logotype
ควบห้างหุ้นส่วน
Sunday, 25 December 2011 12:20

คำขอ

แบบ หส.1

หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ หส.1)

รายการจดทะเบียน

  • แบบ หส.2
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลใช้เฉพาะหน้า 1 และหน้า 3
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใช้ทั้ง 3 หน้า

เอกสารประกอบรายการจดทะเบียน

แบบ ว.

เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

  1. แบบจองชื่อนิติบุคคล (ใช้เฉพาะกรณีตั้งชื่อห้างหุ้นส่วนขึ้นใหม่)
  2. แบบ สสช.1 จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
  4. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
  5. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

- เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ครั้งละ 500 บาท
- อัตราค่าธรรมเนียมกรณียื่นคําขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ครั้งละ 700 บาท
- อัตราค่าธรรมเนียมแบบคงที่ (Flat Rate) ครั้งละ 1,000 บาท

ขั้นตอนดำเนินการ

-

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่มา : https://www.dbd.go.th/index.php

Last update : 4 March 2562

Last Updated on Monday, 04 March 2019 10:12