-: ขั้นตอนดำเนินการที่ศูนย์จดทะเบียนฯ

 • ขั้นตอนที่ 1 ขอใบอนุญาตทำงานชั่วคราว **ใช้งานได้ถึง 31 มีนาคม 2558 **
  • กรอกทะเบียนประวัติ
  • รับบัตรคิว
  • ตรวจปัสสาวะ
  • จัดทำ ทร.38/1 ซึ่งทำหน้าที่คล้ายใบประชาชนของแรงงานต่างด้าว เพื่อทำกันประกันสุขภาพ
  • ขอใบอนุญาตการทำงาน
  • รับใบอนุญาตทำงานชั่วคราว
 • ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสัญชาติและขอใบอนุญาตทำงาน
  • รอการตรวจสัญชาติ ภายใน 60 วันที่ได้รับใบอนุญาตชั่วคราว และนำพาสปอตไปขอใบอนุญาตทำงาน 1 ปี

-: ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้

แรงงานต่างด้าว
และ
ผู้ติดตามที่มีอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน หมายเหตุ
- ค่าจดทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว รับ ทร.38/1 80 บาท
- ค่าใบอนุญาตทำงานชั่วคราว ใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 58 
900 บาท
- ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท
- ค่าบัตรประกันสุขภาพ อายุคุ้มครอง 1 ปี 1,600 บาท
รวม 3,080 บาท
ผู้ติดตาม
ที่มีอายุไม่เกิน 7 ปีบริบูรณ์
รายละเอียดค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน หมายเหตุ
- ค่าจดทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว รับ ทร.38/1 80 บาท
- ค่าบัตรประกันสุขภาพ อายุคุ้มครอง 1 ปี
365 บาท
รวม 445 บาท
ผู้ติดตาม
ที่มีอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์
แต่ไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน หมายเหตุ
- ค่าจดทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว รับ ทร.38/1 80 บาท
- ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท
- ค่าบัตรประกันสุขภาพ อายุคุ้มครอง 1 ปี 1,600 บาท
รวม 2,180 บาท

 

-: สถานที่ตั้งศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

คสช. สั่งเพิ่มศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพิ่มอีก 53 จังหวัด รวมเป็น 77 จังหวัด ครอบคลุมทั้งประเทศ แต่ยังไม่มีรายละเอียดสถานที่ตั้งศูนย์

 • กรุงเทพมมหานคร
  • เปิดให้แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ขยายเวลาลงทะเบียนถึง 31 มี.ค. 58
  • เปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00-16.00 น. (ยกเว้นวันที่ 12 สิงหาคม หยุดทำการ 1 วัน)
ศูนย์บริการ OSS พื้นที่รับผิดชอบ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์
เขตกรุงเทพเหนือ ดอนเมือง บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ จตุจักร สายไหม อาคารกีฬาในร่ม 1 ศูนย์กีฬารามอินทรา ถ.รามอินทรา ซ.5 เขตบางเขน 0-2552-8044
เขตกรุงเทพตะวันออก คลองสามวา คันนายาว ประเวศ บางกะปิ บึงกุ่ม มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานสูง หนองจอก อาคารศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง ถ.สีหบุรานุกิจ แขวง เขตมีนบุรี
เขตกรุงเทพกลาง พระนคร ดุสิต ป้อมปราบฯ สัมพันธวงศ์ ดินแดง ห้วยขวาง พญาไท ราชเทวี วังทองหลาง อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 0-2245-3360 และ
0-2245-4743 ถึง7
เขตกรุงเทพใต้ ปทุมวัน บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วัฒนา พระโขนง สวนหลวง บางนา อาคารกีฬาในร่ม ศูนย์เยาวชนสวนลุมพินี ประตู 3 ถ.พระราม4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 0-2390-0699 ต่อ 6539-40
เขตกรุงธนเหนือ ธนบุรี คลองสาน จอมทอง บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลัด ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา ซ.ทวีวัฒนา 9 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 0-2441-4973 ถึง 84 และ
0-2487-3202
เขตกรุงธนใต้ ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) ซ.เอกชัย 109 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
 • ต่างจังหวัด
  • ใกล้พื้นที่ไหนให้ไปติดต่อพื้นที่นั้น
จังหวัด สถานที่ตั้ง ระยะเวลาลงทะเบียน
กระบี่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ขยายเวลาถึง 31 มี.ค. 58
กาญจนบุรี - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
กาฬสินธุ์ - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
กำแพงเพชร - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
ขอนแก่น - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
จันทบุรี บริเวณพุทธมณฑลจันทบุรี ถ.ตากสิน หมู่ 8 ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี (ทางเข้าสบายดีรีสอร์ท) ขยายเวลาถึง 31 มี.ค. 58
ฉะเชิงเทรา กองพลทหารราบที่ 11 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง ฉะเชิงเทรา ขยายเวลาถึง 31 มี.ค. 58
ชลบุรี - จุดที่ 1 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี โทร. 038 282523
- จุดที่ 2 ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง
ขยายเวลาถึง 31 มี.ค. 58
ชัยนาท - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
ชัยภูมิ - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
ชุมพร หอประชุมจังหวัดชุมพร (ชั้นล่าง) บริเวณศูนย์ราชการ ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร ขยายเวลาถึง 31 มี.ค. 58
เชียงราย - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
เชียงใหม่ - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
ตรัง ศูนย์คลินิกอาเซี่ยนตรัง (อาคารกาชาดหลังเก่า) ถ.รื่นรมย์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ขยายเวลาถึง 31 มี.ค. 58
ตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1 อ.เมือง จ.ตราด ขยายเวลาถึง 31 มี.ค. 58
ตาก - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
นครนายก - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
นครปฐม - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
นครพนม - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
นครราชสีมา - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
นครศรีธรรมราช หอประชุม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ขยายเวลาถึง 31 มี.ค. 58
นครสวรรค์ - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
นนทบุรี - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
นราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่ ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ขยายเวลาถึง 31 มี.ค. 58
น่าน - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
บึงกาฬ - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
บุรีรัมย์ - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
ปทุมธานี - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
ประจวบคีรีขันธ์ ที่ว่าการอำเภอเมือง ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขยายเวลาถึง 31 มี.ค. 58
ปราจีนบุรี - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
ปัตตานี ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ขยายเวลาถึง 31 มี.ค. 58
พะเยา - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
พังงา ศาลาเขาช้าง ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา ขยายเวลาถึง 31 มี.ค. 58
พัทลุง - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
พิจิตร - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
พิษณุโลก - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
เพชรบุรี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี
ถ.คีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ขยายเวลาถึง 31 มี.ค. 58
เพชรบูรณ์ - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
แพร่ - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
ภูเก็ต ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ใกล้ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ขยายเวลาถึง 31 มี.ค. 58
มหาสารคราม - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
มุกดาหาร - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
แม่ฮ่องสอน - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
ยะลา - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
ยะโสธร - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
ร้อยเอ็ด - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
ระนอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โรงยิมเนเซี่ยม หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ขยายเวลาถึง 31 มี.ค. 58
ระยอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง
ขยายเวลาถึง 31 มี.ค. 58
ราชบุรี - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
ลพบุรี - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
ลำปาง - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
ลำพูน - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
เลย - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
ศรีสะเกษ - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
สกลนคร - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
สงขลา สโมสรทหารเรือสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา ขยายเวลาถึง 31 มี.ค. 58
สตูล อาคารโรงพยาบาลสตูลหลังใหม่ ถ.หัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ขยายเวลาถึง 31 มี.ค. 58
สมุทรปราการ ศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ต.บางปูใหม่ ใกล้โรงเรียนวัดตำหรุ
โทร. 0-2707-6103, 0-2707-6137
ขยายเวลาถึง 31 มี.ค. 58
สมุทรสงคราม อาคารศูนย์วัฒนธรรม ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงครา ขยายเวลาถึง 31 มี.ค. 58
สมุทรสาคร สำนักงานประกันสังคม (แห่งใหม่) ตั้งอยู่ที่ซอยเทศบาล 8 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ขยายเวลาถึง 31 มี.ค. 58
สระแก้ว - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
สระบุรี - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
สิงห์บุรี - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
สุโขทัย - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
สุพรรณบุรี - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
สุราษฎร์ธานี ศูนย์การเรียนรู้วิภาวดี ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ขยายเวลาถึง 31 มี.ค. 58
สุรินทร์ - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
หนองคาย - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
หนองบัวลำพู - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
อยุธยา อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา ขยายเวลาถึง 31 มี.ค. 58
อ่างทอง - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
อำนาจเจริญ - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
อุดรธานี - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
อุตรดิษถ์ - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
อุทัยธานี - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58
อุบลราชธานี - 28 ก.ค. 57 - 31 มี.ค. 58

 

การแจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย

-: ความเป็นมา

-: ขั้นตอนดำเนินการ

 • ให้นายจ้าง ผู้ประกอบการ แจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย โดยแยกออกจากกันให้ชัดเจน
 • ตัวอย่างบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชาที่นายจ้าง/สถานประกอบการ
 • เมื่อส่งรายชื่อให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดแล้ว นายจ้างจะได้รับสำเนาที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดประทับตรารับรองและลงลายมือ ชื่อกำกับไว้เป็นหลักฐาน เพื่อรอการจัดทะเบียนแรงงานต่างด้าวต่อไป

-: สถานที่รับแจ้ง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ข้อมูลการติดต่อ

 • สายด่วนกรมการจัดหางาน

  • โทร.1694 (07.00 - 19.00 เว้นวันหยุดราชการ)
 • สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว

  • ประชาสัมพันธ์ 0-2245-2745
  • กลุ่มงานจัดระบบการทำงานคนต่างด้าว (พม่า ลาว และกัมพูชา)
   0-2354-1730, 0-2354-1721, 0-2248-2040, 0-2246-3051
  • กลุ่มงานพันฒนาระบบควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
   0-2354-1387, 0-2245-3287, 0-2248-7201
1.กระบี่ 20.นครราชสีมา 39.แพร่ 58.สมุทปราการ
2.กาญจนบุรี 21.นครศรีธรรมราช 40.ภูเก็ต 59.สมุทรสงคราม
3.กาฬสินธุ์ 22.นครสวรรค์ 41.มหาสารคาม 60.สมุทรสาคร
4.กำแพงเพชร 23.นนทบุรี 42.มุกดาหาร 61.สระแก้ว
5.ขอนแก่น 24.นราธิวาส 43.แม่ฮ่องสอน 62.สระบุรี
6.จันทบุรี 25.น่าน 44.ยโสธร 63.สิงห์บุรี
7.ฉะเชิงเทรา 26.บึงกาฬ 45.ยะลา 64.สุโขทัย
8.ชลบุรี 27.บุรีรัมย์ 46.ร้อยเอ็ด 65.สุพรรณบุรี
9.ชัยนาท 28.ปทุมธานี 47.ระนอง 66.สุราษฎร์ธานี
10.ชัยภูมิ 29.ประจวบคีรีขันธ์ 48.ระยอง 67.สุรินทร์
11.ชุมพร 30.ปราจีนบุรี 49.ราชบุรี 68.หนองคาย
12.เชียงราย 31.ปัตตานี 50.ลพบุรี 69.หนองบัวลำภู
13.เชียงใหม่ 32.พะเยา 51.ลำปาง 70.อยุธยา
14.ตรัง 33.พังงา 52.ลำพูน 71.อ่างทอง
15.ตราด 34.พัทลุง 53.เลย 72.อำนาจเจริญ
16.ตาก 35.พิจิตร 54.ศรีสะเกษ 73.อุดรธานี
17.นครนายก 36.พิษณุโลก 55.สกลนคร 74.อุตรดิตถ์
18.นครปฐม 37.เพชรบุรี 56.สงขลา 75.อุทัยธานี
19.นครพนม 38.เพชรบูรณ์ 57.สตูล 76.อุบลราชธานี

 


ที่มา