logotype
การช่วยเหลือเด็กในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 10:13

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

 • ผู้ติดเชื้อเอดส์ ป่วยเป็นโรคเอดส์ หรือบุคคลในครอบครัวที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ หรือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์
สถานที่ให้บริการ
 • ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมสำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพ 1-8
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด
 • ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา 14 แห่ง          
 • นิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง
 • สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด)
 • สถานสงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
 • สถานแรกรับเด็ก 2 แห่ง
 • สถานสงเคราะห์เด็ก 20 แห่ง
 • สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 2 แห่ง

เอกสารประกอบการขอรับบริการ

 • บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ปกครองและเด็กพร้อมสำเนา
 • สูติบัตรเด็ก พร้อมสำเนา
 • ใบรับรองแพทย์ของเด็กหรือผู้ปกครอง
ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (10 วันทำการ)
 • รับเรื่อง / ตรวจเอกสาร สอบข้อเท็จจริง
 • เยี่ยมบ้านหรือประสานหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • ขออนุมัติ / แจ้งผลการอนุมัติให้ผู้รับบริการ
 • จ่ายเงิน / ให้การช่วยเหลือ

สิทธิประโยชน์

 • ได้รับการช่วยเหลือเป็นเงิน และ / หรือสิ่งของ
 • ได้รับการให้คำแนะนำปรึกษาและบริการด้านสังคมสงเคราะห์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา www.dsdw.go.th

Last Update : 2019-03-13

Last Updated on Wednesday, 13 March 2019 09:20