logotype
การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2561-62

กำหนดการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ลงทะเบียนในปี 2561)

 • ระหว่างเดือน ม.ค. – 30 พ.ย. 61

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร  (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503 )

 • สามารถขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาทำการ
 • ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2562 จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
 • ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนถัดจากที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

2. มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด  (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503 )

 • ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2561
 • ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2563 (คนที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503) สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2562

หมายเหตุ

 • ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
 • ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนถัดจากที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

3. กรณีย้ายที่อยู่

 • สามารถลงทะเบียนที่ใหม่ได้ทันทีตั้งแต่วันที่มีการย้ายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนของปีที่ย้ายส่วนการรับเงินใช้หลักเกณฑ์เดิม


คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2502
  • ผู้สูงอายุที่ทะเบียนราษฎรระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น ๆ
 • ต้องไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ รวมถึงเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐจัดให้เป็นประจำ


เอกสารหลักฐาน

 • กรณีผู้สูงอายุดำเนินการเอง
  • แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา กรณีขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร **รายชื่อธนาคารขึ้นอยู่กับดำเนินการของแต่ละพื้นที่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง
 • เอกสารเพิ่มเติม กรณีผู้สูงอายุไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเอง
  • หนังสือมอบอำนาจ **แบบฟอร์มมอบอำนาจขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละพื้นที่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ


สถานที่ลงทะเบียน

 • สำนักงานเขตที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • อบต.หรือเทศบาลที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน


การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 • การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน) จ่ายเป็นรายเดือนแบบขั้นบันได ดังนี้
  • ผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท
  • ผู้สูงอายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท
  • ผู้สูงอายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท
  • ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
 • ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเพิ่ม ดังนี้
  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ เดือนละ 100 บาท
  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ เดือนละ 50 บาท


วิธีการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 • รับเงินสดด้วยตนเอง
 • รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
 • โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
 • โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ


การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 • ถึงแก่กรรม
 • ขาดคุณสมบัติ
 • แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นลายลักษณ์อักษร


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • สำนักงานเขต
 • องค์การบริหารส่วนตำบล
 • เทศบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
ที่มา
 • FB : กรมบัญชีกลาง, ประเทศไทย The Comptroller General’s Department, Thailand
 • https://www.thairath.co.th/content/1355458
 • เจ้าหน้าที่ กรมบัญชีกลาง 022706400
 • เจ้าหน้าที่ Callcenter บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 021092345
 • http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/14605
 • https://goo.gl/ZUTwyA
 • http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/101/1.PDF
 • http://www.bangkok.go.th/th/main
 • มติคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2554
 • http://city.bangkok.go.th/th/news-special-info.php?id=1410