logotype
กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดการประชุมรัฐมนตรีแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 7
Saturday, 14 December 2019 21:30

กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 7 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง The Seventh ASEAN Ministerial Meeting on Minerals (The 7th AMMin) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแร่ธาตุอาเซียน ครั้งที่ 7 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง The Seventh ASEAN Ministerial Meeting on Minerals (The 7th AMMin) ซึ่งมีรัฐมนตรีและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศและผู้แทนเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมการประชุม โดยมีนายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมด้วย ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

การประชุมรัฐมนตรีแร่ธาตุอาเซียนครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรับทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียนจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแร่ธาตุอาเซียน (The 19th ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals : The 19th ASOMM)ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา และได้มีการพิจารณาผลความร่วมมือทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1.การพัฒนาข้อมูลด้านแร่  2.การพัฒนาด้านแร่อย่างยั่งยืน  3.การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาด้านแร่ และ 4. การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนด้านแร่ ปัญหา และอุปสรรค อีกด้วย

 ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/25213