logotype
การสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 10:16

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

 • ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัวที่อุปการะเลี้ยงดูผู้ป่วยเอดส์
สถานที่ให้บริการ
 • ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมสำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพ 1-8
 • สำนักงานส่งเสริมสังคมและสนับสนุนวิชาการ 1-12
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด
 • ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา 14 แห่ง
 • นิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง

เอกสารประกอบการขอรับบริการ

 • บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียน พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแพทย์
ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (10 วันทำการ)
 • รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสาร สอบข้อเท็จจริง
 • เยี่ยมบ้านหรือประสานหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • ขออนุมัติ / แจ้งผลการอนุมัติให้ผู้รับบริการ
 • จ่ายเงิน / ให้การช่วยเหลือ

สิทธิประโยชน์

 • ได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินและ / หรือสิ่งของ
 • ได้รับการให้คำแนะนำปรึกษาและบริการด้านสังคมสงเคราะห์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา www.dsdw.go.th

Last Update : 2019-03-13

Last Updated on Wednesday, 13 March 2019 09:23