logotype
มาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2562 และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

วัตถุประสงค์

 • เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระหนี้สินของผู้ประสบภาวะวิกฤติภัยแล้ง
 • ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรรายย่อย


ประกอบด้วย 3 โครงการ

 • สำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง
  • โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้
  • โครงการขยายเวลาชำระหนี้เงินกู้
 • สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี
  • โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/631. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้

หลักเกณฑ์
 • ลดดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ประกาศเขตฯ ภัยแล้ง)
สิทธิ์ที่จะได้รับ
 • จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ เหลือร้อยละ 0.1 ต่อปี สำหรับต้นเงินกู้ที่ไม่เกิน 300,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี
ระยะเวลา
 • ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
วิธีดำเนินการ
 • ติดต่อที่สาขา ธ.ก.ส. ด้วยตนเอง


2. โครงการขยายเวลาชำระหนี้เงินกู้

หลักเกณฑ์
 • ขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดที่มีการประกาศเขตฯ ภัยแล้ง
สิทธิ์ที่จะได้รับ
 • ขยายเวลาชำระหนี้เดิมเป็นระยะเวลา 2 ปี ไม่จำกัดวงเงิน
ระยะเวลา
 • 2 ปี นับจากงวดชำระเดิม แต่ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
วิธีดำเนินการ
 • ติดต่อกับทาง ธ.ก.ส.สาขาที่ยื่นกู้
 • แนบเอกสารดังต่อไปนี้
  • สมุดบัญชีของผู้กู้
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • เอกสารที่การประกาศเขตฯ ภัยแล้ง


**มาตรการสินเชื่อผ่อนปรนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.

สินเชื่อฉุกเฉิน
 • วงเงินกู้ รายละไม่เกิน 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย ในปีแรกร้อยละ 0 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 2 ถึง 5 อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน MRR ร้อยละ 7
 • จ่ายสินเชื่อ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2562
 • วงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาท
สินเชื่อฟื้นฟูความเสียหายจากภัยแล้ง
 • วงเงินกู้ รายละไม่เกิน 500,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย MRR-2
 • กำหนดชำระคืน 15 ปี
 • วงเงินสินเชื่อรวม 5,000 ล้านบาท
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนเพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพ และเป็นค่าสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือโรงเรือนการเกษตร รวมถึงฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท
วิธีดำเนินการ
 • ติดต่อที่สาขา ธ.ก.ส. ด้วยตนเอง


3 โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63

หลักเกณฑ์
 • ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 (รอบที่ 1) กับกรมส่งเสริมการเกษตร
 • สิทธิ์ที่จะได้รับ
 • เงินช่วยเหลือไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่
 • เริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/22383