logotype
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ทุกปี)

การลงทะเบียนปีงบประมาณ 2562 สำหรับเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

 • ให้รอการประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นปีงบประมาณใหม่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในบางเรื่อง
 • และตรวจสอบกับสำนักงานเขต, สำนักงานเทศบาลหรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่โดยตรงเกี่ยวกับกำหนดการรับลงทะเบียนการลงทะเบียนปีงบประมาณ 2561

 • เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2561
  • เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
  • มารดา บิดาหรือผู้ปกครองยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
  • จะได้รับเงินรายละ 600 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่เด็กแรกเกิดจนเด็กอายุครบ 3 ปี
 • กรณีเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2560
  • แต่มารดา บิดา หรือ ผู้ปกครอง มิได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560
  • มารดา บิดา หรือ ผู้ปกครองสามารถยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยรับเงินรายละ 600 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนจนเด็กอายุครบ 3 ปี


จำนวนเงินอุดหนุนที่ได้รับการสนับสนุนปีงบประมาณ 2561

 • เด็กที่เกิดปีงบประมาณ 2561 จะได้รับเงินจำนวน 600 บาทตั้งแต่เกิดเป็นต้นไป จนครบ 3 ปี (36 เดือน)


คุณสมบัติของครอบครัวที่จะได้รับเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

 • เป็นหญิงตั้งครรภ์ และเด็กต้องมีสัญชาติไทย โดยบิดาและมารดา หรือโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย อยู่ในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจน มีรายได้รวมของครัวเรือนทั้งหมดหารเฉลี่ยสมาชิกในครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน หรือไม่เกิน 36,000 บาทต่อคนต่อปี
 • กรณีเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แต่ไม่เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการจากรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ต้องแสดงข้อมูลตามแบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02 ส่วนที่ 1 : ผู้ลงทะเบียน) เพิ่มเติม ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2561
  • ครม.เห็นชอบขยายให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดยื่นเอกสารได้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 ไม่จำเป็นต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • กรณีหญิงตั้งครรภ์ หรือมารดาของเด็กแรกเกิด เป็นหญิงต่างด้าว หรือบุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์
  • ภายหลังเด็กเกิด ให้ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดเป็นผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กรณีผู้ลงทะเบียนได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2560
  • ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์แล้ว

หมายเหตุ : อาจเป็นผู้ได้รับการสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือได้รับเบี้ยความพิการ หรือได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม แต่ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐ


เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 • แบบลงทะเบียน (ดร.01)
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) [1]
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือมารดาของเด็กแรกเกิด หรือบิดาของเด็กแรกเกิด หรือผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดแล้วแต่กรณี [2]
 • สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
 • สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอด)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก (ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เผื่อเรียก กระแสรายวัน)
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • เว้นแต่กรณีที่มีการผูกพร้อมเพย์บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารเข้ากับเลขบัตรประจำตัวประชาชน สามารถใช้สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากได้ทุกธนาคาร

[1] การรับรองความยากจนในแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)

ต้องมีผู้รับรอง 2 คน ดังนี้
 • ผู้รับรองคนที่ 1
  • กรุงเทพมหานคร : ประธานกรรมการชุมชน หรือหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประจำสำนักงานเขต หรืออาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) หรือ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
  • เมืองพัทยา : ประธานชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขเมืองพัทยา
  • เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล : อสม. หรือ อพม. หรือ กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน
 • ผู้รับรองคนที่ 2
  • กรุงเทพมหานคร : ผู้อำนวยการเขต หรือข้าราชการที่ผู้อำนวยการเขตมอบหมาย หรือหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
  • เมืองพัทยา : ปลัดเมืองพัทยา หรือรองปลัดเมืองพัทยาที่ได้รับมอบหมาย
  • เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล : ปลัดเทศบาลหรือข้าราชการที่ปลัดเทศบาลมอบหมาย หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้าราชการที่ปลัดมอบหมาย หรือหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว

[2] เอกสารประกอบการลงทะเบียนกรณีที่มารดาของเด็กเป็นบุคคลต่างด้าว หรือเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต (บิดายื่นเรื่อง)

 • เอกสารหลักฐานทั้งหมดเช่นเดียวกันตามแบบ ดร.01
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาเด็ก
 • สำเนาเอกสารยืนยันสถานะของมารดาเด็กแล้วแต่กรณี ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
หมายเหตุ
 • หลังจากคลอดบุตรแล้ว ต้องนำสำเนาสูติบัตรของเด็กมายื่น หรือส่งทางไปรษณีย์ ให้หน่วยงานที่ได้ลงทะเบียนไว้ จึงถือว่าจะได้รับสิทธิ์
 • หากในการลงทะเบียนครั้งแรกไม่ได้แจ้งช่องทางการรับเงินไว้ สามารถแจ้งและนำเอกสาร มายื่นเพิ่มเติม ณ สถานที่ ๆ ลงทะเบียนไว้พร้อมการยื่นสำเนาสูติบัตรได้


สถานที่รับลงทะเบียน

ตามภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยในปัจจุบัน
 • กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียน ณ สำนักงานเขต
 • ต่างจังหวัด  : ลงทะเบียน ณ สำนักงานเทศบาลหรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 • เมืองพัทยา : ลงทะเบียน ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา


การตรวจสอบสิทธิ์

 • กรุงเทพมหานคร
  • สำนักงานเขตที่ลงทะเบียน
 • ส่วนภูมิภาค
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงทะเบียน
**แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์ทราบ**
 • เนื่องจากมีผู้มีสิทธิ์เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ จึงอาจจะทำให้ได้รับเงินล่าช้า
 • กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สอบถามโทร  022555850 - 7 ต่อ 122, 123 , 147


การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 • เด็กที่เกิดระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
  • จ่ายรายละ 400 บาท ต่อเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2559
  • จ่ายรายละ 600 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 จนเด็กอายุครบ 3 ปี
 • เด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559
  • จ่ายรายละ 600 บาทต่อเดือน จนเด็กอายุครบ 3 ปี
 • เด็กที่เกิดระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2560 และมาลงทะเบียนหลังวันที่ 30 กันยายน 2560
  • จ่ายรายละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน จนเด็กอายุครบ 3 ปี


กำหนดการจ่ายเงิน

 • เดือนแรกที่เด็กเกิด : กำหนดให้จ่ายเงินโดยเร็ว ภายในไม่เกิน 15 วันทำการ หลังจากได้รับสำเนา สูติบัตร และเอกสารครบถ้วน
 • เดือนที่  2 – 12  กำหนดให้จ่ายเงิน ภายในไม่เกิน วันที่ 10 ของเดือน


วิธีการจ่ายเงิน/รับเงิน

 • จ่ายเป็นเงินสด
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
  • กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ผู้ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแจ้งความประสงค์ไว้


การสิ้นสุดในการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 • เด็กมีอายุครบ 3 ปี
 • เด็กแรกเกิดตาย
 • ผู้ยื่นคำขอสละสิทธิ์ในการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นหนังสือ
 • ตรวจพบข้อมูลที่เป็นเท็จ


สอบถามเพิ่มเติม

 • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  โทร 022555850 - 7 ต่อ 122, 123 , 147

ที่มา http://csg.dcy.go.th