logotype
สำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือแนวทางประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
Wednesday, 15 January 2020 21:14

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การแก้ปัญหาภัยแล้ง ร่วมกับนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมหารือเพื่อบูรณาการงานประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้ง

วันนี้ (15 ม.ค. 63) ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การแก้ปัญหาภัยแล้ง ร่วมกับนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมี น.ส.รัชดา ธนาดิเรก และนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อบูรณาการงานประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้ง

ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสื่อมวลชนถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ ภายใต้การทำงาน กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยจะความร่วมมือจากทีมงานประชาสัมพันธ์ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการชี้แจงสถานการณ์น้ำ การดำเนินงานภาครัฐ รวมถึงการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เป็นไปอย่างรอบด้านและทันต่อสถานการณ์ โดยจะครอบคลุมทั้งการประชาสัมพันธ์เชิงรุก-เชิงรับ โดยจะมีการแถลงข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านโซเซียลมีเดีย การจัดทำ Fanpage กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  โดยจะบูรณาการงานประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองทัพบก การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบความคืบหน้าในการบริหารจัดการน้ำทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า รัฐบาลได้มีการดำเนินการเพื่อเตรียมการบริหารจัดการน้ำ และดำเนินการตามแผนบริหารจัดการน้ำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในปีนี้ตั้งแต่กลางปีที่ผ่าน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและพลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้กำชับลดบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด พร้อมย้ำปริมาณน้ำที่ใช้สำหรับการอุปโภค บริโภค จะมีใช้อย่างเพียงพอ และด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายในการช่วยกันประหยัดน้ำ มั่นใจได้ว่าจะสามารถผ่านแล้งนี้ไปด้วยกัน

พร้อมกันนี้ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ยังได้กล่าว สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด และมีการบูรณาการทำงานร่วมกับทุกฝ่าย รวมทั้งจะได้มีการประสานเพื่อเร่งรัดงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีที่ผ่าน เพื่อไปสู่หน่วยปฏิบัติให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้เดินตามแผนงานที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการขุดเจาะบ่อบาดาล การซ่อมแซมระบบประปา พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ แก้มลิง การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายน้ำให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นด้วย

 


 

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/25814