logotype
การรับเด็กเข้าสถานสงเคราะห์เด็ก PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 13:33

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

 • เด็กชาย-หญิง อายุระหว่าง 6-18 ปี
สถานที่ให้บริการ
 • สถานสงเคราะห์เด็ก 20 แห่ง

เอกสาร / หลักฐานประกอบการขอรับบริการ

 • หนังสือส่งตัว หรือสำเนาใบแจ้งความ (ถ้ามี)
 • เอกสารหลักฐานของเด็กและผู้ปกครอง เช่น

- สูติบัตร

- ทะเบียนบ้าน

- บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา

- สมุดสุขภาพ

- ผลการเรียน

ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา
 • กรณีเร่งด่วน (1-2 วันทำการ)

- รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสารและประวัติ รวมทั้งสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

- ขออนุมัติรับเด็ก

 • กรณีทั่วไป (9 วันทำการ)

- รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสารและประวัติ รวมทั้งสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

- เยี่ยมบ้าน / ประสานองค์กรที่เกี่ยวข้อง

- วิเคราะห์ปัญหาและประสานหน่วยงาน

- ขออนุมัติ / ส่งตัวเข้าสถานสงเคราะห์

สิทธิประโยชน์

 • ระหว่างรับการสงเคราะห์มีการจัดสวัสดิการต่างๆให้ตามความเหมาะสมดังนี้

- บริการด้านปัจจัย 4

- บริการด้านการรักษาพยาบาลและอนามัย

- บริการด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา

- บริการด้านนันทนาการ / ศาสนา / คุณธรรมและจริยธรรม

- บริการด้านการศึกษา / การฝึกวิชาชีพ

- บริการจัดหางาน

 • ติดตามประวัติเด็ก
 • การจัดทำทะเบียนราษฎร์
 • การให้คำปรึกษาและแนะแนวด้านอาชีพ
 • การให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและสภาพปัญหาของเด็กแต่ละราย


หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา www.dsdw.go.th

Last Update : 2019-03-07

Last Updated on Thursday, 07 March 2019 12:51