logotype
ถามตอบ การเกณฑ์ทหาร

คำถาม การลงทะเบียนทหารกองเกินและหลักฐานที่ต้องเตรียม

คำตอบ ชายที่มีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุย่างเข้า 18 ปี (17 ปีบริบูรณ์) ใน พ.ศ.ใด ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน(ไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน) ณ อำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของตน ภายใน พ.ศ.นั้น(ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.) เอกสารที่ต้องเตรียม

 • สูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีที่บิดามารดาไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับผู้ขอลงบัญชีทหารกองเกินให้ นำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาไปแสดงด้วย)
 • กรณีบิดา-มารดาเป็นบุคคลต่างด้าวจะต้องนำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดาไปแสดงด้วย
 • หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบมรณบัตร(กรณีบิดามารดาเสียชีวิต)
 • เมื่อนายอำเภอท้องที่ได้ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารเห็นว่าถูกต้องแล้วจะรับลงบัญชาทหารและออกใบสำคัญทหารกองเกิน(แบบ สด.9)ให้เป็นหลักฐาน

คำถาม ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43) สูญหาย

คำตอบ แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ นำใบแจ้งความไปยื่นต่อที่สัสดีอำเภอเพื่อขอคัดสำเนา สด.43


คำถาม การหนีทหารมีอายุความกี่ปี

คำตอบ ตามกฎหมายโทษของการหนีทหารมีอายุความ 10 ปี


คำถาม ความผิดฐานหนีการเกณฑ์ทหาร

คำตอบ มาตรา 45[29] บุคคลใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามหมายเรียกของนายอำเภอ หรือมาแต่ไม่เข้ารับการตรวจเลือก หรือไม่อยู่จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จ หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนด้วยประการใด ๆ เพื่อจะไม่ให้เข้ารับราชการทหารกองประจำการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือบุคคลใดเข้ารับราชการทหารกองประจำการแทนผู้อื่น หรือเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยสัญญาว่าจะช่วยเหลือผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี


คำถาม การขึ้นทะเบียนกองเกิน กรณีบิดามารดาหย่าร้าง

คำตอบ การขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน ผู้ขอยื่นใบแสดงตน เพื่อขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน ต้องนำหลักฐานคือสูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน " (ที่มีชื่อบิดา หรือมารดา) ต่อนายอำเภอท้องที่ เมื่อนายอำเภอท้องที่ได้ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารเห็นว่าถูกต้องแล้วจะรับลงบัญชีทหารและออกใบสำคัญทหารกองเกิน(แบบ สด.9)ให้เป็นหลักฐาน และให้ไปขึ้นทะเบียนได้ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านของบิดา"


คำถาม การลงบัญชีทหารกองเกินแทน

คำตอบ ผู้ใดมีความจำเป็นไม่สามารถไปลงบัญชีทหารด้วยตนเองได้ต้อง ให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน โดยปกติจะเป็นบิดา มารดา หรือพี่ ซึ่งจะต้องเป็นกรณีที่กระชั้นวันหมดเขตระยะเวลาลงบัญชี(ประมาณเดือนธันวาคม) โดยมีความจำเป็นดังนี้

 • ป่วย
 • ไปอยู่ต่างประเทศยังไม่มีกำหนดกลับ หรือมีกำหนดกลับ หรือ มีกำหนดกลับแต่วันที่จะกลับเลยกำหนดเวลาการลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว
 • ไปศึกษาต่างท้องที่ไม่สามารถจะกลับไปได้เพราะติดการสอบไล่

คำถาม หลักฐานกรณีให้ผู้อื่นลงบัญชีแทน

คำตอบ หลักฐานกรณีให้ผู้อื่นลงบัญชีแทน

 • สำเนาทะเบียนบ้านของตน และของมารดาและบิดา
 • บัตรประจำตัวประชาชนของตน พร้อมกับแจ้งตำหนิ แผลเป็นเหนือเอวขึ้นไปที่เห็นได้ง่ายและชัดเจน ซึ่งต่อไปจะไม่สูญหาย เช่น "แผลเป็นที่แก้มขวา"

คำถาม การย้ายภูมิลำเนาทหาร

คำตอบ แจ้งต่อนายอำเภอ (สัสดีอำเภอ) ท้องที่ที่ตนเองเข้ามาอยู่นั้น (โดยไม่ต้องแจ้งย้ายที่อำเภอเดิม) การแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหารให้กระทำภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ย้ายทะเบียนเข้ามาอยู่ในท้องที่ใหม่ หลักฐานที่ต้องใช้

 • นำใบสำคัญ (แบบ สด.9) หรือหนังสือสำคัญ (แบบสด.8)
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชน

คำถาม โทษการไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกินภายในกำหนด

คำตอบ จะถูกดำเนินคดีอาญาฐานหลีกเลี่ยงขัดขืน มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้าทางอำเภอได้ส่งรายชื่อไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกินสามร้อยบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ


คำถาม การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

คำตอบ นักเรียน นิสิต นักศึกษา จะต้องนำหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ไปแสดงต่อสถานศึกษาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาดำเนินการขอผ่อนผันให้


คำถาม การเกณฑ์ทหารกรณีเรียน รด.

คำตอบ ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปให้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1โดยมิต้องเข้ารับราชการในกองประจำการ ถึงแม้ว่าจะได้รับ สด.35 ในวันที่ตรวจเลือกจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกด้วยหลังจากนั้นคณะกรรมการตรวจเลือกจะคัดออก ปล่อยตัวไปโดยไม่ต้องจับสลาก


คำถาม การรับหมายเกณฑ์แทน

คำตอบ ผู้ใดไม่สามารถจะไปรับหมายเรียกตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปรับหมายเกณฑ์แทน ถ้าไม่มีให้ถือว่า ผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน การรับแทนจะต้องเป็นกรณีใกล้วันหมดเขตรับหมายเกณฑ์(ประมาณเดือนธันวาคม) โดยมีความจำเป็น ดังนี้

 • ป่วย
 • ไปอยู่ต่างประเทศยังไม่มีกำหนดกลับ หรือมีกำหนดกลับแต่วันที่จะกลับนั้นเลยกำหนดเวลาการรับหมายเกณฑ์แล้ว
 • ไปศึกษาต่างท้องที่ ไม่สามารถจะกลับไปได้เพราะติดการสอบไล่

คำถาม หลักเกณฑ์การรับหมายเกณฑ์แทน

คำตอบ การที่จะให้รับหมายเกณฑ์แทนหรือไม่นั้นอยู่ในดุลพินิจของนายอำเภอการรับหมายเกณฑ์แทน ต้องมีหนังสือมอบหมายหรือมอบฉันทะของทหารกองเกินผู้นั้นถึงนายอำเภอโดยผู้รับแทนนำมาแสดง แล้วให้สัสดีอำเภอลงทะเบียนรับหนังสือ และให้ทางอำเภอทำการสอบสวนปากคำผู้รับแทนนั้นไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งผู้รับแทนจะต้องให้คำรับรองในการสอบสวนว่า จะมอบหมายเกณฑ์ที่รับไปนั้นนำไปมอบให้แก่ทหารกองเกินผู้นั้น พร้อมกับแจ้งวันเวลาและสถานที่เกณฑ์ทหารให้ทราบ แล้วเสนอนายอำเภอ ขออนุมัติก่อนมอบหมายเกณฑ์ให้รับไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ ทหารกองเกินผู้นั้นอ้างว่าไม่ได้รับหมายเกณฑ์ในกรณีที่หลีกเลี่ยงขัดขืน ไม่ไปเข้ารับการเกณฑ์ทหาร


คำถาม บุตรที่แปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยต้องติดต่อขอขึ้นทะเบียนทหารกองเกินหรือไม่

คำตอบ ต้องติดต่อขอขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน


คำถาม ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบสมัครของการเข้าเรียนหลักสูตรรักษาดินแดน

คำตอบ ติดต่อสอบถามและดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้ที่อาจารย์ผู้ฝึกสอนหลักสูตรรักษาดินแดนถ้าทางโรงเรียนส่งหลักฐานไปที่กรมรักษาดินแดนแล้วก็ไปติดต่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่นั้น


คำถาม คนที่ผ่านการเรียนหลักสูตรรักษาดินแดนมาแล้วต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารหรือไม่

คำตอบ คนที่ผ่านการเรียนหลักสูตรรักษาดินแดนมาต้องเข้ารับการลงบัญชีและปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้ารับเกณฑ์ทหารทุกขั้นตอนแต่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจับสลากใบดำใบแดง


คำถาม คนพิการ ทุพพลภาพ ต้องเข้ารับการคัดเลือกเกณฑ์ทหารหรือไม่

คำตอบ ต้องไปแสดงตนขอลงบัญชีทหารกองเกิน และต้องไปรับหมายเรียก ด้วยแต่ยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองเกิน


คำถาม การเยี่ยมทหารกองเกิน

คำตอบ สามารถเยี่ยมได้ในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดง


คำถาม การเยี่ยมทหารใหม่

คำตอบ ให้สอบถามไปยังกรมทหารนั้นเพื่อตรวจสอบวันเยี่ยมญาติของทหารใหม่


คำถาม การลงบัญชีทหารกองเกินของสามเณรเปรียญ

คำตอบ การลงบัญชีทหารกองเกินของสามเณรเปรียญ นายอำเภอท้องที่ (สัสดีอำเภอ) จะไปจัดทำที่วัดหรือสำนักสงฆ์โดยให้กรอกข้อความในใบแสดงตนฯ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้องจึงรับลงบัญชี


คำถาม ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหาร มีความผิดหรือไม่

คำตอบ มีความผิด ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ


คำถาม สด.9 สูญหาย

คำตอบ แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ นำใบแจ้งความไปยื่นต่อที่สัสดีอำเภอเพื่อขอคัดสำเนา สด.9 เสียค่าธรรมเนียม 1 บาท


คำถาม สด.8 สูญหาย

คำตอบ แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ นำใบแจ้งความไปยื่นต่อที่สัสดีอำเภอเพื่อขอคัดสำเนา สด.8

 • เสียค่าธรรมเนียม 1 บาท (ขอใบแทนได้ที่สำนัก)

คำถาม สด.43 สูญหาย

คำตอบ แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ นำใบแจ้งความไปยื่นต่อที่สัสดีอำเภอเพื่อให้ทางสัสดีอำเภอหาข้อมูลเดิมให้และจะทำหนังสือเพื่อให้ไปยื่นกับทางสัสดีจังหวัด

 • ไม่เสียค่าธรรมเนียม

คำถาม เป็นโรคยักษ์(โรคที่มีร่างกายสูงใหญ่ผิดปกติ) มีความสูง 195 ซม.ต้องเกณฑ์ทหารหรือไม่

คำตอบ ต้องไปรับการคัดเลือกตามปกติ เจ้าพนักงานจะพิจารณาเป็นกรณีไป การพิจารณาต้องนำเอาส่วนสูง ส่วนหนา และอายุมาคำนวณ


คำถาม เป็นโรคเนื้องอกในสมอง และผ่าตัดแล้ว ต้องเกณฑ์ทหารหรือไม่

คำตอบ ต้องไปรับการคัดเลือกตามปกติ นำใบรับรองแพทย์พร้อมทั้งนำผลบันทึกการรักษา ก่อนการคัดเลือกประมาณ 6 เดือน จาก รพ.พระมงกุฎเกล้า ไปแสดงให้ เจ้าพนักงานตรวจสอบ.


คำถาม อายุความการหนีทหาร ขณะปฏิบัติหน้าที่

คำตอบ 10 ปี ในยามปกติ และ 15ปี ในยามประกาศใช้กฎอัยการศึก แต่โทษหนีทหารระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ต้องอยู่ในดุลพินิจของเจ้าพนักงานว่าหนีไปไหน


คำถาม เมื่อเข้าเป็นทหารกองประจำการจะต้องทำการย้ายทะเบียนบ้านเข้าค่ายทหารหรือไม่

คำตอบ ไม่ต้อง ชื่อของทหารจะเข้าไปอยู่ในค่ายทหารที่ประจำการอยู่โดยอัตโนมัติ


คำถาม เมื่อปลดประจำการแล้วต้องทำการย้ายชื่อออกจากค่ายทหารหรือไม่

คำตอบ ไม่ต้อง ชื่อของทหารจะเข้าไปอยู่ในค่ายทหารที่ประจำการอยู่โดยอัตโนมัติ


คำถาม ความหมายของ สด. ต่าง ฯ

คำตอบ

 • สด.1 หมายถึง บัญชีทหารกองเกิน
 • สด.2 หมายถึง บัญชีรายชื่อคนที่ลงบัญชีทหารกองเกิน
 • สด 3 หมายถึง ทะเบียนทหารกองประจำการ
 • สด.4 หมายถึง ใบสำคัญสำหรับคนจำพวกที่ 3
 • สด.5 หมายถึง ใบสำคัญสำหรับคนจำพวกที่ 4
 • สด.6 หมายถึง ใบสำคัญสำหรับคนพิการและทุพพลภาพหรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้
 • สด.7 หมายถึง หางว่าวนำปลดออกจากกองประจำการ
 • สด.8 หมายถึง หนังสือสำคัญของสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1
 • สด.9 หมายถึง ใบสำคัญทหารกองเกิน
 • สด.10 หมายถึง ใบรับแจ้ง
 • สด.11 หมายถึง บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนประเภทที่ 1
 • สด.16 หมายถึง บัญชีเรียกทหารองเกินเข้ากองประจำการ
 • สด.20 หมายถึง ลงบัญชียกเว้นหรือผ่อนผัน
 • สด.21 หมายถึง บัญชีจำนวนทหารกองหนุนประเภทที่ 1
 • สด.22 หมายถึง บัญชีจำนวนทหารกองเกิน
 • สด.23 หมายถึง บัญชีจำนวนทหารกองหนุนประเภทที่ 1
 • สด.26 หมายถึง บัญชีรายชื่อทหารกองประจำการและทหารกองหนุนประเภทที่ 1
 • สด.27 หมายถึง บัญชีรายชื่อทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ 2
 • สด.35 หมายถึง หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
 • สด.36 หมายถึง ใบสำคัญยกเว้น
 • สด.37 หมายถึง ใบสำคัญยกเว้นครู
 • สด.40 หมายถึง หมายนัดเข้ารับราชการทหาร
 • สด.41 หมายถึง หนังสือผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (กรณีนักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ)
 • สด.43 หมายถึง ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (ประเภทผ่อนผัน) กรณีนักเรียน นักศึกษา ศึกษาภายในประเทศ
 • สด.43 หมายถึง ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ(ใบผ่านเกณฑ์)
 • สด.44 หมายถึง ใบแสดงเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน
 • สด.45 หมายถึง บัญชีรายชื่อ