logotype
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกรไทย
Saturday, 07 December 2019 08:50

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกรไทย ร่วมกับ ธกส. ลงนาม mou ผลักดันการจัดให้มีการทำประกันภัยด้านการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการกำกับ และติดตามให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง

นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ระหว่าง กรมปศุสัตว์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ณ ห้องประชุม 134 – 135  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ากรมปศุสัตว์ และ ธ.ก.ส. มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ แพะเนื้อ และไก่พื้นเมือง รวมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย พร้อมทั้งฟื้นฟูอาชีพและสนับสนุนทางการตลาดแก่เกษตรกร

“ในส่วนของกรมปศุสัตว์นั้น จะให้คำแนะนำในด้านการจัดการเลี้ยงสัตว์ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการการจัดการด้านการควบคุมป้องกันโรค การดูแลสุขภาพ การควบคุมมาตรฐานฟาร์ม การเคลื่อนย้าย การควบคุมการใช้สารต้องห้ามตามกฎหมาย การจัดทำฐานข้อมูล และการให้บริการพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการตลาดผลิตผลการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ และเพื่อเป็นการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์ สำหรับ ธ.ก.ส. จะชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรและผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการจัดทำแผนธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เป็นไปตามที่โครงการกำหนด และให้การสนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร นิติบุคคล และกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ รวมทั้งบริหารสินเชื่อตลอดระยะเวลาโครงการ สนับสนุนการจัดการ ตลาดตลอดห่วงโซ่การเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง” นายประภัตร กล่าว

ทั้งนี้ ภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าวได้มุ่งเน้น ให้คำแนะนำและการช่วยเหลือแก่เกษตรกร ในการจัดทำแผนธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันผลักดันในการจัดให้มีการทำประกันภัยด้านการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการกำกับ และติดตามให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกด้วย

 


 

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/25068

Last Updated on Saturday, 07 December 2019 08:53