logotype
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
Wednesday, 02 May 2018 10:38

บทความปี 2561

ชื่อบทความ คำนำ
อยากรู้ แต่ไม่อยากเข้าไปอยู่ เมื่อพูดถึงกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการแล้ว เรารู้ว่าให้สิทธิประชาชนในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐได้ แม้แต่เรื่องอย่างนี้ที่หลาย ๆ คนอาจเข้าใจว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยแต่ก็ขอได้ครับ
ให้ผมไปขายที่ไหน ขอพูดถึงเรื่องสัญญาเช่าบ้างครับ เพราะเร็ว ๆ นี้มีเรื่องผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อนจากราคาอาหารและเครื่องดื่มที่ซื้อในสนามบินมีราคาแพงสุด ๆ สัญญานั้นสาระเป็นอย่างไร เปิดเผยให้ดูและตรวจสอบได้หรือไม่
ขอแบบหนึ่ง สร้างแบบหนึ่ง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เห็นว่าเป็นการกระท าที่น่าจะละเมิดกฎหมาย หรืออาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น จึงร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารคุ้มครองสิทธิของตนเอง และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด ขอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสักเรื่องเถอะครับ เพราะพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกมาใช้แล้ว การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องนี้ยังคงเปิดเผยเหมือนเดิมครับ
บ้านผมเดือดร้อน เรื่องนี้เป็นเรื่องใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และปกป้องชุมชนของตนเอง ครบเลยครับ
จัดแล้วได้อะไร เรื่องที่หน่วยงานของรัฐจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของตนเองหรือหน่วยงานท้องถิ่นจัดให้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชน เมื่อมีผู้ขอข้อมูลข่าวสาร เราจะเปิดเผยอะไรได้บ้าง ดูเรื่องนี้ครับแล้วตอนท้ายผมมีอะไรจะบอกครับ
หนูกินไม่อิ่ม การทุจริตในบ้านเรามีหลายเรื่องครับที่ถูกเปิดเผยโดยบุคคลภายนอกที่สังเกตเห็นความผิดปกติ เช่น มีคลิปให้เด็กอนุบาลรับประทานขนมจีนคลุกกับน้ำปลา หรือแกงส้ม เด็กรับประทานไม่ได้ก็ต้องไปซื้อขนมหรืออาหารที่ทำขาย แต่ผู้ที่ถูกร้องเรียนก็ยังมีโอกาสขอสำเนาข้อมูลข่าวสารไปพิสูจน์ตัวเอง
หาคนรับผิดชอบ เรื่องนี้เป็นกรณีรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดอุบัติเหตุบนถนนกับรถของประชาชน หน่วยงานของรัฐจะใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้หรือไม่ เรื่องนี้อ่านสนุกและได้ความรู้ครับ
เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานผู้ครอบครองข้อมูลข่าวสารนั้นครับ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพียงแต่พิจารณาว่าเปิดเผยได้หรือไม่ เดี๋ยวท่านจะเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าคณะกรรมการวินิจฉัย ฯ เป็นผู้ส่งเอกสารให้ผู้ขอ
ขอผมพูดบ้าง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน และช่วยกันดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ
ประกอบกิจการ ในส่วนของผู้ประกอบการก็ต้องการชี้แจง เรื่องลักษณะนี้เกิดขึ้นในหลาย ๆ จังหวัดครับ
อย่างนี้ก็มีด้วย
เรื่องนี้น่าศึกษาครับ ทั้งความเป็นมาและมุมมอง ตอนเแรกดูเหมือนหน่วยงานกำชับแน่นหนาว่าไม่ให้เปิดเผยเอกสาร แต่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท่านมองว่าอย่างไร
ขอตรวจสอบหน่อยครับ  เป็นเรื่องที่ชาวบ้านในหมู่บ้านมีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย เมื่อได้ตัวแทนแล้วก็ขอตรวจสอบคุณบัติเบื้องต้นกันก่อน ก็เชื่อว่าเมื่อได้รับเลือกเป็นตัวแทนหมู่บ้านแล้ว ชาวบ้านคงติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ถูกพระร้องเรียนค่ะ  เคยมีแต่ข่าวบ่อยๆ ทางสื่อว่า พระถูกชาวบ้านร้องเรียน บางแห่งถึงขึ้นนิมนต์ไปอยู่วัดอื่น เรื่องนี้ข้าราชการสาวถูกพระร้องเรียนบ้าง ด้วยเรื่องอะไร กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ไปเกี่ยวอย่างไร ไปอ่านกันครับ
แค่ซ่อมรถ ผิดตรงไหน เรื่องนี้ ผู้อุทธรณ์ส่งรถของราชการไปซ่อมตรวจสภาพ เพียงแต่เปลี่ยนจากร้านหนึ่งเป็นอีกบริษัทหนึ่ง ถึงขั้นถูกฟ้องดำเนินคดีอาญา จึงขอสำเนาเอกสารไปเตรียมสู้คดี
ช่วยเหลือกันนี่นา เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิขอสำเนาเอกสารเพื่อไปพิศูนจ์สิทธิความเป็นเจ้าของบ้านได้อีกเรื่องหนึ่งครับ หรือเป็นเอกสารอื่นก็พอใช้เทียบเคียงเป็นแนวได้
ขอมากไปหรือเปล่า
วันนี้ให้อ่านเรื่องง่ายๆ ครับ แต่เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงาน และให้สิทธิประชาชนได้รู้ข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก
ดูอย่างเดียวนะ เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับ นอกจากการเปิดเผยทั้งหมด หรือไม่เปิดเผยแล้ว กรรมการวินิจฉัย ฯ ให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิทำอะไรได้อีก สำหรับข้อมูข่าวสารลักษณะนี้
อยากรู้ว่ามีกี่คน บุคคลภายนอกที่เป็นประชาชนทั่วไป ก็ขอข้อมูลข่าวสารที่เป็นของราชการได้ครับ และเมื่อเราได้อ่านเรื่องนี้แล้ว ก็อาจสงสัยว่าขอไปทำไม แต่ประเด็นที่เสนอคือ ขอได้ครับ
ก็หนูป่วย จะให้ทำอย่างไร เรื่องนี้เจ้าของเรื่องป่วย เข้ารักษาตัวตามคำแนะนำของแพทย์ แล้วไม่ได้ขึ้นเงินเดือน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวข้องอย่างไร เชิญอ่านครับ
ฉันยังไม่อนุญาต เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิขอสำเนาเอกสารเพื่อไปพิสูจน์สิทธิความเป็นเจ้าของบ้านได้ หรือเป็นเอกสารอื่นก็อาจพอใช้เทียบเคียงเป็นแนวทางได้
จัดใหม่แต่แพงกว่า มีเรื่องการจัดจ้างในสนามบินมาฝากครับ หลังจากเร็ว ๆ นี้มีประเด็นอาหาร น้ำดื่มราคาแพง คราวนี้เป็นเรื่องที่จอดรถครับ
ขออนุญาตจริงหรือเปล่า การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน นอกจากความรู้ความสามารถแล้ว ต้องมีหลักธรรมภิบาลด้วย เพราะหลายครั้งที่เกิดขึ้นก็มีทั้งเด็กนักเรียน หรือผู้ปกครอง รวมตัวกันประท้วงผู้บริหาร ครั้งนี้พอถูกชุมนุมเรียกร้อง กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารมีส่วนอย่างไร ไปดูกันครับ
ไม่อนุญาต แต่ก็เปิดเผยได้ เคยทราบเหมือนกันครับว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีทรัพย์สินของตนเองที่นำรายได้เข้าหน่วยงานเพื่อไปใช้บริหารท้องถิ่น แล้วถ้าทรัพย์สินนั้นเกิดการพิพาทกันผู้เกี่ยวข้องจะขอรายละเอียดก่อนจะประนีประนอมกันได้อย่างไร
ไปพิสูจน์กันเอง ช่วงนี้ก็มีข่าวทำร้ายเด็กมากเหมือนกัน อยากให้อ่านไว้เป็นความรู้ประกอบการติดตามข่าวว่าแต่ละเรื่องจะจบเหมือนกันหรือไม่ เป็นอย่างไรจะเล่าให้ฟังครับ
ต้องมาแบบโปร่งใส เร็ว ๆ นี้มีข่าวบริษัทเอกชนไม่รับเด็กที่จบจากมหาวิทยาลัยของรัฐบางแห่ง ซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเพราะคุณภาพทางวิชาการ หรือตัวเด็กเองแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้บริหารการศึกษาต้องให้ความสนใจมาก ๆ ครับ 

บทความปี 2559 - 2560

ชื่อบทความ คำนำ
จะเก็บไว้ใช้อีก การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไม่ได้หมายถึงการให้สำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาเท่านั้นครับ แต่อาจเปิดเผยโดยให้ตรวจดูแต่ไม่ให้สำเนาก็มี ขึ้นอยู่กับเหตุผลอะไร ไปดู
หนูเป็นปกตินะคะ เรื่องนี้อ่านแล้วเข้าใจเลยครับว่า คนเดือดเนื้อร้อนใจใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ คุ้มครองสิทธิของตนเองได้อย่างไร เหมือนดูละครครับ แต่เป็นเรื่องจริง
ไม่ถูกต้อง เราไม่เอา เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องวินิจฉัยหรือหารืออะไรครับ แต่เป็นเรื่องที่น้องๆ หรืออีกหลายท่านอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนนิดหน่อยเกี่ยวกับการใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสาร เปลี่ยนแนวเปลี่ยนอารมณ์จากเดิม แต่ยังคงสาระที่เป็นประโยชน์เหมือนเดิม เป็นอย่างไรจะเล่าให้ฟังครับ
ไม่ใช่อย่างนี้ครับ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องวินิจฉัยหรือหารืออะไรครับ แต่เป็นเรื่องที่น้องๆ หรืออีกหลายท่านอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนนิดหน่อยเกี่ยวกับการใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสาร เปลี่ยนแนวเปลี่ยนอารมณ์จากเดิม แต่ยังคงสาระที่เป็นประโยชน์เหมือนเดิม เป็นอย่างไรจะเล่าให้ฟังครับ
ทำดีมากครับ การใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น ไม่ใช่เพียงกรณีหน่วยงานปฏิเสธตรงๆ ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ตามคำขอเท่านั้น แต่มีอีกกรณีหนึ่งที่อุทธรณ์ได้ ดูเรื่องนี้ครับ
อยากไปเที่ยวอีกไหม เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วครับ ยกคณะกันไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจการสภา แต่มีภาพมีหลักฐานว่าไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเป็นของแถมด้วย สื่อมวลชนจึงขอสำเนาหลักฐานโครงการ เสียชื่อเชียวครับ เงินภาษีประชาชนครับ ใช้แบบคุ้มค่าหน่อย
เข้าเกียร์ไม่ได้ ขอพูดถึงการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนงบประมาณของกองทัพอีกครั้งครับ เพราะเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องที่ต้องจัดให้ประชาชนได้รู้ และเดี๋ยวนี้กองทัพก็ยินดีเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะได้ทราบมากขึ้น
ทำไมตัดสิทธิผม ครั้งที่แล้วได้พูดถึงเรื่องชาวบ้านเข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน ครั้งนี้ขอพูดถึงเรื่องสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน แล้วเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างไร ที่พูดถึงบ่อยเพราะใกล้ตัวชาวบ้าน และผู้นำชุมชน
เปิดหมดครับ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งครับ เกิดจากการนับเวลาการดำรงตำแหน่งผิดพลาด ซึ่งอาจมีหน่วยงานอื่นอีก งานการเจ้าหน้าที่ก็ลองตรวจสอบดูกันครับ
ผมเสียเท่าคนอื่นไหม ก็เป็นเรื่องของความข้องใจสงสัยว่า ธุรกิจแบบเดียวกัน คล้ายกัน ถูกเรียกเก็บภาษีเท่ากัน หรือไม่ ถ้าเท่ากันด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันก็ไม่ได้ว่าอะไร
บริษัทกำจัดหนี้ เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวครับสำหรับเรื่องที่ไปกู้เงินเขามาแล้ว ถูกติดตามทวงหนี้แบบดุ ๆ จนหน่วยงานของรัฐต้องเข้าไปดูว่าขอบเขตการทวงหนี้ของคุณมีได้แค่ไหน ต้องใช้รูปแบบใด และข้อมูลองค์กรบริษัททวงหนี้ประชาชนทั่วไปจะรู้ได้หรือไม่ อ่านเรื่องนี้ครับ
ผมทำถูกต้องแล้วครับ เรื่องนี้ใครที่ได้รับคำสั่งให้เป็นกรรมการในเรื่องใดก็ตาม ท่านต้องศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการที่มีในเรื่องนั้นให้รอบคอบ ครบถ้วนนะครับ
อยากไป แต่ไม่ได้ไป เรื่องการโยกย้ายของข้าราชการในเดือนนี้ก็คงจบลงตัวไปแล้ว แต่ก็มีบางท่านที่ไม่ได้อย่างที่คิด เมื่อผลออกมาก็เลยอยากทราบว่าขอไปแล้วไม่ได้ไป เป็นเพราะเหตุใด
ทำเอาตกใจ เกือบได้เรื่องแล้วไง อยู่ดี ๆ มีคนไปแจ้งเบาะแสว่าสาวคนนี้ค้ายาเสพติด มีของกลางเป็นเงินแต่ไม่มีหลักฐานเป็นยาเสพติด กว่าจะจบเรื่องได้ สะเทือนไต
จะเปิดเผยข้อมูลในใบอนุญาตได้เพียงใด หน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่หน่วยงานหรือผู้ประกอบการต่างๆ จะสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในใบอนุญาตได้หรือไม่เพียงใด หากมีผู้ขอให้หน่วยงานรัฐซึ่งครอบครองหรือควบคุมดูแลใบอนุญาตนั้นเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ผมไม่ได้รายงานเท็จนะ การขอสำเนาเอกสาร กับการขอให้ลบหรือแก้ไขข้อความในเอกสารหนังสือที่หน่วยงานทำขึ้นเป็นคนละเรื่องกันครับ มาดูกันว่าข้อความที่ขอให้ลบออกนั้น เป็นข้อมูลข่าวสารหรือไม่
สามีแอบไปกู้เงิน หน่วนงานของรัฐจำนวนมากทุกกระทรวง กรม ทุกอาชีพ มีสหกรณ์ออมทรัพย์ของตนเองเพื่อเป็นช่องทางการออมเงิน และจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในนั้น และบุคลากรก์เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้น มีบางแห่งที่จ้างพนักงานเฉพาะ แล้วอย่างนี้สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นหน่วยงานของรัฐหรือไม่
กล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุ ช่วยได้นะ -
ไม่มี ไม่เชื่อ ไม่จบ การขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ หากหน่วยงานปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร แต่ผู้ขอไม่เชื่อจะทำอย่างไร?? พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีทางออกให้ค่ะ
ใครกล่าวหาฉัน การสอบสวนวินัยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีการขอข้อมูลข่าวสารกันบ่อยครั้ง เนื่องจากผู้ถูกสอบสวนย่อมอยากรู้รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบสวนตนเอง ในเรื่องนี้หน่วยงานจะพิจารณาการเปิดเผยอย่างไร โดยเฉพาะชื่อผู้กล่าวหาและชื่อพยานในสำนวนการสอบสวน จะเปิดเผยได้หรือไม่
เงินกองทุนของหน่วยงาน ก็เปิดเผยได้ครับ การบริหารเงินไม่ใช่เรื่องง่ายครับ โดยเฉพาะเงินที่ไม่ใช่เงินส่วนตัว แต่ถ้าบริหารอย่างถูกต้องตามระเบียบ มีความโปร่งใส่พร้อมให้ร่วมตรวจสอบได้ ก็จะเป็นประโยชน์หลายฝ่ายครับ
ขอเลข 13 หลักเพราะจะตามไปยึดเงินได้ไหม คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารยังมีอีกหน้าที่หนึ่งในการตอบข้อหารือกรณีที่หน่วยงานของรัฐ มีหนังสือไปหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ด้วยเรื่องนี้น่าสนใจ ว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งปกติจะได้รับความคุ้มครอง แต่กรณีนี้สามารถเปิดเผยได้เมื่ออ่านแล้วหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่ครอบครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอยู่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้ครับ
ขอตรวจสอบความโปร่งใส การบริหารงาน คน งบประมาณ ทุกองค์กรต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา และพร้อมรับการตรวจสอบ
อยากรู้ นายกไปไหน กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับคำขอข้อมูลข่าวสารแล้วเห็นว่า เอกสารที่ขอนั้นกองพะเนินเทินทึกเป็นเอกสารย้อนหลังไปหลายปี เท่านี้ยังไม่พอ บางเรื่องก็ไม่มีในความครอบครองอีก เอาไงดี จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร จะหาวิธีการปฏิเสธได้หรือไม่ อย่างไร
ขอให้ตำรวจรื้อฟื้นคดี เรื่องวันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวครับ ผู้บริสุทธิ์เฉียดคุกเฉียดตารางกันเลยทีเดียว แต่คนร้ายอาจรอดตัวแล้วพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เข้าไปเกี่ยวด้วยอย่างไร
ความคุ้มครอง ของชาวคอนโด ใครซื้อคอนโด อาคารชุดอยู่อาศัย อ่านเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เลยครับ จะได้ทราบว่าผู้ซื้อจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างไรบ้าง
คุยกันดีๆก็น่าจะได้ (ข้อมูล) กฎหมายข้อมูลข่าวสารเป็นกฎหมายหนึ่งที่ใช้ตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ โดยการขอข้อมูลข่าวสารเพื่อการตรวจสอบ แต่บางครั้งด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของบุคคลบางกลุ่มก็อาจใช้อำนาจที่ตนมีขอข้อมูลได้เลย หากคุยกันแล้วไม่ได้เรื่องสุดท้ายกฎหมายข้อมูลข่าวสารก็ช่วยได้ค่ะ
เงินค่าปรับไปอยู่ที่ไหน คนใช้รถใช้ถนนเคยอยากรู้และสงสัยเหมือนผู้อุทธรณ์รายนี้หรือไม่ หรือพอถูกล็อคล้อ เสียค่าปรับแล้วก็หงุดหงิด ไม่สนใจอะไรอีกแล้ว อ่านเรื่องนี้ให้จบเป็นความรู้ครับ
อยากรู้ชื่อคนที่ขับไล่ผม เท่าที่ผมทราบ ตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ไม่มีวาระหรือเกษียร์อายุครับ แต่หากบริการไม่ดี ผู้คนในชุมชนไม่ต้องการให้อยู่ ก็มีกระบวนการถอดถอนครับ ทีนี้ ผู้ถอดถอนจะได้รับความคุ้มครองจากราชการอย่างไร และผู้ถูกถอนอยากทราบว่าใครบ้างที่ไม่พอใจการทำงานของต้นเอง เขาจะทำอะไรได้บ้าง
ไม่ให้ เพราะจะเอาไปร้องเรียน ตอนนี้ก็ผ่านปีงบประมาณมาได้ 4 เดือน เข้าไตรมาสที่ 2 ส่วนราชการต้องเริ่มใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะเรื่องโครงการจัดซื้อจัดจ้าง สัมมนาดูงานต่างๆ ต้องโปร่งใสครับ
ศูนย์การค้าขนาดเล็ก แต่ปัญหาไม่เล็ก -
ขอเอกสารการไปราชการ ถ้าผมถูกแจ้งข้อหามีความผิด ตั้งกรรมการสอบสวน กรรมการให้หาหลักฐานไปยืนยันประกอบคำชี้แจ้ง แต่หน่วยงานผู้ครอบครองและตั้งกรรมการสอบสวนผมไม่ให้เอกสาร ผมจะมีช่องทางใดบ้างครับ
ขอมากเกินไปหรือเปล่า วันนี้ให้อ่านเรื่องง่ายๆ ครับ แต่เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงาน และให้สิทธิประชาชนได้รู้ข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก
ผมสาหัส แต่หมอบอกบาดเจ็บ ผู้เสียหายรายนี้ถูกทำร้ายร่างกายครับ ไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่ปรากฎว่าคุณหมอลงความเห็นจากหนักเป็นเบาก็เลยใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ขอแก้ไขความเห็นแพทย์ ดูกันครับว่าจะขอแก้ไขด้ไหม
อยากรู้ว่าเก็บเท่ากันหรือเปล่า ผู้ประกอบธุรกิจหอพัก ห้องพัก ห้องเช่า ทั้งหลายต่างมีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือน เพื่อนำเงินภาษีเหล่านี้กลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แต่รายนี้เกิดสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีปฏิบัติถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรมหรือไม่ และเก็บภาษีเท่ากันหรือเปล่า มาดูเรื่องนี้กันครับ
ตีความผิดไป เราเคยได้ดูข่าวในช่วงระยะเวลาหนึ่งว่า มีการคุมขังผู้ที่มีบทบาททางการเมือง หรือเคลื่อนไหว ทางการเมืองไว้ในเขตทหาร ก็มีผู้ที่อยากรู้จำนวนแขกที่ได้รับเชิญให้ไปปรับทัศนคติในเขตทหารว่ามีจำนวนเท่าใด จึงใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสาร
มือลึกลับไปกดเงินคนตาย หน่วยงานของรัฐขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง โดยขอใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้หรือไม่ครับ อย่าเพิ่งอ่านแต่ลองหาคำตอบเองก่อน
ลูกขอข้อมูลของแม่ ได้ไหมเอ่ย การทำประกันชีวิตเป็นหลักประกันหนึ่งของผู้เอาประกัน และเป็นประโยชน์กับผู้รับประโยชน์แต่หากต้องใช้เอกสารประกอบเพื่อยื่นต่อบริษัทประกันชีวิตแต่ขอไม่ได้ ท่านจะทำอย่างไร
หนีไม่พ้น บุคคลต่างด้าวที่เข้ามาพำนักในประเทศไทยแล้วกระทำความผิด เราสามารถใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ช่วยในการติดตามตัวเขามารับผิดชอบได้
อยากรู้แบบแปลนก่อสร้างอาคาร เวลามีการก่อสร้างอาคาร มักจะส่งผลกระทบต่อที่ดินข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมลภาวะ เสียง หรือทำให้อาคารข้างเคียงทรุด เป็นต้น หากท่านเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างดังกล่าว และอยากตรวจสอบแบบแปลนอาคารที่ก่อสร้างนั้นว่าด าเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
เขาหาว่าผมแบมือใต้โต๊ะ ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีเรื่องอุทธรณ์กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจำนวน 17 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทุกองค์คณะก็พยายามดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด เพื่อที่ผู้อุทธรณ์จะได้ข้อมูลข่าวสารไปใช้ได้ทันเวลา และแน่นอนครับมีเรื่องน่าสนใจมาเสนอให้ได้อ่านกันทุกเดือน คราวนี้ก็เป็นเรื่องถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงิน
สงสัยว่าเพื่อนเรียนเก่ง จบก่อนกำหนด ระยะนี้เป็นช่วงเวลาเด็กมัธยมปลายหาที่เรียนใหม่ในระดับอุดมศึกษา และที่เรียนอยู่แล้วก็เตรียมตัวจบ ซึ่งก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดไว้แต่ถ้าเพื่อนสงสัยว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ละ ?
ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้หรือไม การใช้สิทธิร้องเรียนของประชาชน บางครั้งไม่มีความคืบหน้าหรือไม่ได้รับการแก้ไข สาเหตุหนึ่งอาจมาจากการใช้สิทธิร้องเรียนไม่ถูกต้องตามสิทธิที่มี ร้องเรียนผิดช่องทาง หรือร้องเรียนกับหน่วยงานที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะดำเนินการเรื่องนั้นๆ เป็นต้น ดังกรณีตัวอย่างนี้ค่ะ
ทำไมไม่เลือกผม วันนี้ขอเขียนเรื่องในแนววิชาการของมหาวิทยาลัยบ้างครับ เพราะจะได้เป็นประโยชน์แก่นักวิจัยในมหาวิทยาลัย นักวิจัยของเอกชน และนักวิจัยอิสระ
ฟังเสียงชั้นบ้าง ถึงแม้จะไม่เกี่ยวกับอนาคตของกลุ่มวิชาชีพพยาบาล ว่าจะได้บรรจุเป็นข้าราชการหรือไม่ ที่เป็นข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ แต่เรื่องนี้เป็นสิทธิของเธอตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารครับ
หนูช้าไปหน่อย ขอให้อ่านเรื่องนี้กันครับว่า ถ้าท่านได้รับหนังสือแจ้งปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐที่ท่านขอไป ถ้าท่านคิดว่าต้องหาข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อโต้แย้งคำปฏิเสธเพื่อจะเขียนอุทธรณ์แล้วก็เป็นเหตุให้ล่าช้านั้น จะเป็นอย่างไร
อย่ายอม (ตก) เป็นเหยื่อ อาชีพราชการไม่ว่ายุคใดก็ยังมีคนสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนต่างจังหวัด จะด้วยเหตุผลความมั่นคงมีเกียรติ ศักดิ์ศรี หรืออะไรก็ตาม ถ้ามีวิธีใดที่จะทำให้ลูกหลานได้รับราชการผู้เป็นพ่อแม่ก็พร้อมที่จะทำเพราะคิดว่าคุ้มสุด ๆ เหตุนี้เองจึงมักได้ยินข่าวมีผู้ต้องสูญเสียทรัพย์สินมากมายเพื่อจะได้เข้ารับราชการสุดท้ายนอกจากไม่ได้รับราชการแล้วยังต้องเสียเงินเสียทองและเสียความรู้สึก มีอุทาหรณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะ
ข้อมูลการประกวดราคา เรื่องจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องที่มีกรณีร้องเรียนและอุทธรณ์จำนวนมาก ในบางครั้งหน่วยงานของรัฐอาจไม่แน่ใจในแนวทางการปฏิบัติ เนื่องจากแต่ละเรื่องมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไป เรามาดูกรณีหารือเรื่องนี้กันค่ะ
ผลเป็นอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป! เราคงคุ้นเคยกับสำนวนการแจ้งผลของหน่วยงานของรัฐ เมื่อเรามีหนังสือไปเพื่อดำเนินการเรื่องใดก็แล้วแต่ หากได้รับหนังสือให้ทราบความคืบหน้าก็ไม่พ้นประโยคนี้เลยครับ มาถึง พ.ศ.2559 จะยังคงใช้ประโยคนี้อยู่ได้หรือไม่ มีตัวอย่างครับ
ของผมมี อย. ครับ เรื่องนี้เมื่ออ่านแล้วจะเห็นว่าหน่วยงานของรัฐพยายามจะเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้มากขึ้น ก่อนจะซื้ออะไรไปใช้ของตัวเองหรือใช้ในครอบครัวก็ละเอียดสักนิดนะครับอ่านฉลากให้ดี ในส่วนของผู้ประกอบการก็จะมีความรับผิดชอบในสินค้าผลิตภัณฑ์ของตนเองมากขึ้นด้วย

 


ที่มา http:/www.oic.go.th/INFOCENTER6/ifunc_paging.asp?i=SBFMD%2E447&d=ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ&s=&p=1&g=

Last Updated on Tuesday, 16 October 2018 11:44