logotype
มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”

กำหนดการ

 • มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ ชิม ช้อป ใช้ ”
 • ท่องเที่ยวภายในวันที่ 27 กันยายน - 31 มกราคม 2563 (จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30  ธันวาคม 2562)


วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ
 • สนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet)


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน และมีบัตรประจำตัวประชาชน
 • มี Smart Phone ที่มีเครือข่าย Internet และ มี E-mail
 • ครอบครัวหนึ่งจะลงทะเบียนหลายคนก็ได้แต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้


เงื่อนไข

 • การชำระเงินจะต้องจ่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการ (ร้านค้า ร้านอาหาร) ที่รับชำระเงินด้วยแอปพลิเคชั่น ถุงเงิน ณ จังหวัดที่ระบุไว้ตอนลงทะเบียนเท่านั้น
 • การใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ไม่จำเป็นต้องมีหมายเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทย
 • เมื่อได้รับสิทธิแล้วจะต้องเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 14 วันหลังได้รับ SMS (หากเกินเวลาเงินจะถูกดึงกลับ) และหากมีการเริ่มใช้สิทธิแล้วจะสามารถใช้วงเงิน 1,000 บาทต่อไปได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 63
 • หากไม่ใช้จ่ายตามเวลาและสถานที่ลงทะเบียน ระบบจะตัดสิทธิให้ผู้ลงทะเบียนรายต่อไปทันที ไม่สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิซ้ำเป็นครั้งที่ 2
 • สรุปคำถามพบบ่อยและคำแนะนำเบื้องต้นการลงทะเบียนรับสิทธิ์ ชิม ช้อป ใช้


-: ประชาชน

1. ลงทะเบียน (เฟส 3)

 • ตั้งแต่วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2562 วันละ 2 รอบ เวลา 06.00 น. และ 18.00 น. รอบละ 375,000 คน รวม 1.5 ล้านคน
 • และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เฉพาะผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เวลา 08.00 น. จำนวน 500,000 คน
 • บนเว็บไซต์ https://www.ชิมช้อปใช้.com
 • ระบุจังหวัดที่จะท่องเที่ยว ยกเว้นจังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

2. รอรับ SMS และ E-mail

 • จากนั้นจะได้รับ SMS และ E-mail ยืนยันแจ้งสิทธิเข้าร่วมมาตรการฯ หลังจากลงทะเบียนไม่เกิน 3 วันทำการ

3.ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ดาวน์โหลดแอพ

สิทธิประโยชน์

เป๋าตังช่อง 1 (G-Wallet 1)  ผู้ที่ลงทะเบียนในเฟส 3 จะไม่ได้รับสิทธิในส่วนนี้

 • รัฐบาลจะโอนสิทธิ 1,000 บาท
 • เพื่อซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการภายใน 14 วันหลังได้รับ SMS ยืนยันในจังหวัดที่เลือกไว้ตอนลงทะเบียนเพียง 1 จังหวัด
 • ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้
 • หากไม่ใช้จ่ายตามเวลาและสถานที่ลงทะเบียน ระบบจะตัดสิทธิให้ผู้ลงทะเบียนรายต่อไปทันที
 • ไม่สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิซ้ำเป็นครั้งที่ 2

เป๋าตัง ช่อง 2 (G-Wallet 2)

 • กรณีที่ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ เติมเงินของตนเองในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการฯ โดยหากเป็นการจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พักรวมถึงบริการต่าง ๆ ตามปกติของที่พักนั้น ค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น ค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้น เช่น สปา การเช่าพาหนะ ค่าบริการนำเที่ยวในพื้นที่ ค่าบริการแพ็กเกจที่พักพร้อมการเดินทางหรือบริการที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการฯ ที่กำหนด หรือผ่านระบบที่ตรวจสอบการทำธุรกรรมได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด
 • ตามระยะเวลาเริ่มใช้สิทธิที่ระบุใน SMS ยืนยันการเข้าร่วมมาตรการฯ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ในทุกจังหวัดรวมถึงจังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 • รัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 15-20 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 8,500 บาทต่อคน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • เงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 15 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน)
  • เงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 20 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน สำหรับวงเงินใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 20,000 บาทต่อคน)
  • ทั้งนี้ จะได้รับคืนเข้า G-Wallet ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (เริ่มจ่ายเงินคืน ตั้งแต่ เดือน ธ.ค. 62 ถึง ก.พ. 63)

-: ผู้ประกอบการ

ร้านค้าและผู้ประกอบการที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ ประกอบด้วย
 • ร้านค้าประเภทชิม ช้อป ใช้
  • ร้านประเภท "ชิม" เช่น ร้านจำหน่ายอาหาร จำหน่ายเครื่องดื่ม
  • ร้านประเภท "ช้อป" โดยต้องเป็นร้านค้าท้องถิ่น จำหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น สินค้า OTOP หรือวิสาหกิจชุมชน
  • ร้านประเภท "ใช้" สำหรับบริการให้ที่พัก เช่น โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ หรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 • ร้านธงฟ้าประชารัฐ
  • โดยเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่ติดตั้งเครื่อง EDC อยู่แล้ว
 • ร้านค้าทั่วไป
  • เป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าทั่วไป ที่มีแอปฯ "ถุงเงินประชารัฐ" เดิมอยู่แล้ว

กำหนดวันและสถานที่ยื่นใบสมัคร

 • กรุงเทพมหานคร : กรมบัญชีกลาง (ห้องกำปั่นเงิน)
  - ระหว่างวันที่ วันที่ 28 สิงหาคม - 15 มกราคม (จากเดิมสิ้นสุดถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ส่วนภูมิภาค : สำนักงานคลังจังหวัด
  - ระหว่างวันที่ วันที่ 28 สิงหาคม - 15 มกราคม (จากเดิมสิ้นสุดถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • จุดให้บริการรับสมัครนอกสถานที่ 10 แห่ง
  - ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 - 18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  - จุดให้บริการจะอยู่หน้าธนาคารกรุงไทย (ถ้ามี) ของแต่ละห้างสรรพสินค้าที่แจ้งไว้
บิ๊กซี เซ็นทรัล แมคโคร
 • สาขาการเคหะพระราม
 • สาขาอ่อนนุช
 • สาขาสุขาภิบาล 3
 • สาขาแจ้งวัฒนะ
 • สาขาปิ่นเกล้า
 • สาขาพระราม 3
 • สาขาแกรนด์พระราม 9
 • สาขาลาดพร้าว
 • สาขาอีสวิลล์
 • สาขาจรัญสนิทวงศ์

เอกสาร/หลักฐาน

 • แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”
 • หนังสือรับรอง (แบบใดแบบหนึ่ง)
  • หนังสือรับรองการประกอบกิจการหรือใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ จากหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ
  • หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่รับผิดชอบในการรับรองหรือออกใบอนุญาต ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ในแต่ละประเภท ตามรูปแบบที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนด เช่น องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร
  • กรณีหน่วยงานราชการไม่มีรูปแบบการออกใบรับรองหรือใบอนุญาต ก็สามารถให้หน่วยงานเซ็นต์รับรองในแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมมาตรการ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
 • กรณีมอบอำนาจ
  • ให้ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
  • ให้พยานเซ็นต์ชื่อรับรอง
  • พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจไปประกอบด้วย
  • สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด กรมบัญชีกลางหรือจุดให้บริการ
 • บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ฉบับจริงหรือถ่ายสำเนา
  • ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน
  • ชื่อบัญชีสถานประกอบการ หรือชื่อผู้ประกอบการ
  • หากไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ทาง บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะให้บริการรับเปิดบัญชีเงินฝาก ณ จุดบริการรับสมัคร เพื่อใช้งานตามมาตรการได้
 • โทรศัพท์ Smart Phone
  • มีเครือข่าย Internet
  • ติดตั้ง Application ถุงเงิน
หมายเหตุ
 • ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่เคยติดตั้งเครื่อง EDC
  • สามารถสมัครได้เช่นเดียวกับร้านค้าประเภท “ชิมช้อปใช้”
  • โดยดำเนินการกรอกแบบฟอร์มและยื่นใบสมัคร ไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานเนื่องจากมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว
  • หลังจากนั้น บมจ.ธนาคารกรุงไทย จะดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” พร้อมให้คู่มือการใช้งานให้แก่ผู้ประกอบการ - ร้านค้ากลับไปในวันเดียวกัน
 • สำหรับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าทั่วไป ที่มี แอปพลิเคชัน "ถุงเงินประชารัฐ" เดิมอยู่แล้ว
  • บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะส่ง SMS เพื่ออัพเดท แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เวอร์ชั่นใหม่
  • หากสนใจเข้าร่วมมาตรการ ก็ยืนยันการอัพเดท และสามารถเข้าร่วมมาตรการได้ทันที ไม่ต้องกรอกใบสมัครและลงทะเบียนใหม่
ขั้นตอนหลังจากสมัครแล้ว
 • เมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว จะได้รับรหัส OTP ทางโทรศัพท์ที่แจ้งไว้เพื่อยืนยันข้อมูล ก็จะสามารถใช้งาน แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โดย บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะให้คู่มือการใช้งานให้แก่ผู้ประกอบการ - ร้านค้ากลับไปในวันเดียวกัน และเมื่อได้รับชำระเงินจากลูกค้า ผู้ประกอบการจะได้รับเงิน 1 วันทำการหลังรับชำระเงิน
 • ร้านค้าหรือสถานประกอบการสามารถขอรับแผ่นประชาสัมพันธ์ร้าน “ชิมช้อปใช้” เพื่อติดให้ลูกค้ารับทราบและมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ได้ที่
  • ส่วนภูมิภาค : สำนักงานคลังจังหวัด
  • ส่วนกลาง : กรมบัญชีกลาง
 • สำหรับผู้ประกอบการทุกแห่งจะสามารถรับวงเงินจากเป๋า 1 และ เป๋า 2 ได้ ยกเว้นร้านค้าขายสินค้าและบริการทั่วไปจะรับได้เฉพาะวงเงินในเป๋า 1 เท่านั้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

 • ข้อมูลลงทะเบียนประชาชน : การรับสิทธิ์ แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”
  • ติดต่อ ธนาคาร กรุงไทย โทร.0 2111 1144 (บริการ 24 ชม.)
 • ข้อมูลลงทะเบียนผู้ประกอบการ : การเข้าร่วมมาตรการ แอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน”
  • ติดต่อ กรมบัญชีกลาง โทร.0 2274 6400 , 0-2127-7000  ต่อ 4662 6707
 • ข้อมูลเที่ยวชิมช้อปใช้
  • ติดต่อ ททท. โทร1672