logotype
กระทรวงมหาดไทย
Written by a   
Wednesday, 21 September 2011 19:21

ที่อยู่ : ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ  เขตพระนคร  กรุงเทพมาหานคร 10200

โทรศัพท์ :

  • 022213871 (กลุ่มงานบริหาร)
  • 022228140 (กลุ่มงานการเมือง)
  • 022221201 (กลุ่มงานร้องทุกข์)

โทรสาร :

  • 022228866
  • 022263479
  • 022264814


เว็บไซต์ :
www.minister.moi.go.th

Last Updated on Tuesday, 12 February 2019 16:46