logotype
การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล PDF Print E-mail
Written by GCC AdminZ   
Wednesday, 30 November 2011 20:33

ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 • คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ซึ่งได้แก่
  • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ ในวันเลือกตั้ง
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา

ลักษณะต้องห้าม

 • ติดยาเสพติดให้โทษ
 • เป็นบุคคลล้มละลาย
 • เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้าม ซึ่งได้แก่
  • เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  • เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช
  • อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 • ต้องคำพิพากษาให้จำคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล
 • ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตั้งแต่ 2 ขึ้นไป และได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดกระทำโดยประมาท
 • ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
 • เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ
 • เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 • เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ,ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีมายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
 • อยู่ในระหว่างเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 37 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
 • เคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมายังไม่ถึง 1 ปีนับแต่วันที่มีคำสั่งเนื่องจากการกระทำไม่สุจริตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับเลือกตั้ง หรือได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต
 • เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
 • เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
 • เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่ง หรือเงินเดือนประจำ
 • เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
 • เป็นกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
 • ลักษณะอื่นที่กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนด คือ ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมในสัญญา หรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
 • คุณสมบัติอื่นที่ว่าด้วยสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด คือ มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตำบลที่สมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

ลักษณะต้องห้าม

 • ติดยาเสพติดให้โทษ
 • เป็นบุคคลล้มละลาย
 • เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่
  • เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  • เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช
  • อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 • ต้องคำพิพากษาให้จำคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล
 • ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตั้งแต่ 2 ขึ้นไป และได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดกระทำโดยประมาท
 • ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
 • เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ
 • เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 • เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณีมายังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
 • อยู่ในระหว่างเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 37 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
 • เคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมายังไม่ถึง 1 ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งอันเนื่องมาจากการกระทำการโดยไม่สุจริตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับเลือกตั้ง หรือได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต
 • เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
 • เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
 • เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่ง หรือเงินเดือนประจำ
 • เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
 • เป็นกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
 • ลักษณะอื่นที่กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนด คือ ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมในสัญญา หรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือมีสัญชาติไทยโดยการเปลี่ยนสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 • เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ เขตเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันเลือกตั้ง
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นพระ เณร นักพรต หรือนักบวช
 • ต้องไม่เป็นคนที่ศาลสั่งจำคุก
 • ต้องไม่เป็นคนถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง

การเตรียมตัวไปเลือกตั้ง

ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และที่เลือกตั้ง

 • ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรไปตรวจสอบรายชื่อของตนในประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เพื่อตรวจสอบชื่อ นามสกุล และที่เลือกตั้งว่าเราจะต้องไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งใด
 • ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน ตรวจสอบชื่อ –นามสกุล และที่เลือกตั้ง ได้จากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.10) ซึ่งส่งถึงเจ้าบ้านเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่ถูกต้องให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2

การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้าน ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือเทศบาล พร้อมนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย

เอกสาร/หลักฐาน

 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประชาชนที่หมดอายุ หรือ
 • เอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรข้าราชการ

การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 • ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน เจ้าบ้านหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แจ้งเหตุที่ไปเลือกตั้งไม่ได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนอำเภอ (นายอำเภอ) หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล) หรือจะแจ้งภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง
 • หลักเกณฑ์/เงื่อนไข
  • ผู้ที่มีธุระสำคัญต้องเดินทางไกล หรืออาศัยอยู่ไกลจากหน่วยเลือกตั้ง ตั้งแต่ 100 กิโลเมตรขึ้นไป
  • ผู้ป่วย
  • ผู้พิการ
  • ผู้สูงอายุ
  • ผู้ที่มีเหตุฉุกเฉินอื่นที่ไม่อาจเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

การเสียสิทธิ 6 ประการ เมื่อไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 1. สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา อบจ. ส.ก. สมาชิกสภาเมืองพัทยา ผู้ว่า ฯ กทม. นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา นายก อบจ. นายก อบต.
 2. สิทธิร้องคัดค้านการเลือกกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
 3. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา อบจ. ส.ก. สมาชิกสภาเมืองพัทยา ผู้ว่า กทม. นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา นายก อบจ. นายก อบต.
 4. สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
 5. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่น พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
 6. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา อบจ. ส.ก. สมาชิกสภาเมืองพัทยา ผู้ว่า ฯ กทม. นายก อบต. นายก อบจ. นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา


หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่มา: https://www.ect.go.th/ect_th/

Last update : 2019-03-02

Last Updated on Saturday, 02 March 2019 13:33