logotype
บ้านดีมีดาวน์

มาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ "บ้านดีมีดาวน์" รัฐช่วยลดภาระผ่อนดาวน์ 50,000 บาท ให้ประชาชน 1 แสนรายแรกโดยสามารถเข้าร่วมโครงการโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 62 เวลา 8.00 น. จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 63 และจะต้องได้รับการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน และจดจำนองตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 62 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 63 คนละ 1 สิทธิ์ (1 บัตรประชาชนต่อ 1 สิทธิ์)


คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • เป็นผู้อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากรที่มีเงินพึงได้ประเมินในปี 2561 ไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อปี ** โครงการนี้สำหรับผู้ยื่นแบบแสดงรายได้ปีภาษี 2561 กับกรมสรรพากร เท่านั้น
 • เป็นผู้กู้หรือผู้กู้หลักกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
 • เป็นการยื่นกู้ใหม่ (ไม่ใช่การ refinance)
 • การขอสินเชื่อ ต้องเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัย และเป็นที่อยู่อาศัยที่สร้างแล้วเสร็จ ไม่รวมบ้านมือสองและทรัพย์สินรอการขายของกรมบังคับคดี
 • ซื้อจากผู้ประกอบการที่เป็นผู้จัดสรรตามกฎหมายเท่านั้น
 • ได้รับอนุมัติสินเชื่อและจดจำนองและทำนิติกรรมอื่นๆ แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2562 แต่ไม่เกินวันที่ 31 มี.ค. 2563


จำนวนเงินที่จะได้

 • เงินผ่อนดาวน์รายละ 50,000 บาท จำนวน 100,000 ราย


วันลงทะเบียน

 • วันที่ 11 ธ.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 เวลา 8.00น. - 18.00น.


ขั้นตอนลงทะเบียน/รับสิทธิ์

 • ลงทะเบียนใน www.บ้านดีมีดาวน์.com วันที่ 11 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 - 18.00 น. ไม่เกิน 5 แสนราย
 • ได้รับ SMS/E-Mail แจ้งผลการตรวจสอบรอบแรก
 • สถาบันการเงินพิจารณาคำกู้ตามกระบวนการของธนาคาร และส่งข้อมูลของผู้กู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการให้กับระบบ
 • ระบบตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากสถาบันการเงิน และส่ง SMS/E-Mail แจ้งผลการตรวจสอบ
 • ธอส.ได้รับข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ์และโอนเงิน 50,000 บาท เข้าบัญชีที่สมัครพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้กู้หลัก
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ SMS พร้อมกับรับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว
 • หมายเหตุ : เปิดให้ลงทะเบียนไม่เกิน 500,000 รายแต่จะได้รับสิทธิสนับสนุนเงินดาวน์ 50,000 บาทต่อราย ทั้งหมด 100,000 สิทธิเท่านั้น


สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี(ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สอบถามเพิ่มเติม

 


ที่มา