logotype
โครงการบ้านล้านหลัง (2 ม.ค. - 28 มิ.ย.62)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐ
 • เพื่อซื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐ
 • เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

คุณสมบัติ

 • ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อหน่วย
 • โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ กลุ่มคนวัยทำงานหรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ
หมายเหตุ สามารถสืบค้นข้อมูลที่อยู่อาศัยราคาซื้อ-ขายไม่เกิน 1 ล้านบาทได้ที่ http://www.ghbmillionhome.com

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1,000,000 บาท (ราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายและ/หรือค่าก่อสร้างอาคารไม่เกิน 1,000,000 บาท)

ระยะเวลายื่นคำขอกู้กับธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • กรณีรายได้ต่อเดือนต่อคนไม่เกิน 25,000 บาท
  • ปีที่ 1 - ปีที่ 5  คงที่    = 3.00% ต่อปี
  • ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน
   • รายย่อย = MRR-0.75% ต่อปี
   • สวัสดิการหักเงินเดือน = MRR-1.00% ต่อปี
   • กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ  = MRR
 • กรณีรายได้ต่อเดือนต่อคนเกิน 25,000 บาท
  • วัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัย
   • ปีที่ 1 - ปีที่ 3 คงที่    = 3.00% ต่อปี
   • ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน
    • รายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี
    • สวัสดิการหักเงินเดือน = MRR-1.00% ต่อปี
  • วัตถุประสงค์กู้ซื้ออุปกรณ์ฯ
   • ปีที่ 1 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน = MRR

ค่าธรรมเนียม

 • กรณีรายได้ต่อเดือนต่อคนไม่เกิน 25,000 บาท
  • ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม ดังนี้
  • ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้)
  • ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 - 2,300 บาท)
  • ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาทต่อราย)
  • ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)
 • กรณีรายได้ต่อเดือนต่อคนเกิน 25,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จัดเก็บตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

เอกสาร

 • เอกสารส่วนบุคคล
  • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารทางการเงิน
  • พนักงานประจำ
   • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
   • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
   • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
   • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
   • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
   • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
   • รูปถ่ายกิจการ
   • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • เอกสารหลักประกัน
  • สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
  • ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
  • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
  • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
  • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2  ทุกหน้า
  • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
  • แบบแปลน
  • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


ที่มา
 • https://www.ghbank.co.th/product-detail/one-million-homes-loan
 • http://www.ghbmillionhome.com/