logotype
การต่อวีซ่าของแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว (Non L-A)
Saturday, 24 December 2011 16:43

การต่อวีซ่าของแรงงานต่างด้าว

การยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตรา (กรณีบัตรชมพู)

 1. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่ พร้อมสำเนา 1ชุด
 2. แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตราที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมรูปถ่ายขนาด 4x6 ซม. ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีดำ จำนวน 1 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ลาวและกัมพูชาใช้แยกกัน
 3. บัตรขาเข้า และขาออก (ตม.6) ที่กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษครบถ้วนแล้ว
 4. เงินค่าธรรมเนียม 500 บาท
 5. แสดงบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 6. หากไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงาน ( บัตรชมพู) ฉบับจริงได้ ให้แสดง ทร 38/1 พร้อมใบรับคำขอ และ แบบ ตท.15 พร้อมใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมจากกระทรวงแรงงาน
 7. ใบโควตาปีปัจจุบัน และไม่หมดอายุ พร้อมสำเนา 1 ชุด
 8. บัตรประชาชนนายจ้างตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 9. กรณีนายจ้างจดทะเบียนในรูปของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว
 10. หากนายจ้างไม่สามารถมาได้ด้วยตนเองให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลสัญชาติไทยมาดำเนินการแทน แต่นายจ้างต้องลงนามในเอกสารข้อ 6, ข้อ 7 และ ข้อ 8 ด้วยตนเอง

     หมายเหตุ 

 • นายจ้างสามารถพาแรงงานต่างด้าวไปติดต่อขอรับการตรวจลงตราได้ ณ ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาค  ที่อยู่ใกล้เคียงได้
 • สามารถฟังผลการพิจารณาได้ภายในวันที่ยื่นเรื่อง

 


รายการเอกสารประกอบการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว พม่า และกัมพูชา) ที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา

 • เอกสารของคนต่างด้าว
  • หนังสือเดินทาง
  • แบบคำขอ ตม.7 กดดาวน์โหลดแบบคำขอ ตม.7
  • สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรขาออก (ตม.6) (สำเนาทุกหน้าที่มีข้อมูล)
  • สำเนาใบอนุญาตทำงานปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ ( สำเนาใบรับคำขอใบอนุญาตทำงานพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน)
  • สำเนา ทร.38/1 (ต้องรับรองสำเนา)
  • สำเนาใบรับรองแพทย์ ที่ออกจากโรงพยาบาลของรัฐ อายุไม่เกิน 60 วัน (ต้องรับรองสำเนา) 
  • แผนที่หรือสำเนาแสดงที่ทำงานและที่พักของคนต่างด้า
 • เอกสารของนายจ้าง
  • หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (นายจ้างเป็นผู้ลงนามเท่านั้น) 
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
  • สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
  • สำเนาใบโควตาปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องรับรองสำเนา)
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างมาไม่ได้ โดยใช้ตามแบบของ สตม. และติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล

 • เอกสารของคนต่างด้าว  
  • หนังสือเดินทาง
  • แบบคำขอ ตม.7 กดดาวน์โหลดแบบคำขอ ตม.7
  • สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรขาออก (ตม.6) (สำเนาทุกหน้าที่มีข้อมูล)
  • สำเนาใบอนุญาตทำงานปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (สำเนาใบรับคำขอใบอนุญาตทำงานพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน)
  • สำเนา ทร.38/1 (ต้องรับรองสำเนา)
  • สำเนาใบรับรองแพทย์ ที่ออกจากโรงพยาบาลของรัฐ อายุไม่เกิน 60 วัน (ต้องรับรองสำเนา) 
  • แผนที่หรือสำเนาแสดงที่ทำงานและที่พักของคนต่างด้าว
 • เอกสารของนายจ้าง
  • หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (นายจ้างเป็นผู้ลงนามเท่านั้น) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง
  • สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนของนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉบับนายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
  • สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
  • สำเนาใบโควตาปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องรับรองสำเนา)
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างมาไม่ได้ โดยใช้ตามแบบของ สตม. และติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
     ** เอกสารกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล รายการที่ต้องประทับตราบริษัท ได้แก่
             - หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (นายจ้างเป็นผู้ลงนามเท่านั้น) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง
             - สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนของนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉบับนายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน
             - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
             - สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
             - สำเนาใบโควตาปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องรับรองสำเนา)
             - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างมาไม่ได้ โดยใช้ตามแบบของ สตม. และติดอากรแสตมป์ 10 บาท)  

หมายเหตุ : 

 • จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและจัดเรียงเอกสารตามลำดับ ติดต่อรับบริการได้ที่
 • ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาดอนเมือง (สะพานใหม่) 
  • เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
  • เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 • ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาราษฏร์บูรณะ  
  • เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
  • เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 • สามารถยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรล่วงหน้าก่อนวีซ่าหมดอายุได้ 30 วัน

ค่าธรรมเนียม

 • อัตราค่าธรรมเนียม 500 บาท

 


รายการเอกสารการขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม

เอกสารของคนต่างด้าว

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่าย, วีซ่า, ตราเดินทางเข้าครั้งสุดท้าย ฯลฯ)
 • ใบเสร็จรับเงิน ที่ได้จากการยื่นคำขออนุญาตทำงาน(ตท.2) จากสำนักงานจัดหางาน
 • รูปถ่ายขนาด 2 x 4 เซนติเมตร 1 รูป
 • ค่าธรรมเนียม 2000 บาท
 • แผนที่หรือสำเนาแสดงที่ทำงานและที่พักของคนต่างด้าว (ถ้ามี)

เอกสารของนายจ้าง

 • ใบโควตา (ต้องเซ็นรับรองสำเนา) ( ถ้าไม่มี สามารถใช้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนานจ้างแทนก่อนได้ )
 • สำเนาบัตรประชาชน (ต้องเซ็นรับรองสำเนา)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ต้องเซ็นรับรองสำเนา)
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างมาไม่ได้) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ :

 • แบบฟอร์มการยื่นขอ และบัตรขาเข้า สามารถรับได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ยื่นขอ
 • แรงงานต่างด้าวจะได้รับการประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 1 ปี เมื่อครบกำหนดจะต้องเดินทางกลับ

สถานที่ยื่น

 • กทม. :
  • ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาดอนเมือง (สะพานใหม่)
  • ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาราษฏร์บูรณะ  
 • ต่างจังหวัด : สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 


หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Source : www.immigration.go.th

Last update : By Danudet P. 2019-03-06

Last Updated on Wednesday, 06 March 2019 15:09