logotype
บทเพลง สดุดีจอมราชา (ฉบับปรับปรุง)

เพลงสดุดีจอมราชา (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

ผู้แต่งเนื้อร้อง : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
ผู้แต่งทำนอง : วิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ
เรียบเรียงเสียงประสาน : วิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ
วงดนตรี : เฉลิมราชย์
ห้องบันทึกเสียง : จาตุรงค์
นักร้อง : ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทธ์ / กตธิป อัครวิกรัย / ภัทรานิษฐ์ เพฑูริยาเวทย์ / กนกวรรณ อินทรพัฒน์

เนื้อเพลง :

ถวายบังคมจอมราชา พระบุญญาเกริกฟ้าไกล
ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน

ถวายพระพรองค์ราชินี คู่บารมีองค์ราชัน
ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญ งามตระการสมขัตติยะไทย

อุ่นไอจากฟ้าเรืองรอง แสงทองส่องมา ไพร่ฟ้าต่างสดใส
มหาราชา ราชินี มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย
เทิดไท้พระภูวไนย ถวายใจสดุดี

ฟังเพลงได้ที่ : https://youtu.be/k-LyI6bc1ds

ดาวน์โหลดเนื้อร้อง และเสียงเพลง :


หลักเกณฑ์การใช้เพลง “สดุดีจอมราชา”

  • กรณีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรืองานพิธีที่จัดขึ้น หรือในโอกาสอันควรเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
  • กรณีสถานศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน ให้ใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือในโอกาสอันควรเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ
  • กรณีเอกชน ให้ใช้เฉพาะงานพิธีที่เอกชนจัดขึ้นหรือในโอกาสอันควรเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี

หมายเหตุ : งดใช้ในงานพิธีส่วนบุคคลโดยเฉพาะ หรืองานพิธีที่เกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นหรือชุมชน

 


 

ที่มา