logotype
โครงการบัตรส่วนลดราคา NGV

ความเป็นมาของโครงการ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเปลี่ยนบัตรเครดิตพลังงานเอ็นจีวี เป็นบัตรส่วนลดราคาเอ็นจีวี ผู้ถือบัตรเครดิตพลังงาน NGV สามารถเปลี่ยนเป็นบัตรส่วนลดราคาเอ็นจีวี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตัวอย่างบัตรส่วนลด

เอกสารและหลักฐาน

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบขับขี่สาธารณะ
 • บัตรประจำตัวผู้ขับรถ (ใบแสดงด้านหน้ารถ/ บัตรเหลือง) พร้อมสำเนาเอกสารทุกฉบับ
 • บัตรเครดิตพลังงานเอ็นจีวี ท่านที่ดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วน จะได้รับบัตรส่วนลดราคาเอ็นจีวี เพื่อใช้รับสิทธิ์เหมือนเดิมต่อไป

สถานที่ทำบัตร

 • สถานีบริการปั๊มน้ำมัน ปตท.ถนนสุขุมวิท 62/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. โทร. 023114443 (แห่งเดียวในประเทศไทย)
 • เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-15.30 น.

ขั้นตอนการใช้บัตรส่วนลดราคา NGV ที่สถานีบริการ NGV

 • ผู้ถือบัตรฯ ต้องแสดงบัตรส่วนลดราคาฯ และมอบให้พนักงานเติมก๊าซที่สถานีบริการ NGV ที่ร่วมโครงการ
 • พนักงานเติมก๊าซฯ ใช้บัตรรูดที่ระบบคอมพิวเตอร์ (POS) เพื่อเปิดระบบจ่ายก๊าซตรวจสอบสิทธิ์และโควตาส่วนลดราคา ฯ ก่อนทำการเติมก๊าซ
 • เมื่อเติมก๊าซเสร็จ ระบบฯ จะคำนวณจำนวนเงินค่าก๊าซให้กับผู้ถือบัตร
  • กรณีมีโควตาวงเงินเพียงพอ ผู้ถือบัตรชำระค่าก๊าซฯในราคาฯที่ได้รับส่วนลดแล้ว
  • หากวงเงินส่วนลดฯ ครบโควตาแล้ว ผู้ถือบัตรฯ ต้องชำระค่าก๊าซฯ ในราคาปกติ

อัตราค่าธรรมเนียมของบัตรส่วนลดราคา NGV

 • ค่าธรรมเนียมบัตรฯ (ปีแรก) ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมทำบัตรฯ ใหม่ (กรณีบัตรฯสูญหาย) 100 บาท / บัตร
 • ค่าธรรมเนียมบัตร (ปีที่ 2 เป็นต้นไป ในกรณีภาครัฐมีการขยายอายุของโครงการ) 100 บาท / ปี/ บัตร

ข้อปฏิบัติเมื่อบัตรสูญหาย

 • ผู้ถือบัตรฯ จะต้องแจ้งความ / บันทึกรายงานประจำวันรับแจ้งเอกสารหายที่สถานีตำรวจ
 • ดำเนินการโทรแจ้งอายัดบัตรฯ กับ PTT Contact Center โทร. 1365
 • ผู้ถือบัตรฯ ต้องนำหลักฐานเสมือนทำบัตรฯ ใหม่ และใบแจ้งความมายื่นขอทำบัตรฯ ใหม่ ณ จุดทำบัตร (ดูหัวข้อ สถานที่ทำบัตร )
 • ผู้ถือบัตรฯ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมทำบัตรใหม่ (สำหรับกรณีบัตรสูญหาย)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กระทรวงพลังงาน

ที่มา : http://www.pttplc.com/th/Products-Services/Consumer/For-Vehicle/NGV/Other-Services/Pages/energy-card.aspx