logotype
โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (สิ้นสุดโครงการ)

ความเป็นมาเกี่ยวกับโครงการ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และ พระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ แนวพระราชดำริต่าง ๆ ในบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน ปัญหาการจราจร และอื่น ๆ  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ โดยมีหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ และหน่วยราชการอื่น ๆ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ อันเป็นการทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ทั้งนี้ได้ดำเนินการโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นต้นแบบไปแล้วเมื่อวันที่ 21 - 27 มิถุนายน 2560 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีประชาชนทุกเพศทุกวัยมาลงทะเบียน เพื่อร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชนกันเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการเปิดลงทะเบียนให้กับประชาชนที่สนใจเป็นจิตอาสาอีกครั้งหนึ่ง ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560  ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนเพื่อเป็นโครงการ ฯ ที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น จัดให้มีการลงทะเบียนจิตอาสาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต อาคาร 606  สำนักพระราชวัง  สนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.00 - 15.00 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำ “หมวกแก๊ปพระราชทาน” และ “ผ้าพันคอ” ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วย “สมุดบันทึกความดี”  พระราชทานแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียน และเข้าร่วมทำกิจกรรมในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

หลังจากดำเนินการโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นช่วงแรกแล้ว จะขยายผลโครงการดังกล่าว ในช่วงที่ 2 ไปยังจังหวัดที่มีเขตพระราชฐาน  และจะขยายผลการดำเนินการโครงการ ฯ ต่อไป ในช่วงที่ 3 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ


การลงทะเบียนจิตอาสาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 • วันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2560  ขยายเวลาจนถึง 29 ธันวาคม 2560
 • เวลา 08.00 - 15.00 น.
 • อาคารรับรองพระราชวังดุสิต อาคาร 606  สำนักพระราชวัง  สนามเสือป่า


การดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

1. กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับหน่วยราชการในเขตพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา

 • ช่วงที่ 1
  • ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 5 ธันวาคม 2560
  • ดำเนินกิจกรรมในเขตต่าง ๆ ในพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  • จัดสัปดาห์จิตอาสา ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560
  • จุดจัดกิจกรรมจิตอาสา ช่วงที่ 1
 • ช่วงที่ 2
  • ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2560 - 28 กรกฎาคม 2561
  • ดำเนินกิจกรรมในจังหวัดที่มีเขตพระราชฐาน
 • ช่วงที่ 3
  • ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 - 5 ธันวาคม 2561
  • ดำเนินกิจกรรมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

2. สรุปการปฏิบัติประชาชนจิตอาสา โครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”ณ ศูนย์อานวยการใหญ่ (ศอญ.) สานักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • โทรศัพท์ 0-2356-0887

 


ที่มา:

 • http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=55.msg418#msg418
 • http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=55.msg420#msg420
 • http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/content/โครงการจิตอาสา-“เราทำความ-ดี-ด้วยหัวใจ”