logotype
กองทุนตั้งตัวได้

ความเป็นมา

รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างวิสาหกิจนวัตกรรม และแนวทางเศรษฐกิจใหม่ และนโยบายข้อ 1.10.3 กำหนดว่าจะจัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ในวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการ ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้สามารถกู้ยืม ร่วมกับการสร้างกลไกของ “หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ” ในสถานศึกษา โดยมุ่งให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ที่จะเป็นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์

 1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน และแหล่งเงินทุน (เงินกู้ยืม และร่วมลงทุน)
 2. ให้มีนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมใหม่ หรือลงทุนในเศรษฐกิจรุ่นใหม่
 3. เพื่อสร้างหรือเพิ่มคุณค่าของสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาไทย
 4. เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ เพื่อความเท่าเทียมการเข้าถึงธุรกิจ
 5. สนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างเสริมเศรษฐกิจที่มั่นคงให้กับประเทศ

คุณสมบัติ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. เป็นนักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาระดับ ปวส. หรือ เป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี จากสถาบันอาชีวศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษา
 4. มีความคิดริเริ่มและต้องการเป็นผู้ประกอบการ และได้รับการสนับสนุนจาก ครอบครัวให้เป็นผู้ประกอบการ
 5. ธุรกิจของผู้ประกอบการต้องมีโอกาสที่จะสำเร็จพอสมควร

หลักฐาน

 1. ใบสมัคร (ตัวอย่าง)
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา / สำเนาบัตรนักศึกษา / วุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
 4. เอกสารรับรองการทำงาน / หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 6. ข้อมูลธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือแนวคิดธุรกิจ
 7. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) ในรูปแบบของภาพถ่ายหรือตัวจริง

สถานที่รับสมัคร

สมัครได้ที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 16 แห่ง (ในเบื้องต้น)

 • ภาคเหนือ:
  -  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  -  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ภาคอีสาน:
  -  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  -  มหาวิทยาลัยราชฏักนครราชสีมา
  -  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • ภาคกลาง:
  -  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  -  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
  -  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  -  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  -  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  -  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  -  มหาวิทยาลัยราชฏักจันทรเกษม
 • ภาคตะวันออก:
  -  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ภาคใต้:
  -  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  -  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  -  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 026105444

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • โทร. 1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

 


 

ที่มา

 • http://www.uto.kmutt.ac.th/main/fund.php
 • http://www.thaigov.go.th/th/governmental/item/71098-ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ-“กองทุนตั้งตัวได้”-ตามนโยบายรัฐบาล.html
 • http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=28899&Key=news_act
 • http://www.mua.go.th/users/bphe/bs/money.html
 • http://www.mua.go.th/users/bphe/downloads/UBIcontact.pdf