logotype
โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต


เริ่มแจกรางวัล
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561


ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน ผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.th

หมายเหตุ : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับบัตรเดบิต

 

1. ภาพรวมโครงการ

 • บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับวิถีชีวิตของประชาชน และสนับสนุนให้ประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ เข้าถึงบริการทางการเงิน/การชำระเงินได้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นสื่อการชำระเงินที่ประชาชนมีความคุ้นเคยมากกว่าสื่อประเภทอื่น จากกรณีศึกษาในต่างประเทศ พบว่าในประเทศที่มีระดับการพัฒนาประเทศสูง มีการใช้บัตรเดบิตในการชำระเงินแทนเงินสดอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้ประเทศเข้าสู่การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวาง ครบวงจร ทั้งในภาคประชาชนรวมถึงภาคธุรกิจและ ภาครัฐที่ติดต่อกับประชาชน

 

2. วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ชำระค่าสินค้าและบริการชำระเงินด้วยบัตรเดบิต
 • เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรับชำระเงินผ่านทางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าขนาดเล็ก

 

3. ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • โครงการขยายการใช้บัตร มุ่งเน้นพัฒนาบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร เพื่อส่งเสริมการชำระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดในภาคประชาชน รวมถึงภาคธุรกิจและภาครัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


ภาคประชาชน

 • สามารถเข้าถึงบริการการชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเดบิตได้อย่างสะดวก และด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ทั้งการใช้จ่ายด้วยบัตรแทนการใช้เงินสด และการรับเงินสวัสดิการจากภาครัฐผ่านบัตร


ภาคธุรกิจ

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจและลดต้นทุนจัดการเงินสดและเช็ค โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) สามารถรับชำระเงินด้วยบัตรได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ทำให้สามารถบริหารจัดการ เงินได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น ลดโอกาสเกิดความผิดพลาดและการทุจริตจากการใช้เงินสด ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพ การแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจ


ภาครัฐ

 • สามารถบริหารจัดการการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินประสิทธิผลของเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยภาครัฐสามารถจ่ายเงิน สวัสดิการ ให้แก่ประชาชนได้โดยตรง รวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมาย ลดความซ้ำซ้อน ลดข้อผิดพลาด ซึ่งทำให้ กระบวนการจ่ายเงินสวัสดิการของภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน รวมทั้ง มีข้อมูล การใช้จ่ายของประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ เพื่อนำมาใช้พิจารณา จัดสรรเงินและกำหนดรูปแบบ สวัสดิการที่เหมาะสม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้นในอนาคต เช่น การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อในการใช้บริการต่าง ๆ ของภาครัฐตามที่รัฐบาลจะกำหนดต่อไป (เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบการรักษาพยาบาล)

 

4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต


1. การแจกโชคจะมีขึ้นทุกเดือนเป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2561 โดยจะมีการแจกโชค ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2560 ถึง เดือน พฤษภาคม 2561


2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
แจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ประกอบด้วย


ประชาชน
หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ใช้บัตรเดบิตที่ออกโดยสถาบันการเงินในไทย เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการในประเทศไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อการเกษตร (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ไม่รวมธุรกรรม e-Commerce และการโอนเงิน


ทั้งนี้ รายการการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชำระค่าสินค้าที่มีสิทธิ์ลุ้นโชคมีเงื่อนไขดังนี้

1)  การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการให้สิทธิ์บุคคลธรรมดาที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่การจับรางวัลเดือนธันวาคม 2560 (ข้อมูลการใช้จ่ายเดือนพฤศจิกายน 2560) เป็นต้นไป

2)  ให้สิทธิ์ลุ้นโชคบัตรทั้งในส่วนของการใช้จ่ายจากเงินสวัสดิการที่ได้รับจากรัฐบาล และการใช้จ่ายจากเงินที่ผู้มีรายได้น้อยเติมในบัตรสวัสดิการ (e-Money)

3)  ให้สิทธิ์ลุ้นโชคได้เฉพาะรายการการใช้บัตรสวัสดิการเพื่อซื้อสินค้า หรือวัตถุดิบเพื่อการเกษตร ณ ร้านค้าที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทาง (ไม่รวมค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า รถ บขส. หรือรถไฟ โดยใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)


ร้านค้า
หมายถึง ร้านค้าที่ติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือปรับปรุงเครื่อง โดยใช้บริการกับผู้มีสิทธิ์วางเครื่องที่ได้รับการคัดเลือกจากภาครัฐ และรับชำระค่าสินค้าและบริการจากบัตรเดบิตที่ออกในประเทศไทย หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

(1) ร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 และต้องมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท (ใช้ข้อมูลจากงบการเงินปี 2558 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) หรือ

(2) ร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป หรือ

(3) ร้านค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาทั้งที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือไม่จด VAT


ทั้งนี้ไม่รวม (1) หน่วยงานภาครัฐ และ (2) รัฐวิสาหกิจ


3. ผู้ใช้บัตรจะได้รับสิทธิ์ทุก ๆ ครั้งที่มีการทำรายการด้วยบัตรเดบิตที่ออกโดยสถาบันการเงินในไทยหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยไม่มีกำหนดวงเงินขั้นต่ำที่ใช้ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการในประเทศไทยผ่าน อุปกรณ์รับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย


4. ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ทุก ๆ ครั้งที่มีการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเดบิตที่ออกโดยสถาบันการเงินในไทย หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โดยไม่มีกำหนดวงเงินขั้นต่ำที่รับชำระ) ผ่านเครื่องรับบัตรที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกจากภาครัฐ คือ

กลุ่ม TAPS ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
กลุ่มกิจการค้าร่วมโครงการอีเพเม้นท์ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)


5. ทุกรายการใช้จ่ายของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในแต่ละเดือน ที่ผ่านการ settlement หรือกระบวนการสมบูรณ์แล้ว จะถูกนำมาจับรางวัลในเดือนถัดไป


6. การจับรางวัลจะเกิดขึ้นโดยการสุ่มรหัสอ้างอิง (Reference Number) ผ่านระบบคอมพิวเตอร์


7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะเกิดขึ้นทุกวันที่ 16 ของเดือน ผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.th
และสื่อต่าง ๆ โดยเริ่มประกาศครั้งแรกในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 

 

ธนาคารเจ้าของบัตร (กรณีผู้ใช้บัตรเดบิต) หรือธนาคารผู้วางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเลกทรอนิกส์ (กรณีร้านค้า)

 • จะดำเนินการติดต่อผู้ได้รับรางวัล ผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันความต้องการรับรางวัลกับธนาคาร และยินยอมให้ธนาคารส่งเลขประจำตัวประชาชน/เลขนิติบุคคล/เลขที่หนังสือเดินทาง เลขบัญชีธนาคาร และที่อยู่ ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อใช้ในการโอนเงินรางวัลและการนำส่งหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นผู้โอนเงินรางวัลเข้า

 • บัญชีธนาคารหลักที่ผูกไว้กับบัตรเดบิตซึ่งผู้โชคดีใช้แล้วถูกรางวัล
 • บัญชีของร้านค้าที่เปิดกับธนาคารผู้ให้บริการวางเครื่อง โดยเงินรางวัลที่จ่ายจะเป็นยอดสุทธิหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย แล้วผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีตามที่กฏหมายกำหนด
 • หากเป็นรางวัลที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเงินรางวัลไม่เกิน 10,000 บาท เงินรางวัลจะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ แต่หากเงินรางวัลมากกว่า 10,000 บาท เงินรางวัลจะโอนเข้าบัญชีของผู้ที่ได้รับรางวัล


หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้รับการติดต่อจากธนาคาร

 • โปรดติดต่อ Call Center ของธนาคารเจ้าของบัตร (กรณีผู้ใช้บัตรเดบิต) หรือธนาคารผู้วางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเลกทรอนิกส์ (กรณีร้านค้า) ทั้งนี้สิทธิในการรับรางวัลมีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่ประกาศ


8. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ได้รับโชครับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้นในแต่ละเดือน โดยพิจารณาจากรางวัลที่ได้มูลค่าสูงที่สุด หากปรากฏว่าได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล คณะกรรมการจะนำรายชื่อสำรองลำดับถัดไปมาเข้ารับรางวัลแทน


9. หากตรวจพบภายหลังว่า ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีการทุจริตจะถือว่าหมดสิทธิ์ได้รับรางวัล


10. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเสียชีวิตให้ทายาทรับเงินรางวัลแทนได้


11. ผู้ใช้บัตรหรือร้านค้าที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ
สามารถแจ้งธนาคารที่ใช้บริการบัตรเดบิตหรือติดตั้งเครื่องรับบัตรเพื่อขอตัดชื่อออก หากมิได้แจ้งถือว่าสมัครใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว


12. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรับ-ส่งข้อมูล
ตลอดจนคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรับโชคจากโครงการฯ


13. คณะกรรมการมีสิทธิ์ในการนำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล
ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน


14. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์
ดังต่อไปนี้

 • การเปลี่ยนแปลงการประกาศผลรางวัล
 • ชะลอ ระงับหรือตัดสิทธิการแจกรางวัลได้ตามเหตุแห่งกรณี โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พิจารณาข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทจากการประกาศรางวัล
 • ตัดสิทธิผู้มีสิทธิได้รับรางวัล และเรียกคืนเงินรางวัล ในกรณีตรวจพบภายหลังว่ามีการทุจริต


15.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


หมายเหตุ :
กระบวนการจับรางวัลในเดือนสุดท้ายอาจล่าช้าเนื่องจากต้องรอการจัดการข้อมูลการใช้จ่าย (settlement) ให้เรียบร้อย และอาจจะประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัลหลังวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

 

4.1 รูปแบบรางวัล

 • ผู้ใช้บัตรเดบิตจะมีรางวัลสูงสุด 1 ล้านบาท 1 รางวัล และรางวัลอื่นๆ ตั้งแต่ 2,000 - 100,000 บาท  คิดเป็นเงินรางวัลรวม 5.6 ล้านบาทต่อเดือน
 • ร้านค้าจะมีรางวัลสูงสุด 1 ล้านบาท 1 รางวัล และมีรางวัลย่อยรางวัลละ 30,000 บาท อีก 5-30 รางวัลต่อเดือน


4.2 ตารางสรุปประเภทธุรกรรมที่สามารถนำข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรมาร่วมชิงโชค (ในส่วนของผู้ใช้บัตร)

ประเภทของเครื่องรับชำระเงิน ประเภทธุรกรรม เข้าร่วมโครงการ
(ได้หรือไม่ได้)
เครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เช่น EDC/Mobile-EDC/Dongle ได้ทุกธุรกรรมที่เป็นการชำระค่าสินค้าและบริการ ได้
ATM ชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน ATM (Bill Payment) รวมถึงการจ่ายเงินจากบัตร Debit เพื่อชำระค่าบัตร  Credit ทั้งธนาคารเดียวกันและต่างธนาคาร ได้
Top-up e-Money/e-Wallet ผ่าน ATM ได้
โอนเงินผ่าน ATM ไม่ได้
อื่น ๆ การชำระเงินผ่านบัตรเดบิตโดยร้านค้าหรือผู้ให้บริการเป็นผู้ทำรายการ (Key-in) รวมถึง Mail-order/Telephone-order (Moto) ได้
การบริการรับชำระเงินผ่านระบบหักบัญชีบัตร เดบิตอัตโนมัติ (Recurring) ได้
e-Commerce ทุกธุรกรรม ไม่ได้

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กระทรวงการคลัง

ที่มา :

 • http://www.epayment.go.th/home/app/debit_qahttp://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9600000044216
 • http://www.epayment.go.th/home/app/project-2
 • http://www.epayment.go.th/home/app/media/uploads/files/manual_debit_card.pdf