logotype
การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 13:25

วัตถุประสงค์

 • เพื่อจัดหาครอบครัวทดแทนชั่วคราวให้กับเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ หรือเด็กที่ครอบครัวเดิมประสบปัญหาไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้

คุณสมบัติของผู้ขออุปการะเด็ก

 • อายุ 25-60 ปีบริบูรณ์ และมีอายุมากกว่าเด็กไม่น้อยกว่า 15 ปี
 • มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
 • มีความประพฤติเหมาะสม มีสุขภาพดี มีเวลา และมีเจตนาดีที่จะเลี้ยงดูเด็ก
 • สมาชิกในครอบครัวเห็นชอบ
 • มีรายได้ที่แน่นอน
 • มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูเด็ก

คุณสมบัติเด็ก

 • เด็กชาย-หญิง อายุแรกเกิด – 18 ปี
สถานที่ให้บริการ
 • ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (สำหรับผู้มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร)
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพ 1-8 (สำหรับผู้มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร)
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สำหรับผู้มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดตามทะเบียนบ้าน)

เอกสาร / หลักฐานประกอบการขอรับบริการ

 • หนังสือแสดงความจำนงขอรับอุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์
 • ข้อตกลงในการรับอุปการะเด็ก
 • บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่าพร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 • มรณบัตรคู่สมรสพร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย
 • ใบรับรองแพทย์
 • รายงานการสอบสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมของผู้ขออุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์
 • รายงานการเยี่ยมเยียนเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์
ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา
 • กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (28 วันทำการ)
 • กรณีขออุปการะเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งมีผู้เลี้ยงดูไว้ในครอบครัว (15 วันทำการ)
ขั้นตอน
 • รับเรื่อง ตรวจสอบหลักฐานและศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
 • เยี่ยมบ้านสอบสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมของผู้ขออุปการะ
 • ขออนุมัติคุณสมบัติ หรือขออนุมัติระงับคำขออุปการะเด็ก กรณีคุณสมบัติไม่เหมาะสม
 • แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขออุปการะเด็กต่อสถานสงเคราะห์พร้อมแจ้งผู้ขออุปการะพิจารณาเด็กที่สถานสงเคราะห์เมื่อผู้ขออุปการะตกลงใจจะรับอุปการะเด็ก สถานสงเคราะห์แจ้งประวัติให้หน่วยงานที่รับเรื่อง
 • ขออนุมัติให้เป็นผู้อุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์
 • ติดตามการเลี้ยงดูเด็กตามระยะเวลาตามที่กำหนด

สิทธิประโยชน์

สำหรับครอบครัวอุปถัมภ์
 • ได้รับเงินค่าเลี้ยงดูเด็ก (กรณีประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจตามความเหมาะสม)
 • เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน (ครอบครัว)เข้ามามีส่วนร่วมและแบ่งเบาภาระเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กของทางราชการ
สำหรับเด็ก
 • เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เด็กกำพร้า ถูกทอดทิ้ง หรือเด็กที่ครอบครัวเดิมประสบปัญหาไม่สามารถให้การเลี้ยงดูเด็กได้มีโอกาสเจริญเติบโตอยู่ในบรรยากาศของครอบครัวอย่างมีความสุขได้รับความรัก ความอบอุ่น ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เสมือนครอบครัวที่แท้จริงของเด็กเอง
 • เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา www.dsdw.go.th

Last Update : 2019-03-07

Last Updated on Thursday, 07 March 2019 13:20