logotype
โครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ ปี 2557

โครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ ปี 2557

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในรายการพื้นฐานให้ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

เครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง คนละ 2 ชุด/ปี ในอัตรา ดังนี้

 

ก่อนประถมศึกษา 300 บาท/คน คนละ 2 ชุด/ปี
ประถมศึกษา 360 บาท/คน คนละ 2 ชุด/ปี
มัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท/คน คนละ 2 ชุด/ปี
มัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บาท/คน คนละ 2 ชุด/ปี
ปวช.1-ปวช.3 (สถานประกอบการ) 900 บาท/คน คนละ 2 ชุด/ปี

กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดกีฬาได้ กรณีการจัดซื้อชุดนักเรียนที่แตกต่างไปจากชุดนักเรียนปกติ และราคาสูงกว่าที่กำหนดวงเงินดังกล่าวอาจซื้อได้เพียง 1 ชุด

ทั้งนี้ ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้

ค่าอุปกรณ์การเรียน

อุปกรณ์การเรียนที่ จำเป็นสำหรับนักเรียนเช่น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบไม้บรรทัดเครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึก ICT กระดาษ A4 สีเทียน ดินน้ำมันไร้สารพิษ กระเป๋านักเรียน อุปกรณ์ที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในอัตราดังนี้

 

ก่อนประถมศึกษา 100 บาท/ภาคเรียน (200 บาท/ปี)
ประถมศึกษา 195 บาท/ภาคเรียน (390 บาท/ปี)
มัธยมศึกษาตอนต้น 210 บาท/ภาคเรียน (420 บาท/ปี)
มัธยมศึกษาตอนปลาย 230 บาท/ภาคเรียน (460 บาท/ปี)
ปวช.1-3 (สถานประกอบการ) 230 บาท/ภาคเรียน (460 บาท/ปี)

ค่าหนังสือเรียน

ลักษณะของหนังสือที่ใช้

หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาจัดซื้อตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่

 1. ระดับก่อนประถมศึกษา ใช้หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
 2. ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ใช้หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 คือ
 • ๑) ภาษาไทย
 • ๒) คณิตศาสตร์
 • ๓) วิทยาศาสตร์
 • ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ๖) ศิลปะ
 • ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ๘) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 • และใช้แบบฝึกหัดในรายวิชาพื้นฐาน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีเพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นแก่นักเรียนเฉพาะระดับประถมศึกษาเท่านั้นได้แก่
  • ๑) ภาษาไทย
  • ๒) คณิตศาสตร์
  • ๓) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

3. ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) ใช้หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

งบประมาณค่าหนังสือที่ได้รับปี 2557

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับงบประมาณปี 2557 เป็นค่าหนังสือเรียนทุกระดับชั้นและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานเฉพาะป.1-ป.6 ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์ในการศึกษาปฐมวัย เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคนโดยไม่เรียกเก็บคืน ดังนี้

มูลค่าหนังสือต่อชุด

 

ก่อนประถมศึกษา 200.00 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 561.00 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 605.00 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 622.00 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 653.00 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 785.00 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 818.00 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 700.00 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 863.00 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 949.00 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 1,257.00 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 1,263.00 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 1,109.00 บาท/คน/ปี
ชั้นปวช. 1-3 1,000.00 บาท/ภาคเรียน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

 1. กิจกรรม วิชาการเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมจากการเรียนปกติในชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพส่งเสริมเด็กเก่งให้มี ความเป็นเลิศและแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนเรียนอ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้น เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านประชาธิปไตย กิจกรรมพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา กิจกรรมปลูกฝังความรู้รักสามัคคีกิจกรรมแก้ปัญหาความขัดแย้ง เช่น ค่ายสันติวิธี ค่ายวิทย์-คณิตคิดสนุก ค่ายทักษะชีวิตค่ายภาษาพาเพลิน (แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้)เป็นต้นโดยกำหนดให้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูก เสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
  - กิจกรรมคุณธรรม จิตอาสา เช่น ค่ายเด็กดีของชุมชน ค่ายรักษ์โลก ค่ายรักษ์สัตว์ ค่ายยุวชนคนดี กิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
  - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด เป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติในการเรียน ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกทักษะการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ เช่น การเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม การผจญภัย (ไต่เขาปีนต้นไม้ ฯลฯ) โดยกำหนดให้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 3. ทัศนศึกษา โดยเน้นภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ของชาติ และท้องถิ่น และ/หรือทัศนศึกษา ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางโดยกำหนดให้ดำเนินการ กิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 4. การบริการสารสนเทศ/ICT เป็นกิจกรรมการให้บริการ ICT/ คอมพิวเตอร์ แก่นักเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ตามหลักสูตรปกติ เช่น การให้บริการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตการให้บริการคอมพิวเตอร์ใน การจัดทำสื่อ รายงาน การนำเสนอข้อมูลการออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดให้ดำเนินการ กิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย 40 ชั่วโมง/ปี/คน

งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อนักเรียน 1 คน ดังนี้

 

 

ก่อนประถมศึกษา 215 บาท/ภาคเรียน (430 บาท/ปี)
ประถมศึกษา 240 บาท/ภาคเรียน (480 บาท/ปี)
มัธยมศึกษาตอนต้น 440 บาท/ภาคเรียน (880 บาท/ปี)
มัธยมศึกษาตอนปลาย 475 บาท/ภาคเรียน (950 บาท/ปี)
ปวช.1-3 475 บาท/ภาคเรียน (950 บาท/ปี)

 


ที่มา : http://www.privatecha1.com/images/column_1381913876/neaw-Thang.pdf