logotype
การขอรับบุตรบุญธรรมของชาวไทย PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 13:29

วัตถุประสงค์

 • เพื่อจัดหาครอบครัวทดแทนถาวรให้กับเด็กที่ถูกทอดทิ้ง และเด็กจากครอบครัวที่แท้จริงของเด็ก ซึ่งบิดามารดาที่แท้จริงไม่สามารถให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรของตนเองได้

คุณสมบัติของผู้ขอรับอุปการะเด็ก

 • ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี (นับตั้งแต่วันเกิดถึงวันที่ยื่นคำร้อง)
 • ต้องมีอายุแก่กว่าเด็กที่จะรับเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี
 • ต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องห้ามเป็นผู้ปกครองเด็กตามมาตรา 1587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1587 บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วอาจถูกตั้งเป็นผู้ปกครองได้ เว้นแต่

- ผู้ซึ่งศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

- ผู้ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลาย

- ผู้ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะปกครองผู้เยาว์หรือทรัพย์สินของผู้เยาว์

- ผู้ซึ่งมีหรือเคยมีคดีในศาลกับผู้เยาว์ ผู้บุพการีหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดากับผู้เยาว์

- ผู้ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายได้ทำหนังสือระบุชื่อห้ามไว้มิให้เป็นผู้ปกครอง

 • ต้องมีสัญชาติไทย
คุณสมบัติทางสังคม
 • กรณีขอรับเด็กกำพร้าควรมีทั้งสามีและภรรยาที่สมบูรณ์ตามกฎหมายและไม่ควรมีอายุห่างจากเด็กมากเกินไป
 • มีฐานะการครองชีพทางอาชีพที่มั่นคง / มีที่อยู่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
 • มีอารมณ์ที่มั่นคง มีเหตุผลที่เหมาะสมในการขอรับเป็นบุตรบุญธรรม และมีความพร้อมทั้งในด้านความเข้าใจ
 • มีเวลาให้กับเด็กที่จะรับเป็นบุตรบุญธรรม

คุณสมบัติของเด็ก

 • เด็กชาย-หญิง อายุตั้งแต่แรกเกิดแต่ไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์
สถานที่ให้บริการ
 • สำหรับผู้มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 • สำหรับผู้มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดตามทะเบียนบ้าน ติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 • บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัด

เอกสาร / หลักฐานประกอบการขอรับบริการ

 • คำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (บธ. 4)
 • บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
 • ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า พร้อมสำเนา
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • มรณบัตร พร้อมสำเนา (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)
 • สูติบัตรพร้อมสำเนา (ยกเว้นกรณีขอรับเด็กกำพร้าของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
 • ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าเป็นผู้มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ (ในกรณีขอรับเด็กกำพร้าของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ต้องแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ของแพทย์ผู้ตรวจวินิจฉัยสาเหตุของการไม่มีบุตร)
 • รูปถ่ายขนาด 4.5 X 6 ซม. (ถ่ายไว้นานไม่เกิน 6 เดือน) ของทุกคนที่เกี่ยวข้องคนละ 2 รูป
 • หนังสือแสดงความยินยอมของคู่สมรส / คำสั่งอนุญาตของศาลแทนการให้ความยินยอมของคู่สมรส
 • หนังสือรับรองประวัติผู้ขอรับเด็ก
 • เอกสารรับรองความประพฤติและความเหมาะสมทั่วไปของผู้ขอรับเด็กจากผู้ที่น่าเชื่อถือได้ อย่างน้อย 1 คน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาอย่างน้อย 1 คน
เอกสาร / หลักฐานเพิ่มเติม
 • ในกรณีขอรับเด็กกำพร้าของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

- ภาพถ่ายสภาพบ้าน

- เอกสารรับรองทรัพย์สินพร้อมสำเนา

 • ในกรณีขอรับเด็กในความอุปการะขององค์การสวัสดิภาพเด็ก 4 แห่ง (สหทัยมูลนิธิ, มูลนิธิมิตรมวลเด็ก, มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา, มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย)

- หนังสือแสดงความยินยอมของผู้มีอำนาจให้ความยินยอม (บธ.6)

- แบบรายงานการสอบสภาพครอบครัว(บธ.7)

- ภาพถ่ายสภาพบ้าน

- เอกสารรับรองทรัพย์สินพร้อมสำเนา

 • ในกรณีขอรับเด็กที่บิดามารดาให้ความยินยอม

- หนังสือแสดงความยินยอมของผู้มีอำนาจให้ความยินยอม (บธ.6)

- หนังสือแสดงความเห็นชอบของบิดาโดยพฤตินัย

- หนังสือแสดงความยินยอมของเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม(กรณีเด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป)

- พยาน 2 คน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อสอบสภาพการสมรสของบิดามารดาเด็ก (กรณีบิดามารดาเด็กไม่ได้จดทะเบียนสมรสและมารดาเด็กติดตามบิดาเด็กไม่ได้)

 • ในกรณีขอรับเด็กที่ศาลมีคำสั่งให้ความยินยอมแทนบิดามารดา

- หนังสือแสดงความเห็นชอบของบิดาโดยพฤตินัย

- หนังสือแสดงความยินยอมของเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม กรณีเด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป

- คำสั่งอนุญาตของศาลแทนการให้ความยินยอมของบิดามารดาเด็ก

ขั้นตอนการบริการและระยะเวลา
 • กรณีขอรับเด็กกำพร้าของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (388 วันทำการ)
 • กรณีขอรับเด็กในความอุปการะขององค์การสวัสดิภาพเด็ก 4 แห่ง (265วันทำการ)
 • กรณีขอรับเด็กที่บิดามารดาให้ความยินยอม / ศาลมีคำสั่งให้ความยินยอมแทนบิดามารดา
 • กรณีต้องทดลองเลี้ยงดู ระยะเวลา (260 วันทำการ)
 • กรณียกเว้นทดลองเลี้ยงดู ระยะเวลา (80 วันทำการ)
ขั้นตอน
 • รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน / จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น
 • สอบข้อเท็จจริง / เยี่ยมบ้าน
 • ขออนุมัติคุณสมบัติและขออนุมัติทดลองเลี้ยงดูเด็ก
 • จัดทำรายงานผลการทดลองเลี้ยงดู
 • เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 • แจ้งผู้ขอรับเด็ก

สิทธิประโยชน์

 • เด็กได้มีโอกาสเจริญเติบโตในบรรยากาศของครอบครัว ได้รับความรัก ความอบอุ่นเสมือนครอบครัวที่แท้จริง
 • เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
 • เด็กได้มีโอกาสทางการศึกษาตามความสามารถ
 • เป็นการเปิดโอกาสให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมและแบ่งเบาภาระของรัฐบาลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็ก
 • เด็กมีผู้ปกครองตามกฎหมาย
 • เด็กมีสิทธิในมรดก / ทรัพย์สิน เทียบเท่าบุตรที่แท้จริง

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา www.dsdw.go.th

Last Update : 2019-03-07

Last Updated on Thursday, 07 March 2019 13:13