logotype
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 (ครั้งที่ 1/2556) PDF Print E-mail

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายโอกาสให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพในอำเภอ/เขตทั่วประเทศ ที่มีความประพฤติดีมีผลการเรียนดี จากทุกอำเภอและเขต ทั่วประเทศแห่งละ 1 คน ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในสาขาวิชาที่หลากหลายเพื่อการยกระดับและพัฒนาทรัพยากรบุคลของประเทศให้มีศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม

 

ประเภทของทุนในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

ทุนประเภทที่ 1

 • สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีรายได้น้อย ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
 • ให้ไปศึกษาในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 35 ประเทศ จำนวน 928 ทุน

ทุนประเภทที่ 2

 • สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ให้ไปศึกษาเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นความต้องการของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการการบิน เทคโนโลยี อุตสาหกรรม พลังงานทางเลือก
 • โดยไปศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 35 ประเทศ จำนวน 928 ทุน
 • เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้รับทุนจะต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย ไม่ว่าจะทำงานในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนเป็นระยะเวลา 1 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 • หากไม่กลับมาทำงานในประเทศไทยจะต้องชดใช้เงินคืนตามจำนวนที่ใช้ไปพร้อมเบี้ยปรับจำนวน 1 เท่า

 

กำหนดการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

วันที่เปิดรับสมัคร

 • 28 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2556

สถานที่ยื่นใบสมัคร

 • กรณีศึกษาอยู่ สมัครได้ที่สถานศึกษาทุกสังกัดที่ศึกษาอยู่
 • กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สมัครได้ที่สถานศึกษาที่นักเรียนสำเร็จการศึกษา
 • กรณีอำเภอ/เขตใดไม่มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามภูมิลำเนาของผู้สมัครในวันและเวลาราชการ

สถานศึกษาส่งใบสมัครให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

 • ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 • วันที่ 12 มีนาคม 2556

สอบข้อเขียน

 • วันที่ 17 มีนาคม 2556
 • สอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และข้อสอบวัดความถนัดทางการเรียน (Aptitude Test)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

 • วันที่ประกาศ 19 เมษายน 2556
 • ตรวจสอบรายชื่อได้จาก
  • เว็บไซต์โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน http://www.odos.moe.go.th/
  • เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th
  • เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
 • หลักการคัดเลือก
  • คัดเลือกผู้มีคะแนนสอบข้อเขียนสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละอำเภอ/แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสอบสัมภาษณ์ต่อไป
  • ในกรณีที่ลำดับที่ 3 ได้คะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าเป็นผู้ที่สอบได้ในอันดับเดียวกัน

สอบสัมภาษณ์

 • วันที่ 28 เมษายน 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน

 • วันที่ประกาศ 8 พฤษภาคม 2556
 • ตรวจสอบรายชื่อได้จาก
  • เว็บไซต์โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน www.odos.moe.go.th
  • เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th
  • เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
 • หลักเกณฑ์การตัดสิน
  • ดูจากคะแนนรวมของการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์มากที่สุด ผู้นั้นจะเป็นผู้ได้รับทุน
  • หากคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้รับคะแนนสอบสัมภาษณ์สูงกว่ามีสิทธิ์ได้รับทุนก่อน
  • หากคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่ามีสิทธิ์ได้รับทุน
  • หากคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษเท่ากัน ให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง และให้ผู้มีคะแนนสูงกว่ามีสิทธิ์ได้รับทุน

รายงานตัว

 • วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2556
 • ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต ที่ผู้ได้รับทุนอยู่ในความรับผิดชอบ

ปฐมนิเทศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน

 • วันที่ 19 - 26 พฤษภาคม 2556
 • วันและเวลาจะแจ้งทาง
  • เว็บไซต์โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน http://www.odos.moe.go.th/
  • เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th

กำหนดการเข้าศึกษา

 • ผู้ได้รับทุนเลือกศึกษาต่อในประเทศไทย
  • เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เดือนมิถุนายน 2556
 • ผู้ได้รับทุนเลือกศึกษาต่อในต่างประเทศ
  • เข้าอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรม วันที่ 5 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2556
  • ผู้รับทุนเริ่มเดินทางไปต่างประเทศ เดือนกันยายน 2556

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • เว็บไซต์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
  http://www.odos.moe.go.th
 • สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  โทรศัพท์ 02-628-5646 ต่อ 105-107 ในวันและเวลาราชการ
  http://www.bic.moe.go.th/

ที่มา

 • http://www.moe.go.th/websm/2013/jan/035.html
 • http://www.odos.moe.go.th/news_pic_detail2.php?PicId=19