logotype
ถามตอบ เรื่องนิติบุคคลกับการติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงิน (EDC)

1. คำถาม เครื่อง EDC คืออะไร

 • คำตอบ เครื่อง EDC คือ อุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Eletromic Data Capture) (เครื่องรูดบัตร)

2. คำถาม ใครบ้างที่จะต้องมีเครื่อง EDC

 • คำตอบ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัท บริษัทมหาชน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศประกอบธุรกิจในไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

3. คำถาม แต่ละนิติบุคคลจะต้องมีเครื่อง EDC กี่เครื่อง มีแล้วต้องปฏิบัติอย่างไร

 • คำตอบ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ EDC อย่างน้อย 1 เครื่องต่อ 1 นิติบุคคล เมื่อติดตั้งแล้วให้รายงานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่าน “แบบแจ้งการติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงิน ภายใน 15 วัน”

4. คำถาม หากนิติบุคคลเพิ่งเริ่มทำธุรกิจ คือยังไม่มีการขายสินค้าหรือให้บริการยังจะต้องมีเครื่อง EDC หรือไม่

 • คำตอบ ไม่ต้อง

5. นิติบุคคลสามารถติดตั้งเครื่องมากกว่า 1 เครื่องได้หรือไม่ และสามารถใช้บริการเครื่อง EDC มากกว่า 1 แห่งได้หรือไม่

 • คำตอบ สามารถทำได้และหากปฏิบัติภายในเดือนมีนาคม 2561 จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มอีกด้วย

6. หากนิติบุคคลติดตั้งเครื่อง EDC ภายในเดือนมีนาคม 2561 จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรเพิ่ม

 • คำตอบ
  • ได้รับการยกเว้นค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง และค่าเช่าอุปกรณ์
  • สิทธิประโยชน์จากมาตรฐานส่งเสริมจากภาครัฐ
  • SMEs สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ ค่าธรรมเนียมส่วนลดร้านค้าจากการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิตนำไปคำนวณเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ 2 เท่า

7. ประกาศฉบับนี้บังคับใช้เมื่อใด

 • คำตอบ หลังจากประกาศทันทีคือ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป (เป็นประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า )

8. การบังคับให้ร้านค้ามีเครื่อง EDC โดยกฎหมายการบัญชี

 • คำตอบ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกกฎหมายบังคับให้ร้านค้า(ที่เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี)ต้องมีเครื่อง EDC อย่างน้อย 1 เครื่อง โทษฝ่าฝืนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และปรับรายวันอีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

9. อธิบดีฯ มีอำนาจออกกฎหมายฉบับนี้หรือไม่

 • คำตอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศเรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 โดยอ้างอำนาจตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ประกอบมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e – Payment Master Plan) และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 มิถุนายน 2558 เรื่อง แนวทางส่งเสริมการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ National e – Payment ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ตามประกาศนี้กำหนดให้
  • ร้านค้าที่เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามกฎหมายการบัญชีต้องมีเครื่อง Electronic Data Capture หรือ “EDC” อย่างน้อย 1 เครื่อง
  • ให้แจ้งการติดตั้งเครื่อง EDC หรือการเปลี่ยนแปลง ผู้ให้บริการภายใน 15 วันต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

10. ร้านค้าที่เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามกฎหมายการบัญชีที่เป็นนิติบุคคลมี 5 ประเภท คือ

 • คำตอบ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย นิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
 • ส่วนร้านค้าที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา แต่ต้องจัดทำบัญชี ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจแถบเสียงเพลง แถบวีดีทัศน์ แผ่นซีดี และเกี่ยวกับงาช้าง สำหรับโทษของการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอธิบดีในการติดตั้งเครื่อง EDC นี้ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง (มาตรา 27)

โครงการที่ 2 จะเป็นการชำระเงินแบบ Card Payment

 • นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คลังจะเริ่มจับรางวัลโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต วันแรก 16 มิ.ย. 2560 นี้และจะแจกรางวัลต่อเนื่องทุกเดือนเป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใช้บัตรเดบิต
 • สำหรับ การแจกรางวัลจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
  • ส่วนที่ 1 ผู้ใช้บัตรเดบิตของสถาบันการเงินไทยเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการภายในประเทศ ไม่รวมการทำธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ และโอนเงินโดยรางวัลสูงสุด 1 ล้านบาท 1 รางวัล
  • ส่วนที่ 2  ให้กับร้านค้าที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท  ที่ติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เครื่อง EDC จากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากภาครัฐ โดย จะมีรางวัลสูงสุด 1 ล้านบาทและมีรางวัลย่อยรางวัลละ 3 หมื่นบาท อีก 5-30 รางวัลต่อเดือน


หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงพาณิชย์