logotype
พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พระนามสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 • สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 • คำอ่าน สม-เด็ด-พระ-นาง-เจ้า-สุ-ทิ-ดา-พัด-ชะ-ระ-สุ-ทา-พิ-มน-ลัก-พระ-บอ-รม-รา-ชิ-นี
 • ภาษาอังกฤษ Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana


พระราชประวัติโดยย่อ

 • พระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2521 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • มีพระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ
 • ครอบครัวของพระองค์เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน
 • การศึกษา
  • มัธยมศึกษา : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
  • อุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2543
 • วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีพระราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์
 • วันที่ 4 พฤษภาคม ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดาขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


พระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตราพระนามาภิไธย ส.ท.
ในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สำหรับให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เชิญ ไปเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ  ด้วยความจงรักภักดี

ประกอบด้วยพระนามาภิไธยย่อ ส.ท. ย่อมาจาก “สุทิดา” ภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารี โดยอักษร ส. สีม่วง คือสีวันพระราชสมภพ (วันเสาร์) และอักษร ท. สีเหลือง คือสีประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งแสดงถึงความเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ออกแบบโดยนายสุนทร วิไล ช่างศิลป์ประจำพระองค์


ธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  ธงสีม่วง ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ท. ภายใต้มงกุฎขัตติยนารี
(พระราชสมภพวันเสาร์ จึงใช้สีม่วงเป็นสีพื้นธง)

การศึกษาและการทรงงาน

 • ปี พ.ศ. 2543 ทรงสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีนิเทศศาสตร บัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปี พ.ศ. 2543 - 2546 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทแอลเวย์ จำกัด
 • ปี พ.ศ. 2546 - 2551 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ราชาภิเษกสมรส
  • เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
  • วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

การทรงงานทางราชการ

 • ปี พ.ศ. 2553 ทรงดำรงตำแหน่ง รักษาราชการนายทหารยุทธการฝ่ายยุทธการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กองกิจการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.
 • ปี พ.ศ. 2555
  • ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.
  • ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.
 • ปี พ.ศ. 2556
  • ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ / ผู้บังคับการหน่วยฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.
  • ทรงดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
  • ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ / ผู้บังคับการหน่วยฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
 • ปี พ.ศ. 2557 ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
 • ปี พ.ศ. 2559
  • ทรงดำรงตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
  • ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก)
 • ปี พ.ศ. 2560
  • ทรงดำรงตำแหน่งรองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ (อัตรา พลเอก พิเศษ)
  • ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2555
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 3 ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • พ.ศ. 2556
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • พ.ศ. 2557
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • พ.ศ. 2559
  • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 (ภ.ป.ร.1)
 • พ.ศ. 2560
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายใน (ป.จ.)
 • พ.ศ. 2562
  • เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายใน (ม.จ.ก.)

 


ที่มา