logotype
การสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศให้กลับภูมิลำเนา PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 07:09

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

 • ผู้ซึ่งประสบปัญหาความเดือนร้อน และต้องการกลับภูมิลำเนา
สถานที่ให้บริการ
 • ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสวัสดิการ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพ 1-8
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

เอกสารประกอบการขอรับบริการ

 • หนังสือส่งตัว (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (1 วันทำการ)
 • รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสารและสอบข้อเท็จจริง
 • ให้การช่วยเหลือ / จ่ายค่าพาหนะและค่าอาหาร
สิทธิประโยชน์
 • ช่วยเหลือค่าพาหนะในการเดินทางกลับภูมิลำเนา

- การเดินทางโดยรถไฟ – ค่าโดยสารรถไฟชั้น 3 + ค่าธรรมเนียมที่การรถไฟเรียกเก็บตามจริง

- การเดินทางโดยรถโดยสาร – ค่าโดยสารรถธรรมดา (รถพัดลม) หรือรถปรับอากาศชั้น 2 (รถ99)

- ค่าต่อรถจากสถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งถึงบ้านพัก ตามความเหมาะสมและจำเป็น

 • ช่วยเหลือค่าอาหารระหว่างเดินทาง
 • ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น เช่น  ขวดนมสำหรับเด็ก รองเท้าแตะ ผ้าอนามัย อื่น ๆ
 • ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของทางราชการเท่าที่จ่ายจริงในกรณีที่ผู้ตกทุกข์ได้ยากเจ็บป่วยระหว่างรอรับการสงเคราะห์ ระหว่างการเดินทางเพื่อรับการสงเคราะห์หรือกลับภูมิลำเนา
 • ส่งเข้าบ้านพักชั่วคราวเพื่อวิเคราะห์การให้ความช่วยเหลือ

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา www.dsdw.go.th

Last Update : 2019-03-07


Last Updated on Thursday, 07 March 2019 12:48