logotype
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราและการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพารา การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพารา ที่ได้ผลกระทบจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

มาตรการระยะสั้น

คณะรัฐมนตรี (10ก.ย.56) มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เสนอ..เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยจ่ายเป็นเงินชดเชยแก่เกษตรกรที่มีพื้นที่ยางเปิดกรีด และต้นยางอายุไม่เกิน 25 ปี โดยต้องเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิทำกินในพื้นที่นั้น ซึ่งรวมถึงประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นที่ยอมรับของกรมป่าไม้ ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.5/5527 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 สำหรับพื้นที่ที่นอกเหนือจากนี้เห็นสมควรมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมหารือเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือภายใต้ขอบเขตของกฎหมายต่อไป

 • พื้นที่ยางเปิดกรีด:
  • เกษตรกรที่มีพื้นที่ยางเปิดกรีดไม่เกิน 25 ไร่ตามพื้นที่เปิดกรีดจริง และต้นยางอายุไม่เกิน 25 ปี โดยต้องเป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิทำกินในพื้นที่นั้นๆ
  • ส่วนเกษตรกรที่มีพื้นที่ยางเปิดกรีด 25 ไร่ ขึ้นไป จะได้รับความช่วยเหลือไม่เกิน 25 ไร่
  • 1 ทะเบียนบ้าน สามารถได้รับความช่วยเหลือไม่เกิน 25 ไร่
 • อัตราการช่วยเหลือ: ไร่ละ 2,520 บาท (เดิม 1,260)
 • การจ่ายเงิน:
  • เกษตรกรรับเงินสนับสนุนผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยต้องเปิดบัญชีกับธนาคารดังกล่าวในกรณีที่ไม่เป็นลูกค้าเดิม
  • จะทำการจ่ายเงินให้ ครั้งเดียว ตามจำนวนสูงสุดไม่เกิน 25 ไร่  ถ้าน้อยกว่า 25 ไร่ให้จ่ายตามจริง โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
 • ระยะเวลาดำเนินการ: ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 - 31 มีนาคม 2557

มาตรการระยะปานกลางและระยะยาว

เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางทำการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง

 • สนับสนุนสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพให้ใช้ประโยชน์จากโรงงานแปรรูปยางที่จัดสร้างไว้แล้ว และ/หรือลงทุนจัดสร้างโรงงานใหม่เพื่อแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
 • สนับสนุนผู้ประกอบการแปรรูปยางในการขยายกำลังการผลิตและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 14 ของยางที่ผลิตได้ในประเทศนั้น

หมายเหตุ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 • กรมส่งเสริมการเกษตร
 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เพื่อขอรับการช่วยเหลือ

 • เปิดรับขึ้นทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 4 - 30 ก.ย. 56
 • ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราของเกษตรกร

คุณสมบัติเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. เป็นหัวหน้าครอบครัว และขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว
  • กรณีที่เกษตรกรไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้
   - ให้มอบอำนาจให้ สมาชิกในครัวเรือนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรอยู่แล้ว เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนแทน
   - โดยสามารถขอแบบคำร้องมอบอำนาจเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนแทน ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ในครั้งแรก
  • กรณีที่เกษตรกรยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้แจ้งขึ้นทะเบียนทะเบียนเกษตรกร และปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน
 3. เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

สถานที่รับขึ้นทะเบียน

 1. สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ
 2. สถานที่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอนัดหมายตามแผนการรับขึ้นทะเบียน
หมายเหตุ
 • เกษตรกรจะต้องเดินทางมายืนยันหรือแจ้งขึ้นทะเบียนด้วยตนเอ ณ สถานที่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ตั้งแปลงปลูก
 • กรณีเกษตรกรไม่สามารถเดินทางไปขึ้นทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย และมีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ให้ไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้

เอกสารหลักฐาน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

 1. ทะเบียนบ้าน
 2. บัตรประชาชน
 3. หลักฐานเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินตามกฎหมาย**

**เอกสารสิทธิ์ที่ดินที่เข้าเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือฯ**

 • กรมส่งเสริมการเกษตรจะยึดตามประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นที่ยอมรับของกรมป่าไม้ ทั้งหมด 46 รายการ แบ่งเป็น
  • ประเภทที่ดินซึ่งได้มาตามเอกสารเกี่ยวกับที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดิน 17 รายการ
   - เช่น โฉนดที่ดิน ,ตราจอง ,น.ส.4 , น.ส.4ข, เป็นต้น
  • ประเภทที่ดินที่มีสิทธิครอบครอง หรือทางราชการให้ใช้ประโยชน์ 29 รายการ
   - เช่น ที่ดินส.ป.ก., หนังสือรับรองของนิคมสหกรณ์, ก.ส.น.3, ก.ส.น.4, หนังสือรับรองของหน่วยราชการทหาร รวมถึงใช้ใบรับรองภาษีที่ดิน หรือ ภ.บ.ท. ก็สามารถใช้เป็นเอกสารเข้าร่วมโครงการได้ แต่จะต้องมีคำรับรองของกรมป่าไม้หรือส่วนราชการที่ที่ดินตั้งอยู่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้มาประกอบเป็นหลักฐาน
 • ส่วนในกรณีเกษตรกรทำสวนยางในพื้นที่เขตป่าสงวน หรืออุทยานแห่งชาติ
  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องเข้าไปตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์การถือครองที่ดินว่าเป็นไปตามกฎหมายของกรมป่าไม้และกฎหมายของอุทยานแห่งชาติ รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีจำนวน 2 ครั้งที่กำหนดให้ใช้พื้นที่ได้ รวมถึงมีการใช้สิทธิ์ที่ดินอยู่ก่อนจะมีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ป่าหรืออุทยานหรือไม่
  • โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งรายชื่อและข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้แก่กรมป่าไม้ เพื่อตรวจสอบตามกฎหมายว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างไรต่อไป

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

 1. สำนักงานเกษตรอำเภอ รับขึ้นทะเบียนตามแบบฟอร์มคำร้องขอขึ้นทะเบียนที่กำหนด
 2. เกษตรกรนำเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน หลักฐานเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินตามกฎหมาย พร้อมสำเนา ยื่นขอขึ้นทะเบียนกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
 3. เกษตรกรกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนการปลูกยางพาราด้วยตนเองหรือบุคคลอื่นที่เกษตรกรไว้ใจเป็นผู้กรอกข้อมูลให้ พร้อมลงนามรับรองข้อมูลของตนเอง ร่วมกับเกษตรกรแปลงข้างเคียง
 4. กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือปลัด อบต. หรือ ผู้นำชุมชน ตรวจสอบข้อมูลและรับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรท้ายแบบยืนยันการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ทุกหน้า
 5. เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียน ตามข้อ 2)
 6. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 กับทะเบียนเกษตรกรรายแปลง (ทบก.) ของกรมส่งเสริมการเกษตร และบันทึกข้อมูลของเกษตรกรลงในระบบผ่านทางเว็บไซท์ระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.) ยางพารา
 7. พิมพ์บัญชีรายชื่อข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จากระบบของกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพาราระดับตำบล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบพื้นที่ปลูกและพื้นที่เปิดกรีดยางพาราจริง

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพารา (ดำเนินการภายใน 30 วัน หลังรับคำร้องขอขึ้นทะเบียน) โดยคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพารา ระดับตำบล ประกอบด้วย

 • ปลัด อบต./ ปลัดเทศบาล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
 • กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบ เป็นกรรมการ
 • เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เป็นกรรมการและเลขานุการ

ขั้นตอนที่ 3 การออกใบรับรองเกษตรกร (ดำเนินการภายใน 15 วัน)

 1. สำนักงานเกษตรอำเภอพิมพ์ใบรับรองให้เกษตรกร ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองผลการตรวจสอบพื้นที่แล้วจากคณะกรรมการฯ ในขั้นตอนที่ 2
 2. ผู้ลงนามในใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจำนวน 4 คนประกอบด้วย เกษตรอำเภอหรือรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ สกย. และปลัด อบต.โดยเกษตรกรลงนามรับรองข้อมูล ในใบรับรองทั้งต้นฉบับและสำเนา
 3. กรมส่งเสริมการเกษตรออกใบรับรองให้เกษตรกร และจัดทำบัญชีควบคุมการจ่ายใบรับรองให้แก่เกษตรกร
 4. เกษตรกรนำใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ไปขอขึ้นเงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส) เพื่อรับความช่วยเหลือตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี 2557 ต่อไป

 


ที่มา :

 • http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=46022:---04092556&catid=10:2010-05-04-03-57-14
 • http://www.posttoday.com/ธุรกิจ-ตลาด/244557/ยุคลย้ำเร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรรับเงินปุ๋ย
 • http://morning-news.bectero.com/ข่าว-ครม.คลอด%203%20มาตรการช่วยสวนยาง%20แต่ไม่แทรกแซงราคา-7856.html
 • http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1378193555&grpid=03&catid=&subcatid=
 • http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=197491:-2-&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524
 • http://www.posttoday.com/ธุรกิจ-ตลาด/244595/ครม-เห็นชอบ3มาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง