logotype
สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

คุณสมบัติผู้กู้

 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถต่อต่อได้
 • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

วัตถุประสงค์การกู้

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่นๆ

จำนวนวงเงินให้กู้

 • ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกิน 200,000 บาท  ทั้งนี้เมื่อรวมสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท ต้องไม่เกิน 200,000 บาท ต่อราย

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

วิธีการชำระคืนเงินกู้

 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
 • การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

อัตราดอกเบี้ย

 • ตามประกาศธนาคารออมสิน

หลักประกันเงินกู้

 • ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้

 


 

ที่มา https://www.gsb.or.th/personal/products/loan/government/สนเชอประชาชนสขใจ-(1).aspx