logotype
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชน PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 13:19

คุณสมบัติของเด็กที่เข้าอยู่ในความอุปการะ

 • เด็กและเยาวชนชาย อายุ 7 - 18 ปี
 • กำพร้าบิดามารดา หรือกำพร้าบิดาหรือมารดา
 • เด็กที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังนี้

- ถูกทอดทิ้ง

- ครอบครัวแตกแยก

- บิดา มารดา ต้องโทษ

- บิดา มารดา ไปประกอบอาชีพที่อื่น

 • ผู้ปกครองเลี้ยงดูไม่เหมาะสม
 • ถูกทารุณหรือล่วงละเมิด และไม่เหมาะสมที่จะอยู่กับครอบครัวต่อไป เพราะอาจเกิดผลเสียกับเด็กได้
 • เด็กเยาวชนที่ถูกละเมิดตาม พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับบริการ

 • หนังสือส่งตัว จากส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เอกสารหลักฐานของเด็กและผู้ปกครองเช่น สูติบัตรเด็ก, ทะเบียนบ้านเด็กและบิดามารดา,บัตรประจำตัวประชาชนบิดามารดา เป็นต้น
 • เอกสารทางการศึกษาหรือเอกสารการย้ายโรงเรียนเด็ก(ถ้ามี)
สิ่งที่เด็กจะได้รับจากบริการของศูนย์
 • ระหว่างอยู่ในอุปการะของศูนย์ฯ มีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้ตามความเหมาะสมดังนี้

- บริการด้านปัจจัย 4 อาหร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค

- บริการด้านการรักษาพยาบาล

- บริการด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา

- บริการด้านการศึกษาสายสามัญ และสายอาชีพ

- บริการฝึกทักษะอาชีพตามความพร้อมและสมัครใจของเด็กแต่ละคน

- บริการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต นันทนาการ ศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม

- บริการจัดหางานในสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน

 • การติดตามประวัติเด็ก
 • การดำเนินการด้านทะเบียนราษฎรให้แก่เด็ก
 • ให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสมและสภาพปัญหาของเด็กแต่ละคน


หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา www.dsdw.go.th

Last Update : 2019-03-07

Last Updated on Thursday, 07 March 2019 13:54