logotype
ถามตอบ อาวุธปืน

คำถาม กรณี ตำรวจ ซึ่งมี ป.4 เหมือนกันกับประชาชน ขอบเขตการใช้อาวุธปืนของตำรวจกับประชาชน ต่างกันหรือไม่

คำตอบ ต่างกัน

 • ประชาชน ไม่สามารถพกพาไปยังที่สาธารณะได้  เก็บไว้ป้องกันตนเองที่บ้านเท่านั้น
 • ตำรวจ - สามารถพกพาไปยังที่สาธารณะได้ ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย หากอยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน

คำถาม การโอนอาวุธปืน กรณี มรดก

คำตอบ ขั้นตอนมีดังนี้

 1. ทายาทไปให้ปากคำ กับทาง จนท. ที่ที่ว่าการอำเภอ ว่าต้องการสละมรดกให้กับใคร
 2. คนที่ได้รับมรดก ไปยังคำร้อง ป.1 ณ ที่ว่าการอำเภอ ที่มีชื่ออยู่
 3. เจ้าหน้าที่พิจารณาผ่านเกณฑ์ ก็นำใบ ป. 3+ ป.4 ของผู้เสียชีวิต + อาวุธปืน ไปยื่นที่ที่ว่าการอำเภอ
 4. เจ้าหน้าที่ยึดใบ ป.4 เดิม ออกใบ ป. 4 ใหม่ให้กับทายาท

คำถาม ขั้นตอนการขอรับบุตรบุญธรรม

คำตอบ

 1. ยื่นคำร้อง ณ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม / พมจ.
 2. เมื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณา เจ้าหน้าที่จะให้ทดลองเลี้ยงเด็ก 6 เดือน
 3. ระหว่างนั้นจะมีการตรวจสอบเป็นระยะ
 4. ครบกำหนด ทางเจ้าหน้าที่ออกเอกสาร หนังสืออนุมัติให้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ให้
 5. นำหนังสือ นั้น ไปจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ที่ที่ว่าการอำเภอ / สนง.เขต

คำถาม ชื่ออยู่ต่างจังหวัด ตัวอยู่กรุงเทพฯ จะต้องยื่นคำขอมีอาวุธปืน ป.4 ได้ที่ใด   / เมื่อได้ใบ ป.4 แล้ว ปืนสามารถอยู่ที่กรุงเทพฯ ได้หรือไม่

คำตอบ ชื่อ อยู่ อำเภอ ไหน ยื่นคำร้องที่ อำเภอนั้น  / เมื่อได้ ป.4 แล้ว ไม่สามารถนำมาอาวุธปืนมาที่กรุงเทพฯ นอกจากจะมีการย้ายทะเบียนปืน


คำถาม ต้องการย้ายทะเบียนปืน ทำยังไง

คำตอบ

 • การแจ้งย้ายออก
  • ยื่นคำขอ (ป. 1) พร้อมใบอนุญาต (ป.4) และสำเนาทะเบียนบ้าน
  • เรียกอาวุธปืนมาตรวจสอบ
  • บันทึกการแจ้งย้ายในใบอนุญาต (ป.4)
  • บันทึกในทะเบียนอาวุธปืนประจำตำบล
 • การแจ้งย้ายเข้า
  • ปฏิบัติทำนองเดียวกับแจ้งย้ายออก

คำถาม พ่อตาย ต้องการโอนอาวุธปืนทำอย่างไร

คำตอบ โอนแบบ มรดก


คำถาม การโอนอาวุธปืน กรณี ไม่ต้องการได้ แต่ต้องการขายต่อ

คำตอบ แจ้งกับทางสำนักทะเบียน เพื่อต้องการขายทอดตลาด หลังจากนั้น ยื่นเรื่อง สนง.บังคับคดี ประจำจังหวัด


คำถาม ขั้นตอนการโอนอาวุธปืน

คำตอบ กรณีโอนอาวุธ จากบุคคลอื่น

 1. ผู้ขอยื่นคำร้อง ณ สำนักทะเบียนที่มีชื่ออยู่
 2. จนท.พิจารณาผ่านคุณสมบัติผ่าน ไปรับใบ ป.3
 3. นำใบ ป.3 + ผู้โอน + ป.4 เดิม + อาวุธปืน ติดต่อ สน.ทะเบียน เพื่อขอรับใบ ป.4

คำถาม การซื้ออาวุธปืน ระหว่างมีการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน

คำตอบ ได้ ยกเว้น มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551


คำถาม หนังสือรับรองความประพฤติ ที่หัวหน้างานรับรองมีแบบฟอร์มหรือไม่ (การยื่นขออาวุธปืน)

คำตอบ ไม่มี  / สามารถเขียนขึ้นมาเองได้


คำถาม ต้องการรับจำนำปืนจากบุคคลอื่นๆ ต้องขออนุญาตหรือไม่

คำตอบ ไม่มีการขออนุญาตรับจำนำปืน  เนื่องอาวุธปืนแต่ละกระบอกจะต้องมีการขอใบอนุญาตให้มีและใช้ (ป.4) ส่วนบุคคล ฉะนั้น หากไปอยู่ในที่ที่ไม่ได้ขออนุญาตฯ เจ้าหน้าที่ตรวจพบจะเป็น "ปืนผิดมือ"  ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถเปรียบเทียบปรับ กรณี ไม่มีใบอนุญาต ได้


สอบถาม บทกำหนดโทษ การพกพาระเบิดมือในที่ชุมชนโดยไม่มีใบอนุญาต

คำตอบ แนะนำ พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490>หมวด 6 บทกำหนดโทษ>มาตรา 78>มาตรา 80