logotype
บริการสำหรับนิคมสร้างตนเอง
Saturday, 24 December 2011 09:08

คุณสมบัติของสมาชิก

นิคมที่จะได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. 3) เพื่อนำไปขอออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน มีดังนี้

 • เป็นสมาชิกนิคมเกินกว่า 5 ปี
 • ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินจากอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
 • ไม่มีหนี้สินค้างชำระอยู่กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • ชำระเงินช่วยเหลือทุนที่รัฐลงไปใน การจัดนิคมสร้างตนเอง ในอัตราไร่ละ 10 บาท
เมื่อสมาชิกนิคมมีคุณสมบัติครบหลักเกณฑ์ ให้นำหลักฐาน คือ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัตรทะเบียนสมาชิกนิคม (ถ้ามี)
 • ใบยื่นคำร้อง (น.ค. 2)
 • เพื่อขอออก น.ค.3 ณ ที่ทำการนิคมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น
สถานที่ติดต่อ
 • กลุ่มประสานการจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่เฉพาะ
 • นิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา www.dsdw.go.th

Last Update : 2019-03-13

Last Updated on Wednesday, 13 March 2019 10:11