logotype
บริการบ้านพักเด็กและครอบครัว (บ้านพักฉุกเฉิน) PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 13:23

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

 • ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
สถานที่ให้บริการ
 • บ้านพักเด็กและครอบครัว 24 แห่ง

เอกสาร / หลักฐานประกอบการขอรับบริการ

 • บัตรประชาชน (ถ้ามี)
 • หนังสือของทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 • ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (2 วันทำการ)
 • รับเรื่อง / สอบประวัติและข้อเท็จจริง
 • ขออนุมัติรับผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน
สิทธิประโยชน์
 • ระหว่างรับการสงเคราะห์มีการจัดสวัสดิการต่างๆให้ตามความเหมาะสม ดังนี้

- บริการด้านปัจจัย 4

- บริการด้านการรักษาพยาบาลและอนามัย

- บริการด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา

- บริการด้านนันทนาการ / ศาสนา

- บริการปรับสภาพและฟื้นฟูทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

 • ติดตามหาครอบครัวและหลักฐานที่เป็นประโยชน์กับเด็ก
 • ดำเนินการส่งกลับคืนครอบครัว / ภูมิลำเนา หรือส่งต่อหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสม
 • การให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและสภาพปัญหาของผู้รับบริการแต่ละราย
 • ให้บริการพักอาศัยได้ไม่เกิน 3 เดือน


หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา www.dsdw.go.th

Last Update : 2019-03-07

Last Updated on Thursday, 07 March 2019 13:32