logotype
การขออนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เอกชน PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 13:46
 

คุณสมบัติของเจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็ก

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 3. ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
 4. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
 5. ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วย โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง

คุณสมบัติของเจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็ก

 • ผู้จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กสามารถเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

คุณสมบัติของผู้ทำการสถานรับเลี้ยงเด็ก

 • มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็ก
 • มีคุณวุฒิทางการศึกษาปฐมวัยหรือจบการศึกษาอย่างต่ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ในกรณีที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาปฐมวัยหรืออนุบาลศึกษา ต้องมีประสบการณ์การอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านการฝึกอบรมการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือจากหน่วยงานอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือหน่วยงานอื่นที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการพิจารณาเห็นสมควร

หมายเหตุ : กรณีเจ้าของและผู้ทำการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน ผู้ทำการต้องได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของเป็นลายลักษณ์อักษร

คุณสมบัติของผู้ทำการสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน

 • หากจัดบริการอุปการะเด็กปฐมวัย ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาปฐมวัยหรือจบการศึกษาอย่างต่ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (และมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับผู้ทำการสถานรับเลี้ยงเด็ก)
 • กรณีจัดบริการอุปการะเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป ต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก
 • ผู้ทำการต้องได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของ(ซึ่งเป็นนิติบุคคล)
คุณสมบัติของพี่เลี้ยงเด็ก
 • ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์
 • มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ต้องผ่านการตรวจสุขภาพก่อนปฏิบัติงาน
 • มีคุณวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และต้องผ่านการฝึกอบรมเรื่องการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก

หมายเหตุ : กรณีรับเลี้ยงเด็กแรกเกิด ต้องมีแพทย์ / พยาบาล ดูแลเป็นประจำ

สถานที่ให้บริการ
 • ส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

เอกสาร / หลักฐานในการประกอบการขอตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก / สถานสงเคราะห์เอกชน

เอกสารบุคคล (เจ้าของ ผู้ทำการและพี่เลี้ยงเด็ก)
 • บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
 • ใบรับรองแพทย์ พร้อมผล X – Ray ปอด
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา / ประกาศนียบัตร / วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม / ใบรับรองการผ่านงานเกี่ยวกับการศึกษาเด็กปฐมวัย พร้อมสำเนา
 • ภาพถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (เฉพาะพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 1 รูป)
เอกสารอาคารสถานที่ (แปลน-ภาพถ่าย)
 • แปลนอาคารภายนอก และภายในอาคาร จำนวน 2 ชุด
 • ภาพถ่ายนอกอาคาร พร้อมสภาพแวดล้อมประกอบด้วย
 • ป้ายชื่อสถานรับเลี้ยงเด็ก / สถานสงเคราะห์เด็ก
 • ภาพด้านหน้า-ด้านข้าง และทางเข้า-ออก ของอาคาร
 • ที่เล่นในร่ม / สนามเด็กเล่น (กรณีที่ตั้งบนพื้นซีเมนต์ต้องมีวัสดุกันกระแทก)
 • ภายในอาคาร พร้อมสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย
 • พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลปัจจุบันและธงชาติไทย
 • ตารางกิจกรรมและตารางอาหารประจำวัน
 • ห้องพัฒนาการเด็กจัดเป็นมุมประสบการณ์ต่างๆ
 • ห้องนอนเด็ก (ติดมุ้งลวด)
 • ห้องรับประทานอาหารพร้อมจัดอุปกรณ์รับประทานอาหาร
 • ที่ดื่มน้ำสำหรับเด็กพร้อมภาชนะ
 • ห้องพยาบาล พร้อมที่นอน ตู้ยาและยาสามัญสำหรับเด็ก
 • เครื่องชั่งน้ำหนัก – ที่วัดส่วนสูง
 • ห้องครัว / ห้องเตรียมอาหารพร้อมติดตั้งเครื่องดับเพลิง
 • ห้องน้ำ – ห้องส้วม สำหรับเด็ก
 • หุ้มเหลี่ยมเสาด้วยวัสดุกันกระแทก
 • ที่กั้นทางขึ้น –ลง บันได (กรณีสูงกว่า 1 ชั้น)

หมายเหตุ :

 • กรณีเจ้าของและผู้ทำการเป็นบุคคลเดียวกัน ใช้เอกสารบุคคล 1 ชุด
 • กรณีเจ้าของและผู้ทำการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เจ้าของต้องมีหนังสือแต่งตั้งผู้ทำการ
 • กรณีสถานที่ดำเนินการเป็นสถานที่เช่า ต้องแสดงหนังสือสัญญาเช่า
 • กรณีจัดตั้งในนามนิติบุคคล มีเอกสารเพิ่ม ดังนี้

- หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้แทนนิติบุคคล

- หนังสือแต่งตั้งผู้ทำการ

- หลักฐานการจัดตั้งนิติบุคคล (ระบุวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการสถานรับเลี้ยงเด็ก / สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน)

- กรณีจัดตั้งสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน ต้องยื่นหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินของนิติบุคคล

ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา
 • กรณีขอจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก / สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน (30 วันทำการ)

- รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสาร

- ตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจสอบสถานที่

- ขออนุมัติจัดตั้ง

- แจ้งผลผู้ขอทราบ

 • กรณีต่อใบอนุญาต (1 วันทำการ)

- รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสาร

- ออกใบเสร็จรับเงิน / ต่อใบอนุญาตให้ผู้ขอ

สิทธิประโยชน์

 • เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามวัย และบริการด้านปัจจัย 4
 • ผู้ดำเนินการ / เจ้าของ ได้รับการพัฒนาบุคลากรและการสนับสนุนอาหารเสริมและสื่อพัฒนาการเด็ก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็ก ส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา www.dsdw.go.th

Last Update : 2019-03-07

Last Updated on Thursday, 07 March 2019 12:49