logotype
พม.จัดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ
Thursday, 15 August 2019 20:50

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (15 ส.ค. 62) เวลา 08.30 น. ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง พม. นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการ ทีม One Home พม. ในพื้นที่ภาคกลาง รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมจำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมปั่นจักรยานไปเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมทั้งนำสิ่งของไปมอบปันน้ำใจให้แก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ จำนวน 10 ราย ในพื้นที่ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายปรเมธี กล่าวว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสืบเนื่องจากกิจกรรม “Bike ปั่นอุ่นไอรัก” ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้จัดกิจกรรม “โครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นการสร้างความสามัคคี ให้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วน ในการเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก คนพิการ และผู้สูงอายุ โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัดๆ ละ 5 พื้นที่ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563

“สำหรับในวันนี้ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปั่นจักรยานไปเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งนำสิ่งของไปมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ จำนวน 10 ราย ในพื้นที่ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ กระทรวง พม. พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี สร้างสรรค์ คุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ โดยมุ่งมั่นดำเนินโครงการ “พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก คนพิการ ผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป” นายปรเมธี กล่าวในตอนท้าย

 ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/22261