logotype
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง

การลงทะเบียนขอรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง

ครม.เห็นชอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม สำหรับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง หรือความขัดแย้งทางการเมือง  สำหรับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง หรือความขัดแย้งทางการเมือง ตั้งแต่ช่วงเวลาปลายปี 2548 - พฤษภาคม 2553 และอนุมัติวงเงิน 2,000,000,000 บาท เพื่อดำเนินการเยียวยาความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง หรือความขัดแย้งทางการเมือง

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง (2548-2553)

การเยียวยาด้านการเงินภายใต้หลักเกณฑ์นี้จะจำกัดเฉพาะผู้เสียหายที่

 • เสียชีวิต
 • ทุพพลภาพ
 • สูญเสียอวัยวะสำคัญ
 • สูญเสียอวัยวะไม่สำคัญ
 • ได้รับบาดเจ็บสาหัส
 • ได้รับบาดเจ็บไม่สาหัส
 • ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง (2548-2553)

 • เหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อขับไล่ รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปลายปี 2548
 • เหตุการณ์รัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549
 • เหตุการณ์การชุมนุมต่อต้านรัฐประหารของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน เผด็จการ (นปก.)
 • เหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อขับไล่ รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช
 • เหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อขับไล่ รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
 • เหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เมื่อเดือนเมษายน 2552
 • เหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2553 

     โดยที่ผู้เสียหายมิได้เป็นบุคคลที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือดำเนินคดีโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับความเหมาะสมหรือไม่ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ด้านการเงินซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้เสียหายที่จะต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบก่อน ให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงิน

เงื่อนไขการใช้สิทธิรับเงินเยียวยาและการจ่ายเงินเยียวยา

 • เป็นผู้เสียหายที่ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ หรือได้รับบาดเจ็บหรือเป็นบุตร/สามีหรือภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย/บิดามารดาของ ผู้เสียหายที่เสียชีวิต เนื่องจากการอยู่ในสถานที่ซึ่งเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง (2548-2553)
 • กรณีผู้เสียหายที่ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ หรือได้รับบาดเจ็บ ให้ใช้สิทธิตามลักษณะความเสียหายได้เพียงกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น
  ผู้ใช้สิทธิรับเงินเยียวยาต้องดำเนินการตามที่กำหนดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
 • เงินเยียวยาจะจ่ายให้ผู้มีสิทธิตามที่กำหนดเท่านั้น โดยจะไม่มีการตกทอดทางมรดกไปยังทายาท ตามกฎหมายอื่น ๆ และให้นำจำนวนเงินช่วยเหลือหรือชดเชยอื่น ๆ จากภาครัฐทั้งหมดที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาได้รับไปแล้ว (ถ้ามี) มาหักออกจากจำนวนเงินเยียวยาที่จะได้รับภายใต้หลั
 • เกณฑ์นี้ และเมื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาได้รับเงินเยียวยาภายใต้หลักเกณฑ์นี้ แล้ว ให้ถือว่าสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือหรือชดเชยอื่น ๆ จากภาครัฐเป็นอันระงับสิ้นไป

อัตราเงินช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยาความเสียหาย ตามมติคณะรัฐมนตรี 10 มกราคม 2555

เกณฑ์การเยียวยา  อัตราเงินช่วยเหลือ 
(บาท)
 เงินชดเชย 
  - เสียชีวิต 4,500,000
  - ค่าปลงศพ  250,000 
  - ทุพพลภาพ 4,500,000 
  - สูญเสียอวัยวะสำคัญ 3,600,000 
  - สูญเสียอวัยวะไม่สำคัญ 1,800,000 
  - บาดเจ็บสาหัส (เข้ารักษาในโรงพยาบาลเกิน 20 วัน) 1,125,000 
  - บาดเจ็บไม่สาหัส (เข้ารักษาในโรงพยาบาลไม่เกิน 20 วัน) 675,000 
  - บาดเจ็บเล็กน้อย (ผู้ป่วยนอก) 225,000 
 ค่ารักษาพยาบาล
  - ได้เข้ารับการรักษาก่อนเสียชีวิต (เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน)  200,000 
  - ทุพพลภาพและสูญเสียอวัยวะสำคัญ (เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน)  200,000 
  - สูญเสียอวัยวะไม่สำคัญ (เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน)  100,000 
  - กรณีบาดเจ็บสาหัส (เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน)  50,000 
  - กรณีบาดเจ็บไม่สาหัส (เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน)  20,000 
  - กรณีบาดเจ็บเล็กน้อย (เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน)  10,000 
 ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง
  - กรณีทุพพลภาพและสูญเสียอวัยวะสำคัญ (เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน)  ต่อปี 200,000 
  - กรณีสูญเสียอวัยวะไม่สำคัญ (เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน)  ต่อปี  50,000 
 การเยียวยาด้านจิตใจ 
  - กรณีเสียชีวิต  3,000,000 
  - กรณีทุพพลภาพ 3,000,000 
  - กรณีศาลมีคำสั่ง/คำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง และถูกควบคุมหรือคุมขัง
         >> เกิน 180 วัน
         >> เกิน 90 วัน แต่ไม่ถึง 180 วัน 

1,500,000 
750,000 
  - กรณีศาลมีคำสั่ง/คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกแต่ถูกควบคุมหรือคุมขังเกินกว่ากำหนด
         >> เกิน 180 วัน
         >> เกิน 90 วัน แต่ไม่ถึง 180 วัน 

1,000,000 
500,000 

การจ่ายเงินเยียวยา แบ่งเป็น 2 รูปแบบ

 • การจ่ายเงินเยียวยาเป็นเงินสด จำนวน 3 ล้านบาทต่อราย
 • การจ่ายแบบยั่งยืน ในรูปแบบเงินบัญชีเงินฝากประจำ ธนบัตร หรือ สลากออมสิน จำนวน 4.5 ล้านบาทต่อราย
  • ผู้รับเงินบรรลุนิติภาวะแล้ว จะมีการจ่ายเป็นสลากออมสิน เป็นระยะเวลา 3 ปี
  • ผู้รับเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว
   • จะดำเนินการฝากเป็นบัญชีประจำกับธนาคารออมสินต่อปีไปจนบรรลุนิติภาวะ
   • มีการจ่ายเงินเป็นค่าครองชีพ การศึกษา เดือนละ 5,000 บาท ตลอดระยะที่ครบกำหนด
   • ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก็จะแยกอยู่ในแบบออมทรัพย์ ซึ่งสามารถนำดอกเบี้ยมาใช้ได้

กำหนดการลงทะเบียน

 • วันที่ 9 มีนาคม - 12 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ 

เอกสาร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองแพทย์ที่แสดงได้ว่าได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียอวัยวะในเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง (2548-2553)
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
 • สำเนาบันทึกประจำวันจาก สน.
 • สำเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้ว)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
  - สำเนาบัตรประชาชน (ผู้รับมอบอำนาจ)
  - สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับมอบอำนาจ)
 • และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบคำร้องเพื่อลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา  

เอกสารดาวน์โหลด

สถานที่รับลงทะเบียน

 • สถานรับเลี้ยงเด็กในสังกัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูล

 • โทร 0 2659 6260-62
 • Call Center 1300

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา :