logotype
ถามตอบ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

คำถาม หลักเกณฑ์การให้กู้ยืม กยศ.

คำตอบ ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาจะต้องติดต่อกับสถาบันการศึกษาที่ตนศึกษาอยู่ โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท/ปี(ยกเว้นผู้ขอกู้ยืมรายเก่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ย้อนหลังไป จะต้องมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 300,000 บาท/ปี
 3. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 5. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนสถานศึกษา หรือสถานศึกษาที่อยู่ใน สังกัดการควบคุมหรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่นๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ
 6. ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
 7. ไม่เป็นผู้ที่ทำงานในระหว่างศึกษา
 8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 9. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก วันแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

คำถาม การโอนเงินค่าครองชีพ

คำตอบ การโอนเงินค่าครองชีพสำหรับผู้กู้ กยศ. ในปี 2551 ทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ ทางธนาคารกรุงไทยจะดำเนินการโอนหลังจากสถานศึกษาดำเนินการยืนยันข้อมูลลงทะเบียน กรณีสถานศึกษายืนยันข้อมูลลงทะเบียนก่อนวันเกิดของผู้กู้ เงินค่าครองชีพจะโอนให้ในวันเกิด แต่ถ้าสถานศึกษายืนยันข้อมูลลงทะเบียนหลังวันเกิดของผู้กู้ ทางธนาคารกรุงไทยจะโอนเงินให้หลังจากที่สถานศึกษายืนยันข้อมูลลงทะเบียนไม่เกิน 4 วัน ถึง 1 สัปดาห์


คำถาม ในการยื่นแบบคำขอกู้ในระบบต้องรอกี่วันจึงจะได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม

คำตอบ ขึ้นอยู่กับทางสถานศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาว่าผู้กู้จะมีสิทธิ์ที่จะได้กู้รับการกู้ยืมหรือไม่ ผู้กู้สามารถสอบถามทางสถานศึกษา หรือผู้กู้สามารถตรวจสอบในระบบได้โดยการ login ในส่วนของผู้มีรหัสผ่านแล้ว ผู้กู้จะพบข้อความ รอสถานศึกษาประกาศรายชื่อ 


คำถาม สัญญาซ้ำซ้อน

คำตอบ ผู้กู้ติดต่อสถานศึกษาเดิม เพื่อให้สถานศึกษาคืนส่วนของค่าเทอมและผู้กู้คืนส่วนของค่าใช้จ่ายรายเดือนแก่กองทุนที่สาขาของ ธนาคารได้ทุกสาขา ในระบบ Teller Payment แล้วส่งหลักฐานการคืนเงินทั้งค่าเทอมและค่าใช้จ่ายรายเดือน พร้อม ทะเบียนคุม (กยศ. 106) ของสถานศึกษาแห่งใหม่มา เพื่อธนาคารจะได้ดำเนินการปรับปรุงและจ่ายเงินให้ตามสัญญากู้ ฉบับใหม่ต่อไป


คำถาม หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการชำระหนี้

คำตอบ ผู้กู้สามารถขอผ่อนผันการชำระหนี้จากกองทุนเพื่อการศึกษาได้ใน 3 กรณีดังนี้

 1. ไม่มีรายได้ จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป พร้อมถ่ายสำเนาภาพบัตรประจำตัว ประจำตำแหน่งของผู้รับรอง ซึ่งการขอผ่อนผันยืดเวลาได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน แต่รวมแล้วไม่เกิน 2 ปี
 2. รายได้ต่ำกว่า เดือนละ 4,700 บาท จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป พร้อมถ่าย สำเนาภาพบัตรประจำตัวประจำตำแหน่งของผู้รับรองและหนังสือรับรองรายได้/หนังสือแสดงรายได้จากหน่วยงาน โดยสามารถผ่อนผันได้ไม่ต่ำกว่า 300.- บาท/เดือน
 3. ประสบภัยพิบัติจาก ธรรมชาติ, สงคราม, จลาจล จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือตำรวจยศ ร.ต.ต.ขึ้นไป พร้อมถ่ายสำเนาภาพบัตรประจำตัวประจำตำแหน่งของผู้รับรอง ซึ่งการขอผ่อนผันยืดเวลา ได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน แต่รวมแล้วไม่เกิน 2 ปี

         การขอผ่อนผันชำระหนี้ ผู้กู้ยืมต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ครบกำหนดชำระหนี้แต่ละงวด หากผู้กู้ยืมยังไม่ชำระหนี้และพ้น วันที่ครบกำหนดชำระแล้ว (5 กรกฎาคมของทุกปี) ถือว่าผู้กู้ยืมค้างชำระ หนี้จะต้องเสียเบี้ยปรับและถูกติดตามหนี้ จนกว่าจะ ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันชำระหนี้ได้ (การอนุมัติเป็นอำนาจ ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)จึงจะระงับการติดตามและถือเป็น หนี้ปกติต่อไป 


คำถาม ผู้กู้ยังศึกษาอยู่ แต่ได้รับจดหมายทวงหนี้ต้องทำอย่างไร

คำตอบ ให้ผู้กู้ติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และขอรับเอกสารการรักษาสภาพ และนำไปให้สถานศึกษารับรองและนำกลับมายื่นที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา โดยที่นักศึกษาจะต้องยื่นเอกสารการรักษาสภาพ จนกว่าจะจบการศึกษา 


คำถาม ได้รับจดหมายเข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยต้องทำอย่างไร

คำตอบ

 1. จดหมายที่ได้รับไปติดต่อ...สถานที่ (ในกำหนดการ)
 2. เอกสารในการดำเนินการ

          หากผู้กู้ไม่ต้องการไปร่วมโครงการ ผู้กู้ต้องไปชำระยอดที่มีอยู่ให้เป็นลูกหนี้ปกติ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552 ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมชื่อ-นามสกุล 


คำถาม ได้รับหมายศาลต้องปฏิบัติอย่างไร

คำตอบ  ผู้กู้ยืมที่ได้รับหมายศาลต้องปฏิบัติดังนี้

 1. ผู้กู้ที่ไม่มีความประสงค์จะไปตามวันและเวลาที่ศาลนัด
  • ให้ตรวจสอบยอดหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 2. ผู้กู้ชำระหนี้ตามความประสงค์ได้ 2 แบบ
  • ชำระหนี้ปิดบัญชี (pay off) เป็น 0
  • ชำระหนี้คงค้าง เงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ให้เป็นลูกหนี้ปกติ
 3. ชำระค่าทนายความจำนวน 4,700 บาท เข้าบัญชีจ่ายบริหารกองทุน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารหัส company code 9067
 4. การชำระหนี้ข้างต้นต้องชำระก่อนวันศาลนัด 2 อาทิตย์
 5. ผู้กู้ชำระหนี้และค่าทนายความแล้วให้ดำเนินการ fax หลักฐานการ ชำระหนี้และหลักฐานการชำระค่าทนายความ พร้อมชื่อผู้กู้ เบอร์โทร วันที่ศาลนัด ถึงโครงการจัดตั้งฝ่ายบริหารหนี้ เพื่อดำเนินการถอนฟ้อง มาที่เบอร์ 02-6431470

คำถาม กรณีที่ไม่สามารถชำระหนี้ต้องปฏิบัติดังนี้

คำตอบ

 1. ผู้กู้และผู้ค้ำประกันที่มีรายชื่อระบุในหมายศาลให้ไปตามวันและเวลาที่ศาลนัดเพื่อไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาล
 2. กรณีที่ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันที่มีรายชื่อระบุในหมายศาลคนใดคนหนึ่งไม่สามารถไปตามวันและเวลาที่ศาลนัดให้ทำเป็นหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

          หากผู้กู้ไม่ต้องการไปร่วมโครงการ ผู้กู้ต้องไปชำระยอดที่มีอยู่ให้เป็นลูกหนี้ปกติ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552 ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมชื่อ-นามสกุล