logotype
การรับเด็กเข้าสถานแรกรับ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 13:34

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

 • เด็กชาย-หญิง อายุระหว่าง 6-18 ปี
สถานที่ให้บริการ
 • สถานแรกรับเด็ก 2 แห่ง
 • บ้านพักเด็กและครอบครัว 24 แห่ง

เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ

 • หนังสือส่งตัว(ถ้ามี)
 • เอกสารหลักฐานของเด็กและผู้ปกครอง เช่น

- สูติบัตร

- ทะเบียนบ้าน

- บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา

- สมุดสุขภาพ

ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (1-2 วันทำการ)
 • รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสารและประวัติ รวมทั้งสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
 • ขออนุมัติรับเด็ก

สิทธิประโยชน์

 • ระหว่างรับการสงเคราะห์มีการจัดสวัสดิการต่างๆให้ตามความเหมาะสมดังนี้

- บริการด้านปัจจัย 4

- บริการด้านการรักษาพยาบาลและอนามัย

- บริการด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา

- บริการด้านนันทนาการ / ศาสนา / คุณธรรมและจริยธรรม

- บริการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

 • ติดตามประวัติเด็กในกรณีที่ไม่ทราบรายละเอียดในเบื้องต้น
 • ให้บริการด้านกฎหมายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
 • การให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและสภาพปัญหาของเด็กแต่ละราย


หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา www.dsdw.go.th

Last Update : 2019-03-07

Last Updated on Thursday, 07 March 2019 12:50