logotype
ลงทะเบียนซิมการ์ด 3 จว.ใต้ ภายใน 31 ต.ค. 62

ความเป็นมา

 • สำนักงาน กสทช. ได้พัฒนาระบบลงทะเบียนซิมการ์ดที่เรียกว่า “2 แชะอัตลักษณ์” ขึ้น เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ป้องกันการแอบอ้างการลงทะเบียนเปิดใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเจ้าของชื่อไม่ทราบ
 • สำหรับผู้ที่เปิดใช้บริการซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ทุกรายทั่วประเทศ ปัจจุบันจะต้องลงทะเบียนด้วยระบบนี้ มิใช่ใช้บังคับเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น สำหรับในส่วนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เดิมได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
  • ผ่านจุดให้บริการเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่
  • ผ่านแอปพลิเคชัน “2 แชะอัตลักษณ์” โดย USER ซึ่งเป็นจุดให้บริการย่อย ทั้งระบบจดทะเบียน และระบบเติมเงิน

วิธีดำเนินการ

1.ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยู่ และใช้งานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ จ.สงขลา
 • หากยังไม่ได้ลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ ต้องไปแสดงตนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.-31 ต.ค.2562
 • สถานที่รับลงทะเบียน
  • จุดให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
  • หน่วยงานสังกัดกรมการปกครอง
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • หน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย จัดตั้งเป็นจุดให้บริการย่อย
 • หากเลยห้วงเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถใช้บริการซิมการ์ดดังกล่าวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ได้
2.ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยู่นอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา
 • หากมีความประสงค์จะใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา จะต้องลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ ณ จุดให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2562 เป็นต้นไป
 • กรณีไม่ลงทะเบียนตามที่กำหนดผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จะไม่สามารถนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวมาใช้งานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลาได้ จนกว่าจะมีการลงทะเบียนด้วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ให้ถูกต้อง

ที่มา