logotype
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ทุกปี)

การลงทะเบียนปีงบประมาณ 2563

 • เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) และมารดา บิดาหรือผู้ปกครองยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 จะได้รับเงินรายละ 600 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่เด็กแรกเกิดจนเด็กอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ แต่หากไม่มาลงทะเบียนภายในกำหนด ให้ได้รับเงินนับตั้งแต่เดือนที่มายื่นขอรับสิทธิ์จนอายุ ครบ 6 ปี (ครม.มีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ให้ขยายระยะเวลาจากเดิมตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ปี เป็นตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป)
 • เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป) ที่มีคุณสมบัติครบแต่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนให้ไปลงทะเบียน หากเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน จะได้รับเงินนับจากวันที่ลงทะเบียนจนถึงมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ (ครม.มีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ให้ขยายระยะเวลาจากเดิมตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ปี เป็นตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป)  สำหรับเด็กกลุ่มนี้ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

จำนวนเงินอุดหนุนที่ได้รับการสนับสนุน

 • จำนวน 600 บาทตั้งแต่เกิดเป็นต้นไป จนครบ 6 ปี

คุณสมบัติของครอบครัวที่จะได้รับเงินอุดหนุน

1. เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไปจนอายุครบ 6 ปี

       (3) อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย : ต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หรืออยู่กับบิดาและมารดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรืออยู่กับมารดาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ปรากฏบิดา หรืออยู่กับบิดาที่ชอบด้วยกฏหมายถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ปรากฏมารดา

       (4) ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน : ต้องไม่เป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือในการเลี้ยงดูจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หมายเหตุ : อาจเป็นผู้ได้รับการสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือได้รับเบี้ยความพิการ หรือได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม แต่ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐ

2. ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

       (1) มีสัญชาติไทย

       (2) เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ

       (3) เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

      (4) อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

หมายเหตุ :

 • มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • บิดาและมารดาที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสองคน บิดาหรือมารดาสามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่ โดยในการยื่นลงทะเบียนไม่ต้องมีผู้รับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02)
 • ผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามารดาลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนต้องมีผู้รับรองจำนวน 2 คน โดยไม่ต้องพิจารณาว่าผู้ปกครองที่ยื่นแบบคำร้องขอลงทะเบียนจะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ แต่ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องยื่นแบบคำร้องขอลงทะเบียนในพื้นที่ของเด็กแรกเกิดอาศัยอยู่ในท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 • แบบลงทะเบียน (ดร.01)
 • สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) กรณีที่บิดาหรือมาดาไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 • สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)
 • กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
 • สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

[1] การรับรองความยากจนในแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)

ต้องมีผู้รับรอง 2 คน ดังนี้
 • ผู้รับรองคนที่ 1
  • กรุงเทพมหานคร : ประธานกรรมการชุมชน หรือหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประจำสำนักงานเขต หรืออาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) หรือ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
  • เมืองพัทยา : ประธานชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขเมืองพัทยา
  • เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล : อสม. หรือ อพม. หรือ กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน
 • ผู้รับรองคนที่ 2
  • กรุงเทพมหานคร : ผู้อำนวยการเขต หรือข้าราชการที่ผู้อำนวยการเขตมอบหมาย หรือหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
  • เมืองพัทยา : ปลัดเมืองพัทยา หรือรองปลัดเมืองพัทยาที่ได้รับมอบหมาย
  • เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล : ปลัดเทศบาลหรือข้าราชการที่ปลัดเทศบาลมอบหมาย หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้าราชการที่ปลัดมอบหมาย หรือหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว

สถานที่รับลงทะเบียน  

สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียน ณ สำนักงานเขต
 • ต่างจังหวัด  : ลงทะเบียน ณ สำนักงานเทศบาลหรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 • เมืองพัทยา : ลงทะเบียน ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา


การตรวจสอบสิทธิ์

 • กรุงเทพมหานคร
  • สำนักงานเขตที่ลงทะเบียน
 • ส่วนภูมิภาค
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงทะเบียน
**แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์ทราบ**
 • เนื่องจากมีผู้มีสิทธิ์เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ จึงอาจจะทำให้ได้รับเงินล่าช้า
 • กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สอบถามโทร  022555850 - 7 ต่อ 122, 123 , 147


การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วิธีการจ่ายเงิน/รับเงิน

 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้)
 • จ่ายเป็นเงินสด (พิจารณาเฉพาะราย)

การสิ้นสุดในการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 • เด็กมีอายุครบ 6 ปี
 • เด็กแรกเกิดตาย
 • ผู้ยื่นคำขอสละสิทธิ์ในการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นหนังสือ
 • ตรวจพบข้อมูลที่เป็นเท็จ
 • ขาดคุณสมบัติ

สอบถามเพิ่มเติม

 • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  โทร 022555850 - 7 ต่อ 122, 123 , 147

 
ที่มา
 • http://www.buriram.m-society.go.th/wp-content/uploads/2018/10/การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด-ประจำปีงบประมาณ-2562.pdf
 • http://csg.dcy.go.th