logotype
มท.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
Thursday, 15 August 2019 21:03

กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งแก้ไขปัญหาระยะสั้น และจัดทำแผนแม่บทระยะยาวให้ครอบคลุมทั้งการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า การฟื้นฟูสภาพป่า การทำความเข้าใจกับประชาชนในการอยู่ร่วมกับป่า เพื่อเกิดการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตให้เกิดความยั่งยืน

วันนี้ (15 ส.ค. 62) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดนครศรีธรรมราช (ส่วนหน้า) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองอธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็ง พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เปิดเผยว่า ในวันนี้ เป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็ง ซึ่งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ได้มาประชุมติดตามสถานการณ์ดับไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง และได้เชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้พระราชทานโรงครัวพระราชทาน และสิ่งของให้กับประชาชนผู้ประสบภัย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้เน้นย้ำถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง ต้องมีแผนในระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้นต้องเร่งรัดในการดับไฟและเฝ้าติดตามสถานการณ์ไม่ให้ไฟป่าปะทุอีก รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่ให้ครอบคลุมพื้นที่เกิดภัย สำหรับในระยะยาว ต้องจัดทำที่พักน้ำอ่างพวง กระจายตามจุดต่าง ๆ ของป่าพรุ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนแม่บทให้ครอบคลุมทั้งการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า การฟื้นฟูสภาพป่า การทำความเข้าใจกับประชาชนในการอยู่ร่วมกับป่า เพื่อเกิดการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตให้เกิดความยั่งยืน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจากทุกหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน ซึ่งทราบว่าเหน็ดเหนื่อยและต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง และขอให้คำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วย

ด้าน นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บัญชาการเหตุการณ์ กล่าวว่า สถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดเหตุรวม 914 ครั้ง พื้นที่ได้รับความเสียหาย 14,478 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอชะอวด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร และอำเภอร่อนพิบูลย์ ประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 18,373 คน 5,366 ครัวเรือน บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง ได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยจังหวัดมอบให้หน่วยทหาร ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ จำนวน 4,551 ไร่ สถานการณ์ในพื้นที่ยังเกิดไฟปะทุและมีกลุ่มควันในพื้นที่เดิม 3 จุด คือ จุดที่ 1 บ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ ควบคุมได้แล้ว 80% จุดที่ 2 บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย (คลองรอบควนเคร็งและคลองทางควน) ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด ควบคุมได้แล้ว 95% และจุดที่ 3 บริเวณพื้นที่หลังอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ควบคุมได้แล้ว 90%

จากนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา และคณะ ได้เข้าพบปะให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัย บริเวณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดนครศรีธรรมราช (ส่วนหน้า) และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ

 ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/22267