logotype
บริการสำหรับผู้ด้อยโอกาส PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 09:54

การสงเคราะห์และพัฒนาคนไร้ที่พึ่งให้มีศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นปัญหาต่อสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ให้ความอุปการะแก่คนไร้ที่พึ่งที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ใน 3 ประเภท คือ

 1. คนขอทานที่ตำรวจนำส่งตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484
 2. คนเร่ร่อน จรจัด ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน ไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้
 3. คนที่สมัครขอเข้ารับการสงเคราะห์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเจ็บป่วยทางกาย หรือทางจิตใจ ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ หรือเป็นผู้ป่วยไร้ญาติ ที่โรงพยาบาลส่งมา รวมถึงคนไร้ที่พึ่งที่หน่วยงานต่าง ๆ ส่งมารับการสงเคราะห์

โดยจัดบริการใน 2 ลักษณะ ดังนี้

สงเคราะห์ในสถานแรกรับ มี 2 แห่ง
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • และนนทบุรี

โดยให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่คนไร้ที่พึ่ง คนขอทานที่ถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 ก่อนที่จะส่งต่อไปรับบริการยังหน่วยงานอื่นตามความเหมาะสม ต่อไป

สงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์ มี 9 แห่ง ใน 8 จังหวัด
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ปทุมธานี
 • พิษณุโลก
 • เพชรบุรี
 • นครราชสีมา
 • นครศรีธรรมราช
 • ศรีสะเกษ
 • และสระบุรี
โดยให้ บริการปัจจัย 4 สังคมสงเคราะห์
 • ฟื้นฟูสภาพร่างกาย
 • จิตใจ
 • อาชีวบำบัด
 • นันทนาการ ฝึกอาชีพ และอื่น ๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา www.dsdw.go.th

Last Update : 2019-03-13

Last Updated on Wednesday, 13 March 2019 09:39