logotype
ถามตอบ โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

คำถาม  ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพมีใครบ้าง

คำตอบ

 • นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
 •  ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (โรงเรียนสังกัด สพฐ. / โรงเรียนเอกชน / กศน. / โรงเรียนสาธิต วิทยาลัยอาชีวศึกษา)
 • กระทรวงมหาดไทย (โรงเรียน ตชด. / โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 • กระทรวงวัฒนธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
 • สำนักนายกรัฐมนตรี (โรงเรียนพระปริยัติธรรม)

คำถาม  กรณีนักเรียนไม่มีเลข 13 หลัก จะได้รับสิทธิ์เรียนฟรีหรือไม่ ทางโรงเรียนต้องปฏิบัติอย่างไร

คำตอบ  นักเรียนที่เข้าเรียนโดยไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ โรงเรียนจะกำหนดรหัส G และตามด้วยเลข 12 หลักไว้ นักเรียนมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวและเงินจากโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ


คำถาม  นักเรียนที่กำลังจะจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนในปีการศึกษา 2551 และไปเรียนต่อที่โรงเรียนอื่นจะต้องจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ซื้อหนังสือเรียนให้ในช่วงเดือนมีนาคม 2552 นี้หรือไม่

คำตอบ ไม่ต้องจ่าย / ซื้อ เพราะเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพจัดให้สำหรับนักเรียนที่จะเรียนในปีการศึกษา 2552 ที่โรงเรียนของท่าน


คำถาม ใครเป็นผู้จัดซื้อ จัดหาร หนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน

คำตอบ โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียนเพราะเป็นทรัพย์สินของโรงเรียนที่ให้นักเรียนยืมเรียน โดยการซื้อได้เฉพาะหนังสือที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้พิมพ์จำหน่าย สำหรับเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนนั้น นักเรียนแลุผู้ปกครองจะได้รับเงินสดจากโรงเรียนเพื่อไปดำเนินการซื้อเองจากที่ใดก็ได้ เมื่อซื้อเสร็จแล้วก็นำใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นมาแสดงแก่โรงเรียน


คำถามโรงเรียนอนุบาลจะเก็บค่าขัน แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ที่นอน หมอน ชุดนอนได้หรือไม่

คำตอบ  เก็บได้ เพราะเป็นรายการที่นอกเหนือจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี และถือเป็นของใช้ส่วนตัว แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาเสียก่อน


คำถาม  ถ้ามีผู้สละสิทธิ์รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน กระทรวงศึกษาธิการจะนำเงินเหล่านี้ไปใช้ทำอะไร

คำตอบ  เงินจากการสละสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนจะส่งไปให้โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน มีผลการประเมินของ สมศ.รอบแรกอยู่ในระดับปรับปรุง ซึ่งมีประมาณ 600 โรงเรียน


คำถาม  นักเรียนในโรงเรียนเอกชนจะต้องเสียค่าเล่าเรียนหรือไม่

คำตอบ

 •  โรงเรียนเอกชนมี 3 ประเภท คือ
 •  โรงเรียนขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐ 100% (ไม่เก็บเงินจากผู้ปกครอง)
 • โรงเรียนขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐ 60% (เก็บเงินจากผู้ปกครอง 40%)
 •  โรงเรียนที่ไม่รับเงินอุดหนุนจากรัฐ (เก็บเงินจากผู้ปกครอง 100%)

                เมื่อมีโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนจะได้รับเงินอุดหนุนรายหัวในชั้นอนุบาล 1 ซึ่งเดิมไม่ได้รับ และโรงเรียนประเภทที่ 2 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มจาก 60% เป็น 70% ซึ่งโรงเรียนต้องเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองลดลงตามสัดส่วนที่รัฐเพิ่มเงินให้โรงเรียน


 คำถาม  ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถนำเงินค่าอุปกรณ์การเรียนไปซื้อสิ่งใดได้บ้าง

คำตอบ  แบบฝึกหัดกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (เฉพาะระดับประถมศึกษา) สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึก ICT (CD) สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. และกระดาษ สีเทียน ดินน้ำมัน สำหรับผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา หรืออุปกรณ์การเรียนอื่นตามความต้องการจำเป็นของนักเรียน


คำถาม  ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถซื้ออุปกรณ์การเรียนจากสหกรณ์โรงเรียนได้หรือไม่

คำตอบ  ได้ หรือ ซื้อจากร้านค้าใดก็ได้ แต่ต้องนำใบเสร็จ หรือใบสำคัญรับเงินมาแสดง


 คำถาม เงินค่าอุปกรณ์การเรียนสามารถซื้อสมุดที่มีตราโรงเรียนได้หรือไม่

คำตอบ  ได้ แต่ต้องไม่เป็นการบังคับให้นักเรียนซื้อ


 คำถาม โรงเรียนสามารถกำหนดรายการอุปกรณ์การเรียนให้กับผู้ปกครองได้หรือไม่

คำตอบ ได้ โรงเรียนต้องแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบว่าในแต่ละภาคชั้นเรียนนั้น นักเรียนต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อผู้ปกครองจะได้ซื้ออุปกรณ์การเรียนได้ตรงตามความต้องการ


คำถาม โรงเรียนสามารถนำอุปกรณ์การเรียน มาจำหน่ายให้แก่นักเรียนได้หรือไม่

คำตอบ   ได้ แต่ต้องไม่เป็นการบังคับให้นักเรียนซื้อ


คำถาม ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถนำค่าเครื่องแบบนักเรียนไปซื้อสิ่งใดได้บ้าง

คำตอบ   เสื้อ กางเกง กระโปรง หากนักเรียนมีเสื้อ กางเกง กระโปรงเพียงพอแล้วหรือมีเงินเหลือจากการซื้อเสื้อ กางเกง กระโปรง ก็สามารถนำไปซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและชุดกีฬาได้ตามความต้องการจำเป็น


คำถาม กรณีผู้ปกครองไปจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนจากร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินจะให้ทำอย่างไร

คำตอบ  ให้ผู้ขายเขียนบิลเงินสด หรือใบสำคัญรับเงิน โดยระบุที่อยู่ร้านขาย หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้


คำถาม ผู้ปกครองไปจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน แล้วมีเงินเหลือ จะให้ทำอย่างไร

คำตอบ   เงินนี้สามารถนำไปซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและชุดกีฬาได้


คำถาม ผู้ปกครองตัดเย็บชุดนักเรียนเองหรือจ้างกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บได้หรือไม่

คำตอบ  ได้ โดยขอให้ผู้ปกครองหรือกลุ่มแม่บ้านรับรอง และมีชุดนักเรียนมาแสดงจริง


คำถามโรงเรียนสามารถนำเครื่องแบบนักเรียน มาจำหน่ายให้แก่นักเรียนได้หรือไม่

คำตอบ  ได้ แต่ต้องไม่เป็นการบังคับให้นักเรียนซื้อ


คำถามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประกอบด้วยอะไรบ้าง

คำตอบ 

 •  กิจกรรมวิชาการ
 • กิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด
 • ทัศนศึกษา
 • การบริการสารสนเทศ / ICT 40 ชั่วโมงต่อปี

คำถาม  โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพให้ครบทั้ง 4 กิจกรรมหรือไม่

คำตอบ   ต้องจัดให้ครบ 4 กิจกรรม


คำถามโรงเรียนจะเก็บเงินเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้หรือไม่

คำตอบ   เก็บได้ หากจัดกิจกรรมมากกว่าหรือนอกเหนือจากกิจกรรมเรียนฟรีที่กำหนดไว้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษา และต้องไม่เป็นการรอนสิทธิ์เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส อย่างไรก็ตามในการเก็บเงินต้องเก็บไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศหลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษา / ค่าธรรมเนียมของแต่ละสังกัด กล่าวคือ โรงเรียนของ สพฐ.เก็บได้ไม่เกิน 1,000 บาท/ภาคเรียน โรงเรียนเอกชน เก็บได้ไม่เกิน.............บาท/ภาคเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา เก็บได้ไม่เกิน.............บาท/ภาคเรียน


คำถามโครงการเรียนฟรี 15 ปี จะมีต่อไปอย่างต่อเนื่องหรือไม่

คำตอบ  รัฐบาลจะดำเนินโครงการนี้ไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำรงสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550


คำถามคำตอบโครงการของโรงเรียนเอกชน

คำถาม โรงเรียนเอกชนขอเปิดสอน ม.ปลาย สายสามัญและสายวิชาชีพ (ปวช.) พร้อมกัน นักเรียนคนหนึ่งเรียนทั้ง 2 หลักสูตรได้หรือไม่ อุดหนุนอย่างไร

คำตอบ นักเรียนหนึ่งคนเรียนพร้อมกัน 2 หลักสูตรไม่ได้


คำถาม  กรณีแบบสละสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนที่โรงเรียนได้จัดทำและส่งให้ผู้ปกครองนักเรียนแบบฟอร์มไม่เหมือนกันที่ สช. จัดทำเป็นตัวอย่างสามารถใช้ได้หรือไม่หรือต้องทำใหม่

คำตอบ ใช้ได้ในกรณีที่แบบสละสิทธิ์ของโรงเรียนมีข้อความครบถ้วนตามแบบของ สช.


คำถาม  ที่ผ่านมาโรงเรียนไม่ได้รับเงินอุดหนุนรายหัว แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่จะขอรับเงินอุดหนุน ไม่ทราบว่าจะได้รับสิทธิ์นโยบายเรียนฟรีหรือไม่

คำตอบ ได้ โดยโรงเรียนต้องยื่นคำร้องขอรับอุดหนุนไม่เกินวันที่ 10 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ สช. กำหนด เช่น ต้องเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เกินอัตราที่ สช. กำหนด


คำถาม โปรแกรมปกติ พ่อแม่เด็กเป็นชาวต่างชาติ หรือคนใดคนหนึ่งเป็นคนต่างชาติ จะได้รับอุดหนุน 5 รายการนี้หรือไม่

คำตอบ  ได้  แต่ต้องไปขึ้นทะเบียนกับฝ่ายปกครองในท้องที่ที่เด็กอาศัยอยู่ เช่น เทศบาล หรือที่ว่าการอำเภอ


คำถาม ทำไมเด็กอายุ 3 ขวบ เกิดหลัง 16 พฤษภาคม จึงไม่ได้รับอุดหนุนควรให้เบิกได้

คำตอบ   เนื่องจากเด็กยังมีอายุไม่ครบ 3 ขวบบริบูรณ์เมื่อนับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม จึงยังไม่ได้รับเงินอุดหนุน


คำถาม  ระดับประถมศึกษา ซื้อหนังสือเรียน 300 บาท (1 ปีการศึกษา)(จากเงินอุดหนุน 433) เหลือ 133 บาท จะนำไปรวมกับอุปกรณ์ 195+133 = 328  เพื่อซื้อแบบฝึกหัด สี ฯลฯ ได้หรือไม่ หรือควรจัดซื้อหนังสือเรียนทั้งหมด

คำตอบ  รายการหนังสือเรียน สช. มอบอำนาจให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการส่วนรายการอุปกรณ์การเรียน สช. ให้ผู้ปกครองเป็นผู้ดำเนินการซื้อ   ดังนั้นจึงไม่สามารถนำมารวมเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนได้


คำถาม โรงเรียนจัดสอนเสริมคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียน สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ทุกภาคเรียน นอกเหนือจากที่สอนตามปกติ ตามแผนการเรียน โดยเก็บค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมอื่น  โรงเรียนสามารถนำเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาเป็นส่วนหนึ่งในการชำระค่าธรรมเนียมอื่น (ค่าเรียนเสริมคอมพิวเตอร์) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ได้หรือไม่ (โดยผ่านความเห็นชอบของกรรมการ 4 ฝ่ายเรียบร้อยแล้ว)

 คำตอบ  ได้


คำถาม นักเรียนชั้นอนุบาล 1 จะได้รับเงินอุดหนุนเหมือนชั้นอนุบาล 2 หรือไม่

คำตอบ  เดิมนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ไม่ได้รับเงินอุดหนุนรายหัว แต่ในปีการศึกษา 2552  จะได้รับเงินอุดหนุนรายหัวในอัตราเดียวกับนักเรียนชั้นอนุบาล2 และ3 ในอัตราคนละ 6,982 บาท/ปี


คำถาม โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพจะมีตลอดไปหรือไม่

คำตอบ  หากรัฐบาลชุดปัจจุบันยังบริหารต่อไปก็จะมีโครงการนี้ต่อเนื่อง


คำถาม ค่าเครื่องแบบนักเรียน ทำไมให้เฉพาะ เสื้อ + กางเกงหรือกระโปรง

คำตอบ  หากชุดนักเรียนมีเพียงพอแล้ว ผู้ปกครองสามารถนำไปซื้อชุดพลศึกษา ชุดลูกเสือ-ยุวกาชาด หรือส่วนประกอบของเครื่องแบบ เช่น เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า  เป็นต้น


คำถาม สามเณรในโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด  จะได้รับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบด้วยหรือไม่

คำตอบ  ได้  ในกรณีสามเณรไม่ลงเรียนซ้ำกับโรงเรียนปริยัติธรรม


คำถามคำตอบโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คำถาม โครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี มีวัตถุประสงค์อย่างไร

คำตอบ

 •  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช่จ่ายของผู้ปกครองทุกระดับ ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
 • กระจายโอกาสให้ผู้ปกครองที่มีฐานะค่อนข้างขาดแคลน ขัดสน ได้มีโอกาสส่งบุตรหลานเข้าเรียน
 •  เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษาทุกระดับให้มีบรรทัดฐานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
 • เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษา ในการเข้ารับการศึกษาจนครบหลักสูตร อันเป็นการแก้ปัญหานักศึกษาออกกลางคัน

คำถามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ฟรีอะไรบ้าง

คำตอบ

 • รัฐอุดหนุนงบประมาณตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียน/ผู้ปกครอง ในระดับชั้น ปวช.1-3 จำนวน 5 รายการ คือ
 • ค่าเล่าเรียน (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว)
 • ค่าอุปกรณ์การเรียน(สมุด ดินสอ ปากกา ฯลฯ) จำนวน 230 บาท/คน/ภาคเรียน
 • ค่าหนังสือเรียน จำนวนเงิน 1,000 บาท/ภาคเรียน
 • ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 2 ชุด/ปี (ชุดนักเรียน/ชุดฝึกปฏิบัติงานหรืออาจเป็นชุดพละหรือชุดลูกเสือ/เนตรนารี ฯลฯ) จำนวน 900 บาท/คน/ปี
 • ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 475 บาท/คน/ภาคเรียน
  • กิจกรรมวิชาการ (กิจกรรมภายใต้องค์การวิชาชีพ จำนวน 1 ครั้ง/ปี)
  • กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม / จริยธรรม (กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี , ค่ายคุณธรรม)
  •  กิจกรรมศึกษาดูงาน (การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 1 ครั้ง/ปี)
  • กิจกรรมคอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เน็ตในหลักสูตรปกติ (40 ชั่งโมง/คน/ปี)

                นอกจากนี้ ยังมีรายการที่สถานศึกษา ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้อีก 21 รายการ (ตามเอกสาร)


คำถาม แล้วสถานศึกษาจะเรียกเก็บเงินอีกหรือไม่

คำตอบ

                เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน ไม่เพียงพอและครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาต้องรับภาระ ดังนั้นสถานศึกษา จะต้องเรียกเก็บจากนักเรียน/ผู้ปกครอง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ

 •  ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดบริการกิจกรรมพิเศษพัฒนาคุณภาพ  คุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ที่นอกเหนือที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล มีรายการดังนี้
  •  ค่าสอนคอมพิวเตอร์ นอกเหนือเวลาเรียนปกติกรณีวิทยาลัยจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
  •  ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต นอกเหนือเวลาเรียนปกติกรณีวิทยาลัยจัดอินเตอร์เน็ตให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
  •  ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการและด้านอื่นๆ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น)
  •  ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
  •  ค่าจ้างครูหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
  •  ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน (นอกเหนือไปจากที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ) รวมทุกรายการ สามารถเก็บได้ไม่เกิน 1,000 บาท
 •  รายการค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิการนักเรียน ที่สถานศึกษาจัดให้เป็นการเฉพาะราย
  •  ค่าประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ตามนโยบายว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัย
  •  ค่าตรวจหาสารเสพติด
  •   ค่ารักษาสภาพแวดล้อมและการจัดภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา

                  ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการวิทยาลัย และประกาศให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้า เพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการโดยสนับสนุนค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ รวมทุกรายการจัดเก็บได้เท่าที่จ่ายจริงและไม่เกิน 500  บาท/คน/ภาคเรียน

                  นอกจากนี้ อุปกรณ์เครื่องมือส่วนตัวของแต่ละสาขาวิชาชีพ นักเรียน/ผู้ปกครองต้องจัดหาเอง

 • สถานศึกษาสามารถขอรับบริจาคหรือระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการกิจกรรมพิเศษพัฒนาคุณภาพ คุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยการขอรับบริจาคหรือระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง/นักเรียนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ และไม่รอนสิทธิ์ของนักเรียนเด็กยากจนและด้อยโอกาสที่พึงจะได้รับความเสมอภาคและสิทธิ์ในการเป็นเยาวชนอย่างเท่าเทียมกัน

คำถาม  แล้วแนวทางการดำเนินงาน ในแต่ละรายการมีแนวอย่างไรบ้าง

คำตอบ

                ตอนนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำลังอยู่ในระหว่างการรอรับฟังความคิดเห็นจากสถานศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติ ว่าจะสามารถบริหารจัดการในส่วนของงบประมาณตามที่กระทรวงมีมติได้หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ในหลักการใหญ่ คือ

                สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะมอบอำนาจให้สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการโดยการโอนเงินที่ได้รับการอนุมัติในสถานศึกษาตามจำนวนนักเรียนที่มาขอใช้สิทธิ์ ทันที ทั้งนี้แต่ละสถานศึกษาจะดำเนินการ ดังนี้

 • ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 230 บาท และค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 900 บาท สถานศึกษาจะจ่ายเป็นเงินสดให้ผู้ปกครอง โดยออกเอกสารเป็นใบสำคัญรับเงิน และหลังจากผู้ปกครอง/นักเรียนไปดำเนินการจัดซื้อแล้ว ให้นำใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อสถานศึกษา โดยอาจใช้บิลเงินสดที่มีชื่อร้านค้า เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้มีการชื้อมาจริง
 • ค่าหนังสือเรียน จำนวน 1,000 บาท สถานศึกษา จะเป็นผู้จัดซื้อ โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้เลือกหนังสือจากรายการหนังสือที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพในเบื้องต้นจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากนั้นให้คณะกรรมการการภาคี ๔ ร่วมกับคณะกรรมการวิทยาลัย พิจารณาให้การเห็นชอบ แล้วเนินการจัดชื้อตามระเบียบ ทั้งนี้ สามารถซื้อแยกเป็นรายวิชาได้
 • ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 475 บาท ให้สถานศึกษา บริหารจัดการ ทั้งนี้ให้ครอบคลุมกิจกรรมพื้นฐาน 4 กิจกรรม ตามที่ได้กล่าวไว้

คำถาม สำนักพิมพ์สามารถส่งหนังสือเรียนให้เพื่อตรวจสอบคุณภาพได้อีกหรือไม่

คำตอบ  ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องก่อนที่สถานศึกษาจะดำเนินการจัดซื้อ


คำถาม  สถานศึกษาสามารถซื้อหนังสือเรียนที่นอกจากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดส่งให้ได้หรือไม่

คำตอบ ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีขั้นตอน คือครูผู้สอนเป็นผู้เลือก โดยมีเหตุผลที่สมควร หลังจากนั้น ต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการการวิทยาลัย จากนั้นให้ทำเรื่องแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


คำถาม  สถานศึกษาสามารถกำหนดชุดนักเรียนหรืออุปกรณ์การเรียนโดยให้นักเรียน/ผู้ปกครองมาซื้อได้หรือไม่

คำตอบ  ได้  ซึ่งตามปกติ สถานศึกษาส่วนใหญ่ จะดำเนินการเตรียมชุดนักเรียน ไว้จำหน่ายอยู่แล้ว เพราะว่าต้องใช้ชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน ส่วนอุปกรณ์การเรียนบางสถานอาจมีสมุดตราวิทยาลัย ซึ่งจัดจำหน่ายอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ สถานศึกษาไม่สามารถบังคับนักเรียน/ผู้ปกครองให้มาซื้อ ต้องมาซื้อด้วยความสมัครใจ


คำถามคำตอบโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คำถาม  บทบาทและสถานภาพของโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย ในสังกัด สกอ.

คำตอบ

 • โรงเรียนสาธิตเป็นอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • โรงเรียนสาธิตเป็นห้องปฎิบัติการให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์
 • โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อให้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนทั่วไป จึงแตกต่างจากโรงเรียนขั้นพื้นฐานทั่วไป
 • โรงเรียนสาธิตเป็นทางเลือกที่ผู้ปกครองยอมรับในคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน
 •  สกอ. ได้ร่วมหารือกับผู้บริหารโรงเรียนสาธิตทั้งหมดเพื่อหาวิธีการ กระบวนการในการดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • โรงเรียนสาธิตทั้งหมด พร้อมที่จะสนองนโยบาย แต่ลักษณะการดำเนินงาน ต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มโรงเรียนสาธิต โดยคำนึงถึงคุณภาพในการจัดการศึกษา และความเป็นเลิศทางวิชาการตามปรัชญาของโรงเรียนสาธิตเป็นหลักสำคัญ

คำถาม   โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัด สกอ. จะดำเนินการอย่างไร/ลักษณะไหน

 คำตอบ กลุ่มโรงเรียนสาธิตอาจมีวิธีการ หรือกระบวนการที่แตกต่างจากโรงเรียนขั้นพื้นฐานทั่วไป เพื่อยืนหยัดตามปรัชญาและหลักการในการเป็นแหล่งสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป


 

คำถาม  นโยบายเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย ในสังกัด สกอ. ขอรับการสนับสนุนเพียง 4 ส่วนเท่านั้น สกอ.มีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันหรือไม่/อย่างไร

 • คำตอบ โรงเรียนสาธิตจะเข้าร่วมโครงการ โดยขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพียง 4 รายการตามมาตรฐาน ศธ. จากทั้งหมด 5 รายการ คือ 1)ค่าเล่าเรียน 2) ค่าหนังสือตำราเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน และ4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 • โรงเรียนสาธิตขอไม่รับการสนับสนุนข้อ 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อาจต้องขอสนับสนุนจากผู้ปกครองบ้าง  เนื่องจากจำเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างจาก รร.สพฐ.  ในฐานห้องปฎิบัติการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์
 • สกอ. จะมีการหารือกับผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสาธิตถึงแนวปฎิบัติต่อไป
 •  แนวปฎิบัติโรงเรียนสาธิตจะไม่สามารถเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายนี้จะขึ้นอยู่กับการค้นคว้า วิจัย หรือการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของแต่ละแห่ง

คำถาม  นักเรียนที่เข้าโครงการเรียนฟรี 15 ปี จะกู้กยศ.ได้อีกหรือไม่

 • คำตอบ  กู้ได้เฉพาะค่าครองชีพสำหรับใช้จ่ายรายเดือน (อาชีวะกู้ได้ 1,250  บาทต่อเดือน (15,000 บาทต่อปี) มัธยมกู้ได้ 1,000 บาทต่อเดือน (12,000 บาทต่อปี))