logotype
การรับเด็กเข้าสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 13:21

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

 • เด็กชาย-หญิง อายุระหว่าง 6-18 ปี
สถานที่ให้บริการ
 • สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 2 แห่ง

เอกสาร / หลักฐานประกอบการขอรับบริการ

 • หนังสือส่งตัว (ถ้ามี)
 • เอกสารหลักฐานของเด็กและผู้ปกครอง เช่น
 • สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
 • สมุดสุขภาพ
ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (1-2 วันทำการ)
 • รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสารและประวัติ รวมทั้งสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
 • ขออนุมัติรับเด็ก

สิทธิประโยชน์

 • ระหว่างรับการสงเคราะห์มีการจัดสวัสดิการต่างๆให้ตามความเหมาะสม ดังนี้

- บริการด้านปัจจัย 4

-บริการด้านการรักษาพยาบาลและอนามัย

-บริการด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา

-บริการด้านนันทนาการ / ศาสนา / คุณธรรมและจริยธรรม

-บริการด้านการศึกษา

-บริการฝึกอบรมวิชาชีพ

-บริการด้านการพัฒนาจิตใจและวินัย

-บริการจัดหางาน

 • ติดตามประวัติเด็ก
 • การจัดทำทะเบียนราษฎร์
 • ให้บริการด้านกฎหมายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
 • การให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและสภาพปัญหาของเด็กแต่ละราย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา www.dsdw.go.th

Last Update : 2019-03-07

Last Updated on Thursday, 07 March 2019 13:47