logotype
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ความเป็นมา

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบตามที่นายกรัฐมตรีเสนอให้การขบเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพันฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม


วัตถุประสงค์

 1. บูรณาการการขับเคลื่อนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่มีเป้าหมายลงพื้นที่ในระดับหมู่บ้านร่วมกันแนวทางประชารัฐ
 2. พัฒนาและแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
 3. สร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชน ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบบประชาธิปไตย


หลักการ

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มุ่งขับเคลื่อนงานสำคัญ 10 เรื่อง

ด้านความมั่นคง

 • สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง ด้วยการสร้างความสามัคคี ปรองดอง จัดให้มีการทำสัญญาประชาคมให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพื่อรับรู้และปฏิบัติตามร่วมกัน
 • รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่อง สิทธิ หน้าที่ และกฎหมาย เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดี
 • รู้กลไกการบริหารราชการ ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้งเรื่องกลไกการบริหารราชการแผ่นดินแต่ละระดับ และการบริหารงบประมาณ ที่มุ่งประโยชน์แก่ประชาชน
 • รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม ด้วยการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และหลักธรรมาภิบาล
 • รู้เท่าทันเทคโนโลยี ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยี ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการสำคัญ เช่น เน็ตประชารัฐ เป็นต้น
 • ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร

ด้านเศรษฐกิจและสังคม

 • คนไทยไม่ทิ้งกัน ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ชุมชนอยู่ดีมีสุข ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ให้แก่ ประชาชน ผ่านการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร และการท่องเที่ยว โดยชุมชน
 • วิถีไทยวิถีพอเพียง ด้วยการส่งเสริมให้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างวินัยการออมในทุกช่วงอายุ

อื่นๆ

 • งานตามภารกิจของส่วนราชการ/หน่วยงาน (Function)


กลไกการขับเคลื่อน

 • คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน)
 • คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
  • ระดับอำเภอ (นายอำเภอเป็นประธาน)
  • ระดับบจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน)
 • ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จำนวน 7-12 คน ประกอบด้วยข้าราชการและหน่วยงานความมั่นคง ปราชญ์ชาวบ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ

เป้าหมาย

 • 76 จังหวัด 878 อำเภอ
 • 7,463 ตำบล/เทศบาล
 • 81,084 หมู่บ้าน/ชุมชน

ที่มา
 • http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/9971
 • http://www.moe.go.th/websm/2018/1/040.html
 • https://www.thairath.co.th/content/1293616
 • https://money.kapook.com/view189009.html