logotype
ศูนย์รับบริจาคเพื่อสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 07:02

เป็นศูนย์กลางในการรณรงค์รับบริจาคเงิน และสิ่งของจากประชาชน และองค์การต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และรับบริจาคผ่านตู้รับบริจาค

สถานที่รับบริจาค

  • สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพฯ 1
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพฯ 2
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพฯ 3
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพฯ 4
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพฯ 5
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพฯ 6
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพฯ 7
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพฯ 8
สถานที่ติดต่อสอบถาม
  • สำนักบริการสวัสดิการสังคมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 


หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา www.dsdw.go.th

Last Update : 2019-03-06

Last Updated on Wednesday, 06 March 2019 14:43